Huhtikuu 2019

Kuu­kau­den kas­vo: Juha-Mat­ti Kin­nu­nen

Moik­ka,

Olen Juha-Mat­ti Kin­nu­nen, lyhen­net­ty­nä Juhis, Suo­mus­sal­mel­ta Jyväs­ky­lään eden­nyt graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja ja Jyvä­län nykyi­nen graa­fik­ko.

Amma­tin­va­lin­taa­ni vai­kut­ti suu­res­ti piir­tä­mis­har­ras­tus, mikä on ollut luon­tai­nen osa minua ihan lap­ses­ta saak­ka, eli jota­kin luo­vaa piti pääs­tä teke­mään myös työ­elä­mäs­sä. No aluk­si meni mön­kään, opis­ke­lin ravin­to­la­ko­kik­si. Aika pian huo­ma­sin, että jat­ku­va kii­re kuu­mas­sa keit­tiös­sä ei ole lain­kaan minun jut­tu­ni. Lisäk­si en osaa kana­voi­da mie­li­ku­vi­tus­ta­ni ruo­an­lait­toon. Graa­fi­nen suun­nit­te­lu sen sijaan nap­pa­si heti mukaan­sa ja oli muka­va tun­tea vaih­teek­si itse­var­muut­ta töi­tä teh­des­sä.

Jyvä­läs­sä aloi­tin hel­mi­kuun lopul­la, edel­li­sen graa­fi­kon hyväs­sä opas­tuk­ses­sa. Nuhai­sen 1,5 vii­kon jäl­keen oli aika siir­tyä otta­maan vas­tuu tekeil­lä ole­van kurs­sie­sit­teen tai­tos­ta. Hom­ma oli muka­vaa pik­ku­tark­kaa sää­tä­mis­tä, mut­ta samal­la piti koit­taa pän­tä­tä työ­ko­neen tär­keim­mät tie­dos­to­si­jain­nit ja yrit­tää saa­da jon­kin­lai­nen käsi­tys koko orga­ni­saa­tios­ta. Välil­lä kor­jauseh­do­tuk­sia ja päi­vi­tet­ty­jä teks­te­jä tup­sah­ti joka tuu­tis­ta, mut­ta esi­te­pa­la­ve­reis­sa asiat aina sel­kiy­tyi­vät. Mikä paras­ta, sain piir­tää esit­tee­seen mon­ta kuvaa, käden­jäl­keä­ni pää­tyi jokai­sel­le sivul­le. Piir­ros­ten aihe­pii­rit eivät olleet omin­ta alaa­ni, mut­ta niis­tä tuli ihan haus­ko­ja ja toi­mi­via.

Jyvä­lä on pal­jas­tu­nut nopeas­ti muka­vak­si pai­kak­si työs­ken­nel­lä, kaik­ki yllä­tyk­set ovat olleet posi­tii­vi­sia. Tiet­sik­ka­maa­nan­tain tyy­lis­tä lähio­pe­tus­ta en ole ennen teh­nyt mut­ta se alkoi suju­maan kuin itses­tään. Jyvä­lä-ajal­ta­ni odo­tan perin­tei­siä graa­fi­kon työ­teh­tä­viä, pus­kan takaa ilmes­ty­viä kii­reel­li­siä hom­mia, vie­rai­lua oman muka­vuusa­lu­een ulko­puo­lel­la, muka­via tii­mi­työ­het­kiä, itse­ni kehit­tä­mis­tä, kausie­sit­tei­siin liit­ty­viä pik­ku paniik­ke­ja ja isoa mää­rää työ­ko­ke­mus­ta. Vuo­den pes­ti Jyvä­läs­sä antaa var­mas­ti hyvät val­miu­det jat­kol­le työ­elä­mäs­sä.

Maaliskuu 2019

Kuu­kau­den kas­vo: Mer­vi Hok­ka­nen

Moik­ka ja Sat Nam!

Olen Mer­vi Hok­ka­nen, hen­ki­sel­tä nimel­tä­ni Gian Terath Kaur, ja olen opet­ta­nut kun­da­lii­ni­joo­gaa Jyvä­läs­sä vuo­des­ta 2013. Tör­mä­sin kun­da­lii­ni­joo­gaan ensim­mäi­sen ker­ran vuon­na 2010 oltua­ni näyt­tä­mäs­sä ter­veys­kes­kuk­ses­sa erääl­lä joo­ga­tun­nil­la saa­maa­ni vam­maa. Ter­veys­kes­kuk­sen aulas­sa pyö­ri aamu-tv ja sii­nä sat­tui ole­maan menos­sa kun­da­lii­ni­joo­gan esit­te­ly. Lam­paan­tal­ja ja peh­meä, pyö­ri­vä lii­ke­kie­li herät­ti­vät huo­mio­ni ja joo­ga­muo­to jäi pyö­ri­mään mie­lee­ni. Yri­tin etsiä tun­te­ja Jyväs­ky­läs­tä, mut­ta näi­tä ei ollut tääl­lä tar­jol­la, joten pää­tin läh­teä Frant­si­laan vii­kon­lop­pu­ret­rii­til­le tutus­tu­maan tähän eri­tyi­sel­tä näyt­tä­neel­tä joo­ga­muo­toon. Vii­kon­lop­pu oli­kin niin päräyt­tä­vä koke­mus, että se sai minut opis­ke­le­maan kun­da­lii­ni­joo­gao­pet­ta­jak­si. Ennen vii­kon­lop­pua en aja­tel­lut ryh­ty­vä­ni opet­ta­maan joo­gaa, vaan halusin vain tie­tää asias­ta enem­män.

Vuo­sien saa­tos­sa kun­da­lii­ni­joo­gas­ta on muo­tou­tu­nut arke­ni ja elä­mä­ni kivi­jal­ka. Kuten Yogi Bha­jan, joka toi joo­ga­muo­don 60-luvul­la Intias­ta län­teen, sanoi: “Everyone’s Birth­right is to live Healt­hy, Hap­py and Holy”, koen, että kun­da­lii­ni­joo­ga tar­jo­aa minul­le mah­dol­li­suu­den elää ter­veem­pää, onnel­li­sem­paa ja hen­ki­sem­pää elä­mää. Kun­da­lii­ni­joo­ga aut­taa pitä­mään jal­ka­ni maas­sa, pään sopi­vas­sa mää­rin pil­vis­sä ja sydä­men auki ympä­röi­väl­le elä­mäl­le.

