Yhdessä! — nuorten aikuisten tapaamiset

Yhdes­sä! Nuor­ten tapaa­mi­set on tar­koi­tet­tu kai­kil­le, jot­ka halua­vat tutus­tua uusiin ihmi­siin. Tapaa­mi­siin osal­lis­tuu niin suo­ma­lai­sia kuin muis­ta mais­ta muut­ta­nei­ta nuo­ria ja aikui­sia.

Tou­ko­kuun tapaa­mis­ta 9.5. vie­te­tään äitien­päi­vä­vii­kol­la tee­mal­la “Kuin iso per­he”. Kun oma per­he on kau­ka­na, uusien ihmis­ten ja yhtei­sö­jen löy­tä­mi­nen on tar­peen. Ohjel­mas­sa tutus­tu­mis­ta, kes­kus­te­lua ja yhteis­tä teke­mis­tä. Tar­jol­la myös kahvia/teetä ja pien­tä pur­ta­vaa. Ter­ve­tu­loa mukaan!

Aika: 9.5.2019 klo 16–18
Paik­ka: Vii­ta­jy­vä, Vii­ta­nie­men­tie 11–13

Yhteis­työs­sä Yhdes­sä ei olla yksin -hank­keen kans­sa.