Tietosuoja

Jyvä­län Set­le­ment­ti Ry on sitou­tu­nut suo­jaa­maan asiak­kai­den­sa yksi­tyi­syyt­tä hen­ki­lö­tie­to­lain (523/1999) sekä muun sovel­tu­van lain­sää­dän­nön mukai­ses­ti. Jyvä­län asia­kas­re­kis­te­riin lisä­tään vain asia­kas­suh­teen yllä­pi­don, tie­do­tuk­sen sekä asia­kas­pal­ve­lun kan­nal­ta tar­peel­li­set tie­dot. Rekis­te­ris­sä ole­vat asiak­kai­ta kos­ke­vat tie­dot ovat vält­tä­mät­tö­miä, jot­ta mm. ilmoit­tau­tu­mi­set, perit­tä­vät mak­sut ja teh­tä­vät todis­tuk­set koh­den­tu­vat oikein.

Jyvä­län tie­to­suo­ja­se­los­teet voit tar­kis­taa täs­tä:


Asia­kas­re­kis­te­ri

Kan­sa­lais­toi­min­nan asia­kas­re­kis­te­ri

Nuo­ri­so­toi­min­nan asia­kas­re­kis­te­ri

Kuva­pank­ki

Kame­rat

Avai­met onnis­tu­mi­seen