Äärim­mäi­sen moni­puo­li­se­na tek­no­lo­gia­na kun­da­lii­ni­joo­ga tar­jo­aa usko­mat­to­man pal­jon eri­lai­sia har­joi­tuk­sia ja väli­nei­tä hyvin­voin­nin tuek­si. Kun­da­lii­ni­joo­gaan tutus­tu­mi­nen onkin kuin Pan­do­ran lip­paan avai­si – aar­tei­ta riit­tää tut­kit­ta­vak­si koko lop­pue­lä­mäk­si. Mikään mene­tel­mä ei tie­ten­kään rat­ko kaik­kia elä­män asioi­ta tai siloit­te­le elä­mää edes­sä tasai­sek­si, mut­ta joo­gan tar­joa­ma yhtey­den tun­ne uni­ver­su­miin ja mui­hin ihmi­siin luo kui­ten­kin suh­teel­li­suu­den­ta­jua ja neut­raa­lim­paa suh­tau­tu­mis­ta elä­män kään­tei­siin. Olen­kin todel­la kii­tol­li­nen mah­dol­li­suu­des­ta­ni tutus­tua tähän niin moni­puo­li­seen ja koko­nais­val­tai­ses­ti hoi­ta­vaan mene­tel­mään ja toi­von, että pys­tyn par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la jaka­maan tätä tek­no­lo­gi­aa kai­kil­le kiin­nos­tu­neil­le.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan tun­neil­le!
(Kir­joit­ta­ja on pian 45-vuo­tias, kah­den pie­nen lap­sen äiti ja amma­til­taan kun­da­lii­ni­joo­ga-, sekä kuva­tai­deo­pet­ta­ja.)

Kevään kun­da­lii­ni­joo­ga­kurs­sit ovat olleet suo­sit­tu­ja, joten pidä sil­mät auki: uudet kesä­kurs­sit tule­vat pian!

Helmikuu 2019

Kuukauden kasvo: Luciana Mariano

Olen Lucia­na Maria­no, 48, nai­vis­ti­maa­la­ri, syn­ty­nyt São Pau­los­sa, Bra­si­lias­sa, suku­juu­ril­ta­ni Por­tu­ga­lis­ta ja Ita­lias­ta. Olen ollut kah­des­ti nai­mi­sis­sa, ja minul­la on 26-vuo­tias bra­si­lia­lais-tans­ka­lai­nen poi­ka, joten koto­na puhuim­me por­tu­ga­lia, ita­li­aa, englan­tia ja tans­kaa. 

Var­tuin tupa­ten täy­des­sä, hälyi­säs­sä ita­lia­lais­per­hees­sä, jos­sa iso­äi­ti, äiti ja enot teki­vät aina tai­det­ta koto­na. Kuvit­te­lin kaik­kien per­hei­den ole­van sel­lai­sia, enkä kos­kaan pitä­nyt maa­laa­mis­ta lah­ja­na. Sii­nä mie­les­sä tai­de oli minul­le sekä siu­naus että kirous: maa­lauk­set syn­tyi­vät koko ajan sisäl­lä­ni, jopa unis­sa­ni. Toi­saal­ta maa­laa­mi­nen ei ollut ammat­ti tai har­ras­tus, se oli vain osa itseä­ni, enkä aja­tel­lut, että se oli­si jotain ainut­laa­tui­sen hyvää näyt­teil­le ja jaet­ta­vak­si. Maa­la­sin aina, mut­ta yri­tin pitää sen niin salas­sa ja pii­los­sa kuin mah­dol­lis­ta: itse asias­sa tuho­sin kai­ken maa­laa­ma­ni ennen ensim­mäis­tä tai­de­näyt­te­lyä­ni vuon­na 2008. Sii­tä läh­tien olen aja­tel­lut anta­va­ni tai­teel­le­ni mah­dol­li­suu­den, enkä hävit­tä­nyt töi­tä­ni enää.

Kym­me­nes­sä vuo­des­sa maa­la­sin yli 600 työ­tä. Maa­lauk­sia­ni on ollut esil­lä gal­le­riois­sa ja museois­sa ympä­ri maa­il­man. Nyt olen ura­tauol­la antaak­se­ni kaik­ke­ni Suo­meen integroi­tu­mi­sel­le. Maa­laan vii­kon­lop­pui­sin, sil­lä ideat vir­taa­vat tauot­ta. Kir­joi­tan blo­gia, ja minul­la on oma Face­book-sivu.

Muu­tin Jyväs­ky­lään vuo­si sit­ten. Nyt opis­ke­len suo­men kiel­tä Jyvä­läs­sä.  Rakas­tuin Suo­meen kau­an ennen kuin tapa­sin suo­ma­lai­sen mie­he­ni. Asuin Tans­kas­sa vuo­sien ajan, ja kuu­lin usein Suo­men luon­nos­ta, rau­has­ta ja kau­neu­des­ta. 25 vuot­ta vie­räh­ti, ja muu­ta­ma vuo­si sit­ten pää­sin vii­mein vie­rai­le­maan suo­ma­lais­ten ystä­vien luo­na. Se oli rak­kaut­ta ensi sil­mäyk­sel­lä sekä maa­han että ujoi­hin, mut­ta hyvin ystä­väl­li­siin ihmi­siin. Vuon­na 2017 tapa­sin suo­ma­lai­sen mie­he­ni, ja lyhyes­tä vir­si kau­nis: nyt asun Jyväs­ky­läs­sä, opis­ke­len suo­mea, ja nau­tin joka het­kes­tä.

Rakas­tan kaik­kea Suo­mes­sa ja Jyväs­ky­läs­sä. Olen outo bra­si­lia­lai­nen, sil­lä en kes­tä kuu­muut­ta, ja Suo­men leu­dot läm­pö­ti­lat saa­vat olo­ni ener­gi­sek­si ja muka­vak­si. Kesä tääl­lä on kau­nis ja miel­lyt­tä­vä, mut­ta tal­vi on suu­ren­moi­nen, lumi­set met­sät ja mai­se­mat ovat puh­das­ta runout­ta sil­mil­le­ni. Luon­non kau­neu­den lisäk­si pidän myös ihmi­sis­tä tääl­lä. He vai­kut­ta­vat ensin ujoil­ta, varau­tu­neil­ta ja vaka­vil­ta, mut­ta suo­ma­lai­set ovat ystä­väl­li­siä, haus­ko­ja ja rau­hal­li­sia, ante­liai­ta ja luo­tet­ta­via. Kau­nii­ta ihmi­siä, sisäl­tä ja ulkoa. Ja Jyväs­ky­läs­sä ollaan ekstra­koh­te­liai­ta! Minus­ta on iha­naa, että ihmi­set kiit­tä­vät jää­des­sään bus­sis­ta, ja ter­veh­ti­vät auton­kul­jet­ta­jaa ylit­täes­sään kadun.

Jyväs­ky­lä tar­joai­si pal­jon teke­mis­tä, mut­ta suo­men kie­len kurs­si vie suu­rim­man osan ajas­ta­ni. Olen osal­lis­tu­nut muu­ta­miin tapah­tu­miin Jyvä­läs­sä, ja koen Jyvä­län avoi­me­na ja läm­pi­mä­nä paik­ka­na suo­men kie­len har­joit­te­luun ja ystä­vys­ty­mi­seen. Vapaa-aika­na­ni maa­laan, kir­joi­tan, tyk­kään käy­dä elo­ku­vis­sa, kok­kaan ja ihan vain ren­tou­dun koto­na. Salai­nen har­ras­tuk­se­ni on hiih­to! Olen innois­sa­ni asues­sa­ni ensim­mäis­tä ker­taa elä­mäs­sä­ni kau­pun­gis­sa, jos­sa hiih­to­la­tu löy­tyy vain muu­ta­man minuu­tin pääs­tä kotoa — mah­ta­vaa!

Mot­to­ni: Ota päi­vä ker­ral­laan.

Lucia­nan näyt­te­ly on esil­lä Jyvä­län aula­vit­rii­nis­sä 18.2. alkaen.
Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan!

Jyvä­län näyt­te­ly­ti­laa voi vara­ta kuka tahan­sa omil­le töil­leen.
Hake­muk­sia ote­taan vas­taan ympä­ri vuo­den. Lue lisää täs­tä.

 

Maksuttomia kokeilukertoja kevään kursseille 4.2.–8.2.

Nyt kokei­le­maan jotain uut­ta!

Kan­sa­lais­opis­to tar­jo­aa vii­kol­la 6 yhden mak­sut­to­man kokei­lu­ker­ran seu­raa­vil­le kevään kurs­seil­le:

Las­ten kuva­tai­de­pa­ja 8–11 v
Kokei­lu­ker­ta maa­nan­tai­na 4.2. klo 18.00–19.30,
kah­dek­san ker­ran kurs­si 11.2.–8.4., 92 €

Tuo­li­jump­pa
Kokei­lu­ker­ta tiis­tai­na 5.2. klo 12.15–13.15,
yhdek­sän ker­ran kurs­si 12.2.–16.4., 36 €

Syvä­ve­nyt­te­ly
Kokei­lu­ker­ta kes­ki­viik­ko­na 6.2. klo 19.45–20.45,
yhdek­sän ker­ran kurs­si 13.2.–17.4., 46 €
HUOM! Syvä­ve­nyt­te­lyn kokei­lu­ker­ta siir­tyy opet­ta­jan sai­ras­tu­mi­sen vuok­si vii­kol­la eteen­päin:
Kokei­lu­ker­ta kes­ki­viik­ko­na 13.2. klo 19.45–20.45,
yhdek­sän ker­ran kurs­si 20.2.–24.4., 46 €

Oival­luk­sia kehos­ta ja mie­les­tä,
Kokei­lu­ker­ta tors­tai­na 7.2. klo 17.15–18.45,
kah­dek­san ker­ran kurs­si 14.2.–11.4., 59 €

Ter­ve­tu­loa kokei­le­maan!

Mikä­li haluat jat­kaa kurs­sil­la kokei­lu­ker­ran jäl­keen, voit ilmoit­tau­tua mukaan puhe­li­mit­se, Jyvä­län verk­ko­si­vu­jen kaut­ta tai käy­mäl­lä Jyvä­län toi­mis­tos­sa (Palo­kun­nan­ka­tu 16).

Jyvälän joulukalenteri -valokuvauskilpailu on ratkennut!

Jyvä­län jou­lu­ka­len­te­ri -valo­ku­vaus­kil­pai­lun voit­ta­jat ovat sel­vil­lä!

Ensim­mäi­sen sijan kil­pai­lus­sa nap­pa­si Miia Mark­ka­nen-Romo lii­kun­ta-tee­man kuval­laan. Raa­din perus­te­lu­jen mukaan kuvas­sa näkyy lii­kun­nan rie­mua ilah­dut­ta­van per­soo­nal­li­ses­ta näkö­kul­mas­ta.

Miia Mark­ka­nen-Romo: Lii­kun­ta

Toi­sel­le sijal­le ylsi Anun, Lii­san ja Kat­jan kuva ilon ja koh­taa­mi­sen kohot­ta­vas­ta voi­mas­ta, mikä on löy­tö­ret­keä par­haim­mil­laan!

Anu, Lii­sa ja Kat­ja: Löy­tö­ret­ki

Kol­man­nel­le sijal­le kil­pai­lus­sa sel­vi­si Jyri, jon­ka kuvas­sa näkyy hie­nos­ti se, miten oman polun valin­ta voi olla uuden edes­sä haas­ta­vaa.

Jyri: Oma pol­ku

Kuvis­ta on koot­tu näyt­te­ly Jyvä­län aula­vit­rii­niin ja näyt­te­lyyn voi käy­dä tutus­tu­mas­sa 7.2. asti.

Läm­pi­mät onnit­te­lut voit­ta­jil­le
ja kii­tos kai­kil­le kil­pai­luun osal­lis­tu­neil­le!

Helmikuussa alkavat kurssit

Tie­toi­nen, raken­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus 5.2.–16.4.

Pari-shin­do 9.–16.2.

Mie­len hyvin­voin­tia psy­ko­lo­gi­sel­la jous­ta­vuu­del­la 16.–17.2.

TRE (Trau­ma Relea­sing Exerci­ses), perus­kurs­si B 16.2. ja 16.3.

Mind­ful­ness ja kroo­ni­nen kipu 17.2. ja 10.3.

Unel­ma­kart­ta 20.2.

Voit ilmoit­tau­tua mukaan kurs­sin tie­dois­ta löy­ty­vän lin­kin kaut­ta tai soit­ta­mal­la Jyvä­lään (p. 014 217 202, ma-to klo 9–18 ja pe klo 9–16).

Innostava kurssi ja hyvä porukka!”

Syksyn kurssipalautteet toivat hymyn huulille, mutta nostivat esiin myös kehityskohteita

Kan­sa­lais­opis­ton syk­syn kurs­seis­ta antoi palau­tet­ta 53 % syk­syn kurs­si­lai­sis­ta. Kurs­sei­hin oltiin pää­sään­töi­ses­ti hyvin tyy­ty­väi­siä ja saim­me astei­kol­la 1–5 kes­kiar­vok­si 4,46 – kii­tos sii­tä kai­kil­le vas­tan­neil­le!

Asia­kas­pal­ve­lus­ta saim­me sekä kehu­ja että kri­tiik­kiä. Säh­kö­pos­ti­vies­tin­tä oli nope­aa ja kat­ta­vaa, mut­ta puhe­li­nil­moit­tau­tu­mi­nen koet­tiin osit­tain han­ka­lak­si ruuh­kan vuok­si. Ilmoit­tau­tu­mis­pro­ses­sia pyri­tään kehit­tä­mään joka vuo­si ja myös mei­dän toi­veem­me on, että jokai­nen inno­kas kurs­si­lai­nen mah­tui­si halua­mal­leen kurs­sil­le!

Kurs­si­ti­lo­jen suh­teen eni­ten puhut­ti läm­mön­sää­te­ly. Toi­sil­le tila oli sopi­va, toi­sil­le lii­an läm­min ja toi­sia pale­li. Samoin valais­tus oli toi­sel­le hyvä, mut­ta toi­sel­le han­ka­la. Hyvä sisäil­ma koet­tiin kui­ten­kin poik­keuk­set­ta posi­tii­vi­sek­si ja sii­tä olem­me ylpei­tä.

Opet­ta­jis­ta saa­tu palau­te oli pää­osin erin­omais­ta ja tavoit­tee­nam­me on pitää ope­tus vähin­tään yhtä laa­duk­kaa­na myös tule­vil­la kurs­seil­la. Lisäk­si saim­me hyvää palau­tet­ta kurs­sien pie­nes­tä ryh­mä­koos­ta, joka mah­dol­lis­taa hen­ki­lö­koh­tai­sen ohjauk­sen. Olem­me eri­tyi­sen iloi­sia sii­tä, että asiak­kaat koki­vat kurs­seil­la saa­man­sa tie­dot ja tai­dot hyö­dyl­li­sik­si, ja koki­vat saa­neen­sa arkeen­sa lisää hyvin­voin­tia ja piris­tys­tä.

Alla palau­te, jon­ka toteut­ta­mi­seen pyrim­me kai­kil­la kurs­seil­lam­me:

Kurs­sil­la oli iha­nan ren­to ja vapaa tun­nel­ma. Läh­ties­sään kaik­ki hymyi­li­vät.

Kii­tos vie­lä ker­ran kai­kil­le vas­tan­neil­le ja muil­le syk­syn kurs­si­lai­sil­le. Näh­dään taas kevät­kau­den kurs­seil­la!

Tammikuu 2019

Kuukauden kasvo: Pentti Tolvanen

Jyvä­län tam­mi­kuun kas­vo on Mum­mo­la-pap­pa­na toi­mi­va Pent­ti Tol­va­nen. Alun­pe­rin Pent­ti on muut­ta­nut Jyväs­ky­lään työn peräs­sä ja toi­mi­nut 30 vuot­ta kun­nal­li­sen alan kou­lu­tus­teh­tä­vis­sä, mut­ta nyt eläk­keel­lä on vie­räh­tä­nyt jo 23 vuot­ta.

Pen­til­lä on pit­kä his­to­ria Jyvä­län kans­sa. Van­has­sa Jyvä­läs­sä hän kävi kurs­seil­la ja uudes­sa Set­le­ment­ti­ta­los­sa hän on osal­lis­tu­nut ystä­vä­pii­rin toi­min­taan. Ystä­vä­pii­ris­tä muo­dos­tui niin tii­vis, että yhteyt­tä on pidet­ty myös toi­min­nan pää­tyt­tyä, ja ystä­vä­pii­ris­sä tuli esil­le myös mah­dol­li­suus toi­mia Mum­mo­la-vapaa­eh­toi­se­na. Pent­ti kuvaa itse­ään romant­ti­sek­si höl­mök­si, joka pitää lap­sis­ta, eläi­mis­tä ja luon­nos­ta, ja sik­si toi­mi­mi­nen juu­ri las­ten ja nuor­ten kans­sa tun­tui hänel­le lähei­sel­tä vapaa­eh­tois­työn muo­dol­ta.

Motii­vi­aan Mum­mo­la-toi­min­taan Pent­ti sanoo itsek­kääk­si, sil­lä se takaa hänel­le ajan­vie­tet­tä aina­kin yhdek­si päi­väk­si vii­kos­sa, mut­ta lap­sia hän kuvaa iha­nik­si ipa­noik­si ja ker­too viih­ty­vän­sä teh­tä­väs­sä hyvin. Las­ten kans­sa kes­kus­tel­les­sa on myös mah­dol­lis­ta siir­tää tie­toa ja perin­tei­tä nuo­rem­mil­le suku­pol­vil­le. Nau­raen Pent­ti ker­too tilan­tees­ta, jos­sa pojat oli­vat ylty­neet rajuun leik­kiin, mis­sä pot­kit­tiin toi­sia ”munil­le”. Hän otti pojat puhut­te­luun, jol­loin yksi pojis­ta tote­si: ”Älä puhu mitään, ter­vey­sop­pi tulee ylä­kou­lus­sa”. Sii­hen Pent­ti vas­ta­si: ”Kuu­le, jos olet­te pot­ki­neet munan­ne hajal­le jo ala­kou­lus­sa, ei sii­hen ylä­kou­lun ter­vey­sop­pi enää auta.” Ja niin pojat kuun­te­li­vat. Pen­tin mukaan tilan­ne kuvaa hyvin sitä, min­kä­lai­nen kes­kus­te­lu­yh­teys aikui­sen ja las­ten välil­lä voi Mum­mo­la-toi­min­nas­sa syn­tyä.

Omas­ta mum­mo­las­taan Pent­ti muis­te­lee mum­mon sylis­sä istu­mis­ta ja satu­jen kuun­te­le­mis­ta suku­lais­las­ten kans­sa. Mum­mon syli valui pol­vien pääl­le, kun hän jau­hoi kah­via kah­vi­myl­lyl­lä, ja pik­ku-Pent­ti var­mis­ti, ettei myl­ly pudon­nut pol­vien välis­tä. Jyvä­län mum­mo­las­sa ympä­ris­tö on eri­lai­nen, kos­ka lap­set eivät ole kes­ke­nään sukua, ja lap­sia voi olla haas­ta­va saa­da kuun­te­le­maan esi­mer­kik­si kir­jan luke­mis­ta. Puhe­li­mia lap­set näper­te­li­si­vät mie­lel­lään, mut­ta Mum­mo­las­sa on sään­tö­nä, että kän­ny­kät pysy­vät repus­sa. Koti­teh­tä­vis­sä lap­sil­la on jos­kus table­tit apu­na ja Pent­ti sanoo kurk­kaa­van­sa, min­kä­lai­sia läk­sy­jä siel­lä on, mut­ta tote­aa sit­ten, että sel­lai­set koti­teh­tä­vät ovat kau­ka­na hänen läk­sy­kä­si­tyk­ses­tään.

Mum­mo­las­sa toi­mi­mi­sen lisäk­si Pent­ti osal­lis­tuu myös muu­hun Jyvä­län toi­min­taan. Omien sano­jen­sa mukaan hän käy englan­nin kie­len ”ala-alkeis­kurs­sin kol­man­nel­la vuo­si­luo­kal­la” sekä tuo­li­jum­pas­sa. Kurs­sei­hin hän on hyö­dyn­tä­nyt Jyvä­län aktii­vi­sil­le vapaa­eh­tois­toi­mi­joil­le myön­net­tä­vää kurs­sia­len­nus­ta. Aluk­si Pent­ti myön­tää arvel­leen­sa tuo­li­jum­pan ole­van help­poa istu­mis­ta, mut­ta pää­tyi­kin saa­maan kun­non tree­niä pal­lo­jen, kumi­nau­han ja kepin kans­sa. Samal­la tuli huo­mat­tua, että ei se kep­pi kovin pit­käl­le nis­kan taak­se tai­vu­kaan! Kurs­sien lisäk­si Pent­ti on vie­rail­lut Jyvä­läs­sä eri­lai­sis­sa tapah­tu­mis­sa. Se on help­poa, kun asuu niin lähel­lä, että Jyvä­lää voi kat­sel­la keit­tiön ikku­nas­ta!

Jyvä­län vapaa­eh­tois­työn hyviä puo­lia lue­tel­taes­sa Pent­ti mai­nit­see mah­dol­li­suu­den tutus­tua mui­hin vapaa­eh­toi­siin ja saa­da uusia ystä­viä, oppia tun­te­maan hen­ki­lö­kun­taa sekä ennen kaik­kea Mum­mo­lan lap­sia. Vaik­ka Pent­ti on ollut jo pit­kään muka­na, ei hän ole vie­lä­kään lei­pään­ty­nyt Mum­mo­laan – ainoas­taan askel on alka­nut lyhen­tyä, eikä hän ulko­lii­kun­nas­sa pys­ty enää juok­se­maan tena­vien peräs­sä. Kysyt­täes­sä, mitä ter­vei­siä hän haluai­si lähet­tää mah­dol­li­sil­le uusil­le vapaa­eh­toi­sil­le, Pent­ti tote­aa pon­nek­kaas­ti: ”Kan­nat­taa, kan­nat­taa ottaa yhteyt­tä Jyvä­lään ja tul­la Jyvä­län vapaa­eh­tois­työn­te­ki­jäk­si!” Tämän lauseen alle­kir­joit­taa koko Jyvä­län väki.

Lue lisää Mum­mo­las­ta ja tule vapaa­eh­toi­sek­si!

Mum­mo­laan kokoon­nu­taan maa­nan­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin klo 12.00–16.00 väli­se­nä aika­na kou­lu­jen luku­kausien aika­na.

Joulunajan aukioloajat

Jyvä­län toi­mis­to pal­ve­lee arki­päi­vi­sin
14.–20.12. klo 9–16 ja 21.12.–4.1. klo 9–13.

Toi­mis­to on avoin­na 7.–11.1. klo 9–16 ja
14.1. alkaen ma-to klo 9–18 ja pe klo 9–16.

Rau­hal­lis­ta jou­lun­ai­kaa ja onnel­lis­ta uut­ta vuot­ta!

 

Palanen elämää -verkkokauppa on nyt avoinna!

Palanen elämää on paikallisten hyvien tekojen verkkokauppa

Haluai­sit­ko aut­taa Jyväs­ky­län lap­sia ja nuo­ria, mut­ta et tie­dä, miten? Suo­men Set­le­ment­ti­lii­ton ja pai­kal­lis­ten set­le­ment­tien Pala­nen elä­mää -verk­ko­kaup­pa tar­jo­aa sii­hen hel­pon mah­dol­li­suu­den.

Eri­tyi­ses­ti jou­lun aikaan jokai­nen halu­aa tun­tea ole­van­sa tär­keä ja rakas­tet­tu. Kaik­ki meis­tä eivät kui­ten­kaan koe näin. Mil­tä kuu­los­tai­si, jos voi­sit tar­jo­ta tun­nel­mal­li­sen jou­lun yksi­näi­sel­le lap­sel­le tai nuo­rel­le omal­la koti­paik­ka­kun­nal­la­si?

Pala­nen elä­mää on uusi, Suo­men Set­le­ment­ti­lii­ton ja pai­kal­lis­ten set­le­ment­tien verk­ko­kaup­pa, jon­ka aineet­to­mil­la lah­joil­la autat taval­li­sia ihmi­siä ympä­ri Suo­men. Samal­la ilah­du­tat myös ystä­vää­si! Tutus­tu verk­ko­kaup­paan täs­tä!

Pala­nen elä­mää on ainut­laa­tui­nen tapa aut­taa: lah­jal­la­si voi­daan esi­mer­kik­si aut­taa lap­set jou­lu­lah­ja­lei­ril­le tai tukea Poi­kien Talon toi­min­taa. Verk­ko­kau­pas­sa voit vali­ta, mil­le paik­ka­kun­nal­le tai alu­eel­le lah­ja­si koh­dis­tuu. Kerä­tyt varat ohja­taan koko­nai­suu­des­saan juu­ri sinun valit­se­ma­si set­le­men­tin koh­tee­seen. Juu­ri pai­kal­li­suus tekee verk­ko­kau­pas­ta ainut­laa­tui­sen.

– Kysees­sä on inno­va­tii­vi­nen verk­ko­si­vus­to, jol­lais­ta ei kos­kaan aiem­min ole Suo­mes­sa teh­ty. Tämän verk­ko­kau­pan kaut­ta hyvää voi teh­dä luo­tet­ta­vas­ti ja pai­kal­li­ses­ti, ker­too Suo­men Set­le­ment­ti­lii­ton itäi­sen alu­een lap­si- ja nuo­ri­so­työn alue­pääl­lik­kö Erno Kää­riäi­nen.

Täl­lä het­kel­lä verk­ko­kau­pas­sa on aineet­to­mia lah­jo­ja yhdek­säl­tä paik­ka­kun­nal­ta ympä­ri Suo­men, Jyväs­ky­läs­tä muka­na on Jyvä­län Set­le­ment­ti. Ensi vuon­na tuo­te­va­li­koi­ma laa­je­nee lap­si- ja nuo­ri­so­työs­tä myös muil­le set­le­ment­ti­työn aloil­le.

Lah­jak­si hyvä teko

Set­le­men­teis­sä teh­dään työ­tä yhden­ver­tai­sen, moniar­voi­sen ja sosi­aa­li­ses­ti oikeu­den­mu­kai­sen Suo­men puo­les­ta. Toi­mim­me 50 paik­ka­kun­nal­la, pal­ve­luk­ses­sam­me on 5000 työn­te­ki­jää ja tuhan­sia vapaa­eh­toi­sia. Työm­me vai­kut­taa kai­kil­la elä­mä­na­lueil­la lap­si-, nuo­ri­so- ja van­hus­työs­tä opin­to-, kult­tuu­ri- ja moni­kult­tuu­ri­suus­työ­hön.

Pala­nen elä­mää on uusi mah­dol­li­suus teh­dä hyviä teko­ja. Kii­tos sinun, lap­sen jou­lu­aat­toon voi kuu­lua yhdes­sä­oloa, kes­kus­te­lua ja her­kul­li­nen ate­ria. Juh­la­vaan aamu­päi­vään kut­sut­tu lap­si tai nuo­ri saa koh­da­ta tur­val­li­sen aikui­sen sekä tul­la näh­dyk­si ja kuul­luk­si oma­na itse­nään. Kuin­ka pal­jon hyvää voim­me­kaan teh­dä, kun teem­me sen yhdes­sä?

Sivus­ton blo­gis­ta voit lukea kuu­lu­mi­sia sii­tä, kuin­ka kerä­tyil­lä varoil­la teh­dään hyvää työ­tä.

facebook.com/palanenelamaa
instagram.com/palanenelamaa
#pala­ne­ne­la­maa

Joulukuu 2018

Kuukauden kasvo: Jyri Lahtinen

Olen Jyri Lah­ti­nen ja työs­ken­te­len Jyvä­län Set­le­men­tin IT-tuke­na. Työ­teh­tä­vii­ni kuu­luu ylei­ses­ti ottaen kaik­kien tie­to­tek­nis­ten ongel­mien rat­ko­mi­nen, talon IT-tava­ran ja koti­si­vu­jen yllä­pi­to sekä maa­nan­tai­sin pidet­tä­vä kai­kil­le avoin perin­tei­nen Tiet­sik­ka­maa­nan­tai, jos­sa asiak­kaat tuo­vat meil­le laitteitaan/ongelmiaan  ja kat­som­me poru­kal­la, mitä niil­le voi­si teh­dä.

