Senioreille

Jyvä­län Set­le­men­tin senio­ri­toi­min­ta tar­jo­aa moni­puo­li­sia har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia niin kan­sa­lais­opis­ton kurs­sien, ryh­mä­toi­min­to­jen kuin vapaa­eh­tois­toi­min­nan kaut­ta. Palo­kun­nan­ka­dun tilat tar­joa­vat viih­tyi­sän ja läm­min­hen­ki­sen pai­kan, jos­sa koh­taat Jyvä­län hen­ki­lö­kun­taa, ohjaa­jia, ver­tai­soh­jaa­jia ja mah­dol­li­sia uusia ystä­viä.