Jyvälän Setlementti

Jyvä­län Set­le­ment­ti ry toi­mii sitou­tu­mat­to­ma­na set­le­ment­ti­pe­rus­tan­sa tun­nus­ta­va­na kan­sa­lais­jär­jes­tö­nä, joka tukee ihmi­se­nä ja lähim­mäi­se­nä kas­va­mis­ta, sosi­aa­lis­ta ja yhteis­kun­nal­lis­ta toi­min­taa sekä edis­tää vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja kes­ki­näis­tä avun­an­toa.

Yhdis­tys koros­taa ihmi­syyt­tä ja yhtei­söl­li­syyt­tä tar­koi­tuk­se­naan edis­tää kan­sa­lais­ten hen­kis­tä kas­vua, elä­män hal­lin­taa ja eet­ti­syyt­tä. Jyvä­lä toi­mii ympä­röi­vää yhteis­kun­taa var­ten ja yhteis­kun­nan tar­pei­den poh­jal­ta. Tule­vai­suu­den suun­ta­na toi­min­nas­sa on yli­su­ku­pol­vi­nen set­le­ment­ti­työ. Jyvä­lä kuu­luu Suo­men Set­le­ment­ti­liit­toon.

Set­le­ment­ti­työn visios­ta, mis­sios­ta ja arvois­ta voit lukea lisää täs­tä.

Jyvä­lä on pit­kä­ai­kai­nen ja moni­puo­li­nen alu­eel­li­nen toi­mi­ja, jon­ka kes­kei­si­nä toi­mia­loi­na ovat kas­va­tus, kou­lu­tus ja sosi­aa­li­set hank­keet.

Jyvä­län kan­sa­lais­opis­to tar­jo­aa eri aihea­luei­den ope­tus­ta kehon ja mie­len hyvin­voin­nis­ta tie­to­ja ja tai­to­ja vah­vis­ta­viin kurs­sei­hin. Myös tilaus­kurs­sit kuu­lu­vat opis­ton pal­ve­lu­va­li­koi­maan. Kan­sa­lais­opis­tol­ta voi tila­ta ope­tus­ta omal­le ryh­mäl­le yksit­täi­sis­tä kurs­seis­ta rää­tä­löi­tyi­hin koko­nai­suuk­siin, esi­mer­kik­si työ­hy­vin­voin­ti- tai vir­kis­tys­päi­vän ