TRE — Trauma and Tension Releasing Excercises, peruskurssi D, kesä 2019

TRE perus­tuu yksin­ker­tai­seen ja tehok­kaa­seen lii­ke­sar­jaan, jon­ka avul­la voit palau­tua stres­saa­vis­ta ja trau­maat­ti­sis­ta koke­muk­sis­ta. Mene­tel­mä perus­tuu kehon luon­tai­seen kykyyn paran­tua neu­ro­lo­gi­sel­la ja bio­lo­gi­sel­la tasol­la: hel­poil­la lii­ke­sar­joil­la akti­voi­daan täri­nää kehos­sa ja täri­nän avul­la lihak­sis­ta ja her­mos­tos­ta pur­kau­tuu jän­ni­tys­tä. Van­ho­jen ja tämän­het­kis­ten koke­mus­ten tuot­ta­mien jän­ni­tys­ten pur­kau­tues­sa kehon ja mie­len tasa­pai­no lisään­tyy, uni syve­nee ja olo ren­tou­tuu.

Kurs­sil­la käy­dään läpi stres­sin ja trau­man vai­ku­tuk­sia kehoon ja mie­leen, TRE-mene­tel­män perus­teet har­joi­tel­laan ohjaa­jan opas­ta­ma­na. Tapaa­mis­ten välil­lä osal­lis­tu­jat har­joit­te­le­vat mene­tel­mää itse­näi­ses­ti koto­naan.

TRE-mene­tel­mä sovel­tuu itse­hoi­to­me­ne­tel­mäk­si, osak­si trau­ma- ja psy­ko­te­ra­pi­aa tai mui­ta tera­pioi­ta sekä eri­tyi­sen hyvin ammat­ti­ryh­mil­le, jot­ka altis­tu­vat työs­sään sijai­strau­ma­ti­soi­tu­mi­sel­le (esim. tera­pia- ja hoi­to­työ­tä teke­vät, polii­sit, palo­mie­het ja sosi­aa­lia­lan työn­te­ki­jät).

TRE-mene­tel­mä on yksin­ker­tai­nen ja sovel­tuu val­tao­sal­le ihmi­sis­tä oival­li­sek­si avuk­si kehon ja mie­len hyvin­voin­nin vah­vis­ta­mi­seen ja tuke­mi­seen. Mene­tel­män vai­ku­tuk­set voi­vat kui­ten­kin olla jos­kus voi­mak­kai­ta, joten ter­vey­del­li­seen tilan­tee­seen liit­ty­viä rajoi­tuk­sia on. Ohjaa­ja haas­tat­te­lee osal­lis­tu­jat lyhyes­ti puhe­li­mes­sa ennen kurs­sin alkua var­mis­taak­seen mene­tel­män sovel­tu­vuu­den ja tur­val­li­suu­den.


Per­jan­tai­sin 17.5. klo 17.00–20.00 ja 7.6. klo 17.00–19.00, 2 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Gila Hei­mo­nen

Hin­ta: 41 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.