Tue Jyvälän Setlementtiä

Jyvä­lä on voit­toa tavoit­te­le­ma­ton yleis­hyö­dyl­li­nen yhdis­tys. Yksi­tyis­hen­ki­löi­den ja yri­tys­ten tuki on toi­min­nan yllä­pi­tä­mi­sel­le tär­ke­ää. Pie­nel­lä­kin lah­joi­tuk­sel­la voit aut­taa ihmi­sel­tä ihmi­sel­le teh­tä­vää set­le­ment­ti­työ­tä. Voit halu­tes­sa­si koh­den­taa lah­joi­tuk­sen esim. lap­si- ja nuo­ri­so­työ­hön, kan­sa­lais­toi­min­taan, senio­ri­työ­hön tai moni­kult­tuu­ri­seen toi­min­taan. Lah­joi­ta, osta, osal­lis­tu tai tee yri­ty­syh­teis­työ­tä: juu­ri sinun tuke­si on meil­le tär­ke­ää!

OSTA TAI VUOKRAA

OSALLISTU

TEE YRITYSYHTEISTYÖTÄ

LAHJOITA

Tuo toi­min­ta­ma­te­ri­aa­le­ja ja -tar­vik­kei­ta, kuten askar­te­lu- ja käden­tai­to­tar­vik­kei­ta, pele­jä, peli­kon­so­lei­ta, lii­kun­ta­vä­li­nei­tä ja soit­ti­mia. Myös toi­mis­to­tar­vik­keet ja irtai­mis­to kuten työ­tuo­lit ovat meil­le ter­ve­tul­lei­ta.

Tue toi­min­taam­me teke­mäl­lä tes­ta­ment­ti­lah­joi­tus, jol­la voit vai­kut­taa, kuin­ka perin­töä­si käy­te­tään ja edis­tää edel­leen tär­keä­nä pitä­miä­si asioi­ta.

Lisä­tie­to­ja:
Toi­min­nan­joh­ta­ja Hele­na Huo­vi­la
helena.huovila[at]jyvala.fi
p. 040 522 5448