UKK

Usein kysytyt kysymykset

Mikä Jyvälän opisto on?

Jyvä­län opis­to on kan­sa­lais­opis­to, joka tar­jo­aa kah­dek­san eri aihea­lu­een ope­tus­ta kehon ja mie­len hyvin­voin­nis­ta tie­to­ja ja tai­to­ja vah­vis­ta­viin kurs­sei­hin. Suo­sit­tu­ja ovat mm. lii­kun­ta, musii­kin yksi­tyi­so­pe­tuk­set ja senio­rien kurs­sit.

Voivatko Jyvälän opistossa opiskella muut kuin jyväskyläläiset?

Opis­tos­sa voi opis­kel­la myös mui­den kau­pun­kien ja kun­tien asuk­kaat.

Mistä saan opinto-ohjelman?

Opin­to-ohjel­ma on näh­tä­vis­sä Jyvä­län kausie­sit­tees­tä, joka jae­taan mai­nos­pos­tin muka­na Jyväs­ky­lään ja Muu­ra­meen elo­kuun alus­sa sekä mar­ras-jou­lu­kuus­sa. Kausie­sit­teen voi nou­taa myös Jyvä­län toi­mis­tos­ta sekä kir­jas­tois­ta. Opin­to-ohjel­ma on myös kat­sot­ta­vis­sa opis­ton verk­ko­si­vuil­la.

Milloin kursseille ilmoittaudutaan?

Syys­kau­den kurs­seil­le ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa elo­kuus­sa ja kevät­kau­den kurs­seil­le jou­lu­kuus­sa. Ilmoit­tau­tu­mi­sa­jat löy­dät Jyvä­län kausie­sit­tees­tä sekä verk­ko­si­vuil­ta.

Miten kurssille ilmoittaudutaan?

Nopein tapa on ilmoit­tau­tua ver­kos­sa. Voit ilmoit­tau­tua myös puhe­li­mit­se toi­mis­ton aukio­loai­koi­na.

Entä jos kurssi on täynnä?

Jos valit­se­ma­si kurs­si on jo ehti­nyt täyt­tyä, kan­nat­taa ilmoit­tau­tua vara­si­jal­le, sil­lä kurs­sil­le voi tul­la peruu­tuk­sia. Opis­to tar­jo­aa usein myös toi­sen saman­si­säl­töi­sen kurs­sin, jos vara­si­jal­le jää­nei­tä on riit­tä­väs­ti.

Voinko ilmoittautua kurssille, joka on alkanut?

Monil­le kurs­seil­le, jois­sa on vie­lä tilaa, voi ilmoit­tau­tua vie­lä alka­mi­sen jäl­keen. Ota yhteyt­tä Jyvä­län toi­mis­toon.

Saanko erillisen vahvistuksen kurssin alkamisesta?

Alka­vis­ta kurs­seis­ta lähe­te­tään kurs­si­kir­je, jos­ta löy­dät lisä­tie­to­ja kurs­sis­ta, kurs­si­pai­kas­ta, sekä mah­dol­li­sis­ta mate­ri­aa­leis­ta ja varus­teis­ta. Mah­dol­li­ses­ta peruun­tu­mi­ses­ta ilmoi­te­taan teks­ti­vies­til­lä.

Kuinka voin perua osallistumiseni kurssille?

Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Ilmoit­tau­tues­sa varaat itsel­le­si kurs­si­pai­kan ja sitou­dut mak­sa­maan kurs­si­mak­sun. Peruu­tuk­sis­ta veloi­tam­me 7 euron peruu­tus­mak­sun. Kurs­si­mak­su hyvi­te­tään ainoas­taan lää­kä­rin­to­dis­tuk­sel­la.

Palautetaanko kurssimaksuni, jos keskeytän kurssin?

Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Kurs­si­mak­su hyvi­te­tään ainoas­taan lää­kä­rin­to­dis­tuk­sel­la.

Miten voin maksaa kurssin?

Ilmoit­tau­tu­neil­le lähe­te­tään kurs­si­kir­je ja las­ku pos­tit­se tai säh­kö­pos­tiin.

Miksi kurssi, jolle olen ilmoittautunut, perutaan?

Jos kurs­sil­le ilmoit­tau­tu­nei­den mää­rä jää alle mini­mi­mää­rän, kurs­si peru­taan noin viik­koa ennen kurs­sin alka­mis­ta. Ilmoit­tau­tu­neil­le ilmoi­te­taan heti kurs­sin peru­mi­ses­ta.

Menetänkö kurssipaikkani, jos olen monta kertaa poissa?

Et mene­tä. Paik­ka on varat­tu sinul­le kun­nes ilmoi­tat peru­mi­ses­ta opis­tol­le.

Milloin poissaolosta tulee ilmoittaa?

Ryh­mä­kurs­seil­la yksit­täi­ses­tä pois­sao­los­ta ei tar­vit­se ilmoit­taa opis­ton toi­mis­toon. Yksi­tyi­so­pe­tuk­ses­ta pois­sao­lot ilmoi­te­taan opis­ton toi­mis­toon tai opet­ta­jal­le.

Miten toimin, jos sairastun?

Ryh­mä­kurs­seil­le yksit­täi­ses­tä pois­sao­los­ta ei tar­vit­se ilmoit­taa opis­ton toi­mis­toon. Yksi­tyi­so­pe­tuk­ses­ta pois­sao­lot ilmoi­te­taan opis­ton toi­mis­toon tai opet­ta­jal­le. Vii­kon­lop­pui­sin Jyvä­län toi­mis­to ei ole auki. Jos sai­ras­tut esim. ennen vii­kon­lop­pu­kurs­sin alkua, ilmoi­tat­han sai­ras­tu­mi­ses­ta säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen jyvala[at]jyvala.fi. Toi­mis­tos­ta ote­taan sinuun yhteyt­tä heti arke­na. Sai­ras­ta­pauk­sis­sa kurs­si­mak­su hyvi­te­tään ainoas­taan lää­kä­rin­to­dis­tuk­sel­la.

Voiko ryhmää vaihtaa?

Jos sopi­vam­mas­sa ryh­mäs­sä on tilaa, ryh­mää voi vaih­taa.

Voiko kurssille osallistumisesta saada todistuksen?

Todis­tuk­sen voi pyy­tää Jyvä­län toi­mis­tos­ta. Todis­tuk­sen hin­ta on 5€.

Voiko ystäväni osallistua kurssille puolestani niinä kertoina, kun en itse pääse osallistumaan?

Kurs­si­paik­ka on hen­ki­lö­koh­tai­nen.

Onko opistolla toimintaa kesäisin?

Pää­sään­töi­ses­ti kurs­sit päät­ty­vät tou­ko-kesä­kuus­sa, mut­ta opis­tol­la on myös kesä­kausi. Alka­vat kurs­sit löy­ty­vät kurs­sie­sit­tees­tä ja verk­ko­si­vuil­ta.

Miten voin antaa palautetta tai esittää kurssitoiveita?

Sinun palaut­tee­si ja toi­vee­si ovat meil­le aina ter­ve­tul­lei­ta. Voit jät­tää palaut­tee­si esim. opis­ton toi­mis­toon, säh­kö­pos­tit­se tai verk­ko­si­vu­jen palau­te­lo­mak­keen kaut­ta. Myös kurs­si­toi­vei­ta voi lähet­tää verk­ko­si­vu­jen Toi­vo kurs­sia-lomak­keen kaut­ta.