Liity jäseneksi

Jyvä­län jäse­ne­nä tuet Jyvä­län toi­min­taa, saat oikeu­den osal­lis­tua yhdis­tys­ko­kouk­siin ja vai­kut­taa Jyvä­län toi­min­taan sekä mah­dol­li­suu­den kehit­tää jäsen­toi­min­taa.  Jos ilmoi­tat säh­kö­pos­tio­soit­tee­si, saat uutis­kir­jeel­lä tie­to­ja Jyvä­län ajan­koh­tais­ta asiois­ta.

Lii­ty alla ole­val­la lomak­keel­la. Hal­li­tus vah­vis­taa jäse­nek­si hyväk­sy­mi­sen. Jäsen­mak­su on 30 €/vuosi.

Ter­ve­tu­loa jyvä­lä­läi­sek­si!

* Täh­del­lä mer­ki­tyt ken­tät ovat pakol­li­sia.