Taus­tal­ta­ni olen yli­op­pi­las ja data­no­mi, olen nuo­res­ta pitäen näper­tä­nyt tie­to­tek­nii­kan paris­sa ja har­ras­ta­nut vähän kai­ken­lais­ta teat­te­ris­ta roo­li­pe­lei­hin ja Air­sof­tiin. Työ­his­to­ria­ni muis­tut­taa har­ras­tus­his­to­ri­aa­ni, olen kokeil­lut eri alo­ja siel­tä tääl­tä, ennen kuin pää­tin lopul­ta, että tie­to­ko­ne­hom­mil­la minä itse­ni elä­tän. Elät­te­len myös edel­leen toi­vei­ta jat­ko-opis­ke­luis­ta AMK:ssa tai yli­opis­tol­la, mikä tulee ajan­koh­tai­sem­mak­si, kun työ­so­pi­muk­se­ni Jyvä­läs­sä päät­tyy.

Alku­ke­vääs­tä 2018 olin yhteyk­sis­sä työ­voi­ma­toi­mis­toon jat­ko­suun­ni­tel­mis­ta­ni edel­li­sen työ­ko­kei­lu­ni pää­tyt­tyä. Työ­ko­kei­lu­ni ei ollut poi­ki­nut työ­paik­kaa, mut­ta työ­voi­ma­toi­mis­tos­ta ker­rot­tiin, että heil­lä oli­si tar­jo­ta työn­ha­kuil­moi­tus, joka vas­taa kou­lu­tus­ta­ni. Otin  tar­jouk­sen vas­taan ja läh­din koh­ti haas­tat­te­lua, joka poi­ki­kin työ­pai­kan. Ihka­oi­kea työ­paik­ka, jos­ta mak­se­taan palk­kaa! Tun­tui aika jär­kyt­tä­väl­tä näin muu­ta­man työt­tö­myys­vuo­den jäl­keen. Suo­raan sanot­tu­na koko asia jän­nit­ti tar­peet­to­man pal­jon, sil­lä töi­den alet­tua ovat koke­muk­se­ni Jyvä­läs­sä olleet puh­taas­ti posi­tii­vi­sia.

Par­haak­si asiak­si Jyvä­läs­sä olen koke­nut talon työn­te­ki­jät, en tätä ennen ole näin ter­ve­hen­kis­tä työyh­tei­söä tavan­nut, ja työ­mo­ti­vaa­tio­ta paran­taa enti­ses­tään se, että koen myös Jyvä­län teke­män kou­lu­tus­työn tär­keäk­si, puhu­mat­ta­kaan mui­den Set­le­ment­tien teke­mäs­tä työs­tä. Tähä­nas­ti­set koke­muk­se­ni talos­sa ovat anta­neet näin pit­kä­ai­kais­työt­tö­mäl­le — ehkä hiu­kan melo­dra­maat­ti­ses­ti ilmais­tu­na — uut­ta uskoa elä­mään, ja odo­tan innol­la, mitä uusi vuo­si tuo tul­les­saan!

Itsenäisyyspäivän aukioloajat

Jyvä­län toi­mis­to on sul­jet­tu itse­näi­syys­päi­vä­nä 6.12. Per­jan­tai­na 7.12. toi­mis­to on avoin­na klo 9–13.

Hyvää itse­näi­syys­päi­vää kai­kil­le!

Tarjolla maahanmuuttajatyön harjoittelupaikkoja kevät-kesäkaudelle 2019

Jyvä­län kan­sa­lais­opis­tos­sa on vuo­des­ta 2012 läh­tien ollut käyn­nis­sä Ope­tus­hal­li­tuk­sen rahoit­ta­ma Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tus, joka tar­jo­aa 2–3 kuu­kau­den mit­tai­sia kurs­se­ja 17–29 -vuo­tiail­le työt­tö­mil­le ja vail­la opis­ke­lu­paik­kaa ole­vil­le maa­han­muut­ta­ja­nuo­ril­le. Kurs­seil­la nuo­ret opis­ke­le­vat suo­men kiel­tä eri tai­to­ta­son mukai­sis­sa pien­ryh­mis­sä sekä saa­vat tukea kotou­tu­mi­seen ja opis­ke­lu- ja työ­elä­mä­val­miuk­sien kar­tut­ta­mi­seen. Käy­täm­me toi­min­nal­li­sia mene­tel­miä; luok­ka­muo­toi­sen opis­ke­lun lisäk­si teem­me vii­koit­tain vie­rai­lu­ja, kok­kai­lem­me, pelaam­me, lii­kum­me, musi­soim­me. Ope­tus on mak­su­ton­ta ja sitä on tar­jol­la maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 9–14 välil­lä.  Mak­si­mi­tun­ti­mää­rä on 22 tun­tia vii­kos­sa ja tun­ti­mää­rää voi­daan sää­tää nuo­ren elä­män­ti­lan­ne huo­mioi­den hänel­le sopi­vak­si, eli myös pie­nem­mäl­lä tun­ti­mää­räl­lä on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua kou­lu­tuk­seen.

Vähin­tään B1-tason tai­ta­jil­le sekä suo­mea äidin­kie­le­nään puhu­vil­le aikui­sil­le tar­joam­me Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tuk­ses­sa mah­dol­li­suu­den tutus­tua moni­kult­tuu­ri­seen ohjaus­työ­hön ja S2-ope­tuk­seen toi­mi­mal­la avus­ta­va­na ohjaa­ja­na. Työ­ko­kei­luun sisäl­tyy myös toi­min­nan suun­nit­te­lua ohjaa­ja­tii­min kans­sa, tun­tien val­mis­ta­mi­seen osal­lis­tu­mis­ta, toi­min­nan arvioi­mis­ta ja kehit­tä­mis­tä. Avai­met onnis­tu­mi­seen tar­jo­aa näkö­ala­pai­kan kenel­le tahan­sa kotou­tu­mis­työs­tä tai sosi­aa­li-, kas­va­tus- tai nuo­ri­so­työn alois­ta kiin­nos­tu­neel­le.

Tam­mi-maa­lis­kuun jak­sol­lam­me on vie­lä muu­ta­mia vapai­ta paik­ko­ja opis­ke­li­joil­le. Myös har­joit­te­li­ja­rek­ry on nyt käyn­nis­sä, joten suo­sit­te­lem­me otta­maan yhteyt­tä pikai­ses­ti jo mar­ras­kuun aika­na sopiak­sem­me haas­tat­te­lua­jan. Huh­ti-kesä­kuun kurs­sil­le haku käyn­nis­tyy hel­mi­kuus­sa. Kevään kurs­sil­la pää­fo­kus on kie­li­tai­to­ta­son mukai­ses­sa suo­men kie­len ope­tuk­ses­sa ja ope­tus­ta tar­jo­taan nel­jä­nä päi­vä­nä vii­kos­sa.

Ope­tus tapah­tuu Vii­ta­nie­mes­sä sijait­se­vas­sa toi­mi­pis­tees­säm­me,
Vii­ta­jy­väs­sä.

Otat­han roh­keas­ti yhteyt­tä ja kysyt lisää!

Koor­di­naat­to­ri-kou­lut­ta­ja
Roi­ja Afla­tu­ni
roija.aflatuni[at]jyvala.fi
p. 040 588 2380

Lue lisää Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tuk­ses­ta.

Jyvälän Facebook-sivut yhdistyvät!

Jyvä­län Face­book-sivut yhdis­ty­vät saman osoit­teen alle 28.11. alkaen! Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton, lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­nan sekä vapaa­eh­tois- ja kan­sa­lais­toi­min­nan omat sivut pois­tu­vat käy­tös­tä, ja vas­tai­suu­des­sa löy­dät kaik­kien toi­min­to­jen jul­kai­sut hel­pos­ti samas­ta osoit­tees­ta. Käy siis heti tyk­kää­mäs­sä ja pysyt ajan tasal­la kai­kes­ta Jyvä­län toi­min­nas­ta!

Marraskuu 2018

Kuukauden kasvo: Anneli Meskanen

Ylläs juhan­nusyö­nä 2016. Kuvan ase­tel­ma on minul­le täy­del­li­nen: kai­paan valoa ja ava­raa mai­se­maa.

Olen Anne­li Mes­ka­nen ja ohjaan Jyvä­läs­sä asa­hia ja shin­doa vii­det­tä vuot­ta.

Jyvä­lään tulin innos­ta puh­kuen juu­ri­val­mis­tu­nee­na asa­hi-ohjaa­ja­na syk­syl­lä 2014. Olin kuul­lut ystä­vil­tä­ni, että Jyvä­läs­sä on hie­not arvot ja hyvä työyh­tei­sö, joka otti­kin minut avo­sy­lin vas­taan. Vaik­ka viik­ko­tun­ti­mää­rä on välil­lä ollut vähäi­nen, olen koke­nut itse­ni osak­si työyh­tei­söä, mikä on tär­ke­ää täl­lai­sel­le pät­kä­työ­läi­sel­le ja yksin­puur­ta­jal­le, joka opet­taa useam­mas­sa pai­kas­sa ja toi­mii lisäk­si yrit­tä­jä­nä­kin.

Olen aina pitä­nyt rau­hal­li­sis­ta lii­kun­ta­la­jeis­ta, joi­hin mie­li ehtii mukaan. Japa­nis­ta läh­töi­sin ole­vaa shin­doa olen har­ras­ta­nut vuo­des­ta 2001 ja ohjan­nut vii­mei­set 13 vuot­ta. Asa­hiin minut joh­dat­ti Jyvä­läs­sä käy­mä­ni Yi Jin Jing -kurs­si. Halusin pääs­tä ohjaa­maan jotain vas­taa­van­tyyp­pis­tä kii­na­lai­seen ter­veys­lii­kun­taan perus­tu­vaa lajia ja löy­sin sitä kaut­ta tam­pe­re­lai­sen Timo Kle­mo­lan asa­hi-kou­lu­tuk­set.

Asa­hi on osoit­tau­tu­nut erin­omai­sek­si työ­ka­luk­si monen­lai­sil­le ryh­mil­le sekä eri­lai­siin ja eri­pi­tui­siin tilai­suuk­siin. Jyvä­läs­sä olen ohjan­nut asa­hia eri­tyi­ses­ti senio­ria­siak­kail­le, mut­ta myös nuo­ril­le maa­han­muut­ta­jil­le. Jyvä­län upeat puit­teet ja sopi­van pie­net ryh­mät tuke­vat yksi­löl­lis­tä ope­tus­ta.

Asa­hi ja shin­do ovat kum­pi­kin laje­ja, jois­sa kukin voi kehit­tyä ja syven­tää osaa­mis­taan omaan tah­tiin­sa, ohjaa­jan teh­tä­vä on antaa sii­hen mah­dol­li­suus. Hyvä ohjaa­ja on tie­ten­kin aina aske­len edel­lä ohjat­ta­vi­aan, joten omaa osaa­mis­taan on kehi­tet­tä­vä koko ajan. Onnek­si molem­mis­sa lajeis­sa­ni on sii­hen mah­dol­li­suus ja näin kyp­säl­lä iäl­lä on ollut muka­va löy­tää jäl­leen oppi­mi­sen ilo. Toi­vot­ta­vas­ti pys­tyn välit­tä­mään oman innok­kuu­te­ni myös kurs­si­lai­sil­le.

Vie­lä minus­ta:

- Olen evak­ko­van­hem­pien jäl­ke­läi­nen, joka on tain­nut löy­tää noin 30 eri osoit­teen jäl­keen pysy­vän asuin­si­jan Jyväs­ky­län Palo­kas­ta, aina­kin siel­lä on tul­lut asut­tua jo 19 vuot­ta

- Elä­mä on hei­tel­lyt myös amma­tis­ta toi­seen, Vaa­san kaup­pa­kor­kean kas­va­tis­ta ulko­maan komen­nus­ten ja kotiäi­tiy­den kaut­ta hyvin­voin­tiy­rit­tä­jäk­si

- Minul­la on kol­me aikuis­ta las­ta, jot­ka ovat jo maa­il­mal­la

- Lähel­lä sydän­tä­ni on kar­ja­lais­ten suku­juu­rien myö­tä tal­koo­työ sekä kes­tä­vä kehi­tys; olen muka­na mm. Palok­ka-Seu­ran toi­min­nas­sa ja toi­mi­nut eri ruo­ka­pii­reis­sä vapaa­eh­toi­se­na kym­me­ni­sen vuot­ta

Anne­lin kurs­sit kevääl­lä 2019:

Asa­hin lyhyt­kurs­si

Pari-shin­do

Asa­hin alkeis­jat­ko -senio­ri­ryh­mä

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­seil­le alkaa tiis­tai­na 11.12.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

 

Marraskuussa alkavat kurssit

Jou­lusuk­ka 10.11.

Väri­kyl­py aikui­sil­le 17.11.

Voit ilmoit­tau­tua mukaan kurs­sin tie­dois­ta löy­ty­vän lin­kin kaut­ta tai soit­ta­mal­la Jyvä­lään (p. 014 217 202, ma-to klo 9–18 ja pe klo 9–16).

Syysloman aukioloajat

Jyvä­län toi­mis­to pal­ve­lee syys­lo­ma­vii­kol­la (15.10.–19.10.) klo 9–13.

Opis­ton kurs­sit ja lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­nan ryh­mät eivät pää­sään­töi­ses­ti kokoon­nu.

Kuu­lai­ta syys­päi­viä kai­kil­le!

