Vapaaehtois- ja kansalaistoiminta

Jyvä­län Set­le­men­tin vapaa­eh­tois- ja kan­sa­lais­toi­min­ta tukee aktii­vis­ta kan­sa­lai­suut­ta ja osal­lis­tu­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia.

Kan­sa­lais­toi­min­taa ovat esi­mer­kik­si ver­tais­toi­min­ta ja ver­tais­tu­ki, vapaa­eh­tois­toi­min­ta, tapah­tu­mat ja ver­kos­to­työ.

Lähia­lu­een asuk­kail­le Jyvä­län Set­le­ment­ti­ta­lo toi­mii koh­taa­mis­paik­ka­na, jon­ne kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta.