Jyvälän historia

Jyvä­län Set­le­men­tin alku ja kas­vu

1940–1945

Tal­vi­so­dan aikaan Vii­pu­ris­sa toi­mi­nut Län­si-Tou­ko­lan set­le­ment­ti-yhdis­tys muut­ti toi­min­tan­sa Jyväs­ky­lään, jol­loin nimek­si tuli Jyvä­lä. Jyvä­lä vuo­kra­si ja myö­hem­min osti toi­mi­ti­loik­seen Nisu­lan tilan van­han pää­ra­ken­nuk­sen Wol­mar Schild­til­tä vuon­na 1944. Sota­vuo­si­na Jyvä­län toi­min­ta­muo­to­ja oli­vat mm. las­ten­tar­ha, tyt­tö- ja poi­ka­ker­hot, kas­vi­tar­ha sekä urhei­lu- ja ret­kei­ly­toi­min­ta. Jyvä­län työ­muo­to­na oli vapaa­eh­tois­toi­min­ta.

1945–1965

Sodan jäl­keen syk­syl­lä 1945 Jyvä­län toi­min­ta­muo­toi­hin tuli mukaan ompe­li­ja- ja vaat­tu­riam­mat­ti­kou­lu. Kan­sa­lais­opis­tos­sa annet­tiin ope­tus­ta yhteis­kun­nal­li­sis­sa ja mate­maat­ti­sis­sa aineis­sa, kie­lis­sä, lii­ke­ta­lou­des­sa, kir­jal­li­suu­des­sa, lausun­nas­sa ja musii­kis­sa. Kan­sa­lais­opis­to jär­jes­ti opin­to­ker­ho­toi­min­taa myös pai­kal­li­sis­sa teh­tais­sa. Nuo­ri­so­ker­ho­jen urhei­lu- ja ret­kei­ly­toi­min­ta, näyt­tä­mö­har­ras­tuk­set, askar­te­lu ja valo­ku­vaus oli­vat suo­sit­tu­ja.

1965–1990

Jyvä­län toi­min­ta kehit­tyi ja moni­puo­lis­tui. Kan­sa­lais­opis­to ava­si oven­sa alle 16 -vuo­tiail­le. Jyvä­län las­ten­tar­has­sa oli 1970 -luvun lopus­sa kak­si puo­li­päi­vä­osas­toa. Nuo­ri­so­työn muo­toi­na oli­vat musii­kin ope­tus ja kesä­lei­rit. Jyvä­län Nuo­ret ry perus­tet­tiin 1974 uuden nuo­ri­so­lain astues­sa voi­maan.

1990–2015

Jyvä­lä aloit­ti syk­syl­lä 1996 ensim­mäi­se­nä Jyväs­ky­läs­sä ykkös­luok­ka­lais­ten ilta­päi­vä­ker­ho­toi­min­nan, joka myö­hem­min kehit­tyi koko Jyväs­ky­län kat­ta­vak­si Jälk­kä­ri-toi­min­nak­si.

Jyvä­län raken­nus- ja kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvo­kas pää­ra­ken­nus tuhou­tui tuho­pol­tos­sa isän­päi­vä­nä 13.11.2011. Palos­sa mene­tet­tiin raken­nuk­sen lisäk­si irtai­mis­to sekä pie­tee­til­lä kun­nos­tet­tu­ja raken­nuk­sen yksi­tyis­koh­tia. Palon jäl­keen väliai­kai­set toi­mi­ti­lat vaih­tui­vat usein, mut­ta voi­maa saa­tiin hen­ki­lö­kun­nan sin­nik­kyy­des­tä ja uusis­ta hank­keis­ta. Uusi set­le­ment­ti­ta­lo val­mis­tui kesäl­lä 2015 Raha-auto­maat­tiyh­dis­tyk­sen osa-rahoi­tuk­sen ja myön­ne­tyn lai­nan tur­vin.

Jyvä­län Set­le­ment­ti tänään

Vireä ja aktii­vi­nen Jyvä­län Set­le­ment­ti juh­li 75-vuo­tis­päi­vi­ään vuon­na 2015. Tänä päi­vä­nä toi­mia­lo­ja ovat opin­to-, lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­ta, moni­kult­tuu­ri­nen ja kan­sa­lais­toi­min­ta sekä eri­lai­set sosi­aa­li­set, per­he­työ-, ja työl­lis­tä­mis­hank­keet. Jyvä­län kan­sa­lais­opis­to tar­jo­aa laa­ja-alai­ses­ti tie­to­ja ja tai­to­ja vah­vis­ta­via kurs­se­ja sekä opas­tus­ta kehon ja mie­len hyvin­voin­tiin. Kou­lu­lais­ten ilta­päi­vä­toi­min­ta, Jyvä­län Jälk­kä­rit, jär­jes­tää kou­lu­lai­sil­le ohjat­tua ja val­vot­tua ilta­päi­vä­toi­min­taa vii­des­sä toi­mi­pis­tees­sä. Kan­sa­lais­toi­min­nan ryh­mis­sä saa­daan mm. opas­tus­ta tie­to­tek­niik­kaan, teh­dään käsi­töi­tä ja runoil­laan. Myös Mum­mo­la on osa kan­sa­lais­toi­min­taa. Jyvä­län nuo­ri­so­toi­min­ta jär­jes­tää har­ras­tus- ja lei­ri­toi­min­taa sekä eri­lai­sia tapah­tu­mia perus­kou­lui­käi­sil­le.