Lokakuu 2018

Kuukauden kasvo: Oma polku -nuoret

Taka­ri­vis­sä Amir, Ali, Ahmed, Bar­re, Rah­mat, Habib, Naim ja Jafar; etu­ri­vis­sä Rami, Kha­led, Maia, Jomah ja Anni (kuva: Kai­sa Jaa­ko­na­ho)

Me olem­me nuo­ria Jyvä­län Set­le­men­tin Oma pol­ku -ryh­mis­tä. Yhteen­sä mei­tä on yli 20.

Teem­me yhdes­sä eri­lai­sia asioi­ta. Olem­me teh­neet esi­mer­kik­si ruo­kaa sekä kuun­nel­leet ja teh­neet musiik­kia. Kesäl­lä kävim­me Leh­ti­saa­res­sa ret­kel­lä ja yksi ryh­mä vie­rai­li Piis­pa­lan nuo­ri­so­kes­kuk­ses­sa.

Paras­ta Jyvä­län Oma pol­ku -toi­min­nas­sa on mon­ta asi­aa! Olem­me saa­neet uusia kave­rei­ta ja tutus­tu­neet uusiin ihmi­siin; meil­lä on haus­kaa yhdes­sä. Vii­me vii­kol­la saim­me vie­raak­sem­me Jas­sin Rezain ja hän puhui meil­le tär­kei­tä asioi­ta opis­ke­lus­ta.

Oma pol­ku -ryh­mäs­sä voim­me puhua asiois­ta roh­keas­ti, eikä mei­dän tar­vit­se olla ujo­ja. Ker­ran vii­kos­sa mie­tim­me asioi­ta yhdes­sä.  Olem­me myös oppi­neet lisää suo­mea. Tämä on kuin iso per­he!

Oma pol­ku -hank­keen ryh­mät on tar­koi­tet­tu nuo­ril­le, jot­ka ovat tul­leet Suo­meen yksin ilman per­het­tä. Täl­lä het­kel­lä toi­min­taan on ilmoit­tau­tu­nut mukaan 25 nuor­ta, jot­ka ovat 18–22-vuotiaita.

Vii­ta­jy­väs­sä vii­koit­tain kokoon­tu­via ryh­miä ohjaa­vat oman­kie­li­set ohjaa­jat eli men­to­rit. Täl­lä het­kel­lä men­to­rei­na toi­mi­vat Sha­ri­fa ja Atiyeh sekä Ismael ja Kha­led darin-, per­sian- sekä soma­lin­kie­lel­lä.

Vii­koit­tais­ten tapaa­mis­ten lisäk­si ker­ran kuu­kau­des­sa on kai­kil­le avoin “Yhdes­sä! Nuor­ten tapaa­mi­nen” yhteis­työs­sä Yhdes­sä ei olla yksin -hank­keen kans­sa. Seu­raa­va avoin tapaa­mi­nen on  kes­ki­viik­ko­na 31.10 klo 16–18 osoit­tees­sa Mata­ran­ka­tu 4, MAT100-tilas­sa.

Oma pol­ku -hank­keel­la on työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön rahoi­tus vuo­den 2018 lop­puun asti, toi­min­nal­le hae­taan par­hail­laan jat­ko­ra­hoi­tus­ta.

Lisä­tie­to­ja
Koor­di­naat­to­ri
Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi

Maksuttomia kokeilukertoja syksyn kursseille 1.–5.10.

Loka­kuun ensim­mäi­nen viik­ko on mah­dol­li­suuk­sia täyn­nä! Nyt jos kos­kaan kan­nat­taa kokeil­la kurs­sia — se ei mak­sa mitään.

Kokei­lu­ker­to­ja on tar­jol­la seu­raa­vis­ta kurs­seis­ta:

Tuo­li­jump­pa, senio­ri­ryh­mä
Kokei­lu­ker­ta tiis­tai­na 2.10. klo 12.15–13.15,
9 ker­ran kurs­si 9.10.–11.12., hin­ta 36 €

Mind­ful­ness ja joo­ga
Kokei­lu­ker­ta tiis­tai­na 2.10. klo 15.30–17.00,
8 ker­ran kurs­si 9.10.–4.12., hin­ta 59 €

Lau­lun lumois­sa
Kokei­lu­ker­ta kes­ki­viik­ko­na 3.10. klo 18.30–20.00,
7 ker­ran kurs­si 10.10.–28.11., hin­ta 52 €

Syvä­ve­nyt­te­ly
Kokei­lu­ker­ta kes­ki­viik­ko­na 3.10. klo 19.45–20.45,
9 ker­ran kurs­si 10.10.–12.12., hin­ta 46 €

Oival­luk­sia kehos­ta ja mie­les­tä, Alexan­der-tek­niik­ka
Kokei­lu­ker­ta tors­tai­na 4.10. klo 17.15–18.45,
7 ker­ran kurs­si 11.10.–29.11., hin­ta 52 €

Kokeil­len liik­keel­le, hat­ha­joo­ga
Kokei­lu­ker­ta per­jan­tai­na 5.10. klo 8.15–9.15,
7 ker­ran kurs­si (hat­ha­joo­ga, mind­ful­ness, asa­hi, pila­tes) 12.10.–30.11., hin­ta 38 €

Tule ja tutus­tu! Ei ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta.

Jos innos­tut kokei­le­mas­ta­si kurs­sis­ta, voit ilmoit­tau­tua mukaan jäl­jel­lä ole­vil­le ker­roil­le puhe­li­mit­se Jyvä­län toi­mis­toon, p. 014 217 202 tai ver­kos­sa kurs­si­tie­dois­ta löy­ty­vän lin­kin kaut­ta.

Lokakuussa alkavat kurssit

Tie­toi­nen, raken­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus 2.10.–4.12.

Kuva­som­mit­te­lun aak­ko­sia 6.10.–7.10.

Kab­ba­lan vii­saus elä­män­muu­tok­sen tuke­na 7.10.

Moka­lu­pa-impro­vi­saa­tio­kurs­si 24.10.–28.11.

Värik­kääs­ti! -väri­tut­ki­mus­pa­ja yli 4-v lap­sel­le ja aikui­sel­le 27.10.

TRE — Trau­ma and Ten­sion Relea­sing Exerci­ses, perus­kurs­si B 27.10. ja 1.12.

Itse­myö­tä­tun­to 28.10. ja 2.12.

Kas­vu­vir­taa! -maa­laus- ja kir­joi­tus­pa­ja 28.10.

Sven­gi­jen­gi 29.10.–3.12.

Fengs­hui kodin sisus­tuk­ses­sa 30.10.–13.11.

Tie­to­ko­neen jat­ko­kurs­si: Net­ti­pu­he­lut ja sosi­aa­li­nen media 30.10.–9.11.

Voit ilmoit­tau­tua mukaan kurs­sin tie­dois­ta löy­ty­vän lin­kin kaut­ta tai soit­ta­mal­la Jyvä­lään (p. 014 217 202, ma-to klo 9–18 ja pe klo 9–16).