Osta hyvinvointia ja osaamista

Etsit­kö ohjel­maa työ­hy­vin­voin­ti- tai vir­kis­tys­päi­viin? Kai­paat­ko keven­nys­tä kokouk­sen tai kou­lu­tus­päi­vän kes­kel­le, tai ohjel­ma­tuo­kion synt­tä­reil­le, polt­ta­rei­hin tai mui­hin juh­liin? Haluai­sit­ko tar­jo­ta mah­dol­li­suu­den uuden oppi­mi­seen?

Kan­sa­lais­opis­to tar­jo­aa sinul­le val­miik­si suun­ni­tel­tu­ja laa­duk­kai­ta ohjel­ma­pa­ket­te­ja ja tilaus­kou­lu­tuk­sia, joi­ta ohjaa­vat opis­ton opet­ta­jat. Tilat­tu toi­min­ta voi toteu­tua Jyvä­län tai asiak­kaan tilois­sa.

Tutus­tu val­mii­siin ohjel­ma­pa­ket­tei­hin:

Esiin­ty­mis- ja ilmai­su­tai­dot

Kai­paat­ko roh­keut­ta itse­si ilmai­se­mi­seen ja esiin­ty­mi­seen tai ehkä ren­toa irrot­te­lua pil­ke sil­mä­kul­mas­sa? Toi­min­nal­li­nen impro­vi­saa­tio­työ­pa­ja voi olla vas­taus. Kat­so lisää täs­tä.

Kau­neus ja ter­veys

Toi­min­nal­li­suut­ta, hem­mot­te­lua ja yhdes­sä teke­mis­tä tar­joa­vat koti­kos­me­tii­kan eri­lai­set työ­pa­jat. Tutus­tu pajoi­hin täs­tä.

Keho ja mie­li

Haluat­ko vah­vis­taa kehon ja mie­len hyvin­voin­tia, tasa­pai­not­taa oloa­si, ren­tou­tua ja rau­hoit­tua? Tar­joam­me sinul­le eri­lai­sia mene­tel­miä kuten asa­hia, Alexan­der-tek­niik­kaa, joo­gaa, mind­ful­nes­sia ja jomon-shin­doa. Löy­dä juu­ri sinul­le sopi­va tapa täs­tä.

Lii­kun­ta

Lii­kun­nan rie­mua lap­sil­le ja aikui­sil­le. Otsa hies­sä, mut­ta ren­nol­la mei­nin­gil­lä. Lue lisää täs­tä.

Musiik­ki

Jos haluat tar­jo­ta mus­ka­rin lap­sil­le tai oppia, kuin­ka käyt­tää musiik­kia var­hais­kas­va­tuk­ses­sa esi­mer­kik­si lau­lu­jen, säes­tyk­sen tai impro­vi­soin­nin muo­dos­sa, tai oppia säes­tä­mään lau­lu­ja pia­nol­la, suun­taa tän­ne.

Mikä­li et löy­dä val­miis­ta ohjel­ma­pa­ke­teis­ta sinul­le sopi­vaa toi­min­taa, suun­nit­te­lem­me myös sinun toi­vei­de­si ja tar­pei­de­si mukai­sen tilaus­kou­lu­tuk­sen tai ohjel­man. Ota yhteyt­tä, niin ker­rom­me lisää!

Lisä­tie­to­ja:
Kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja
Asta Nie­mi
asta.niemi[at]jyvala.fi
p. 0400 665 472

Jyvä­läs­tä voit vuo­kra­ta myös tilo­ja tilai­suut­ta­si var­ten. Tutus­tu tiloi­hin täs­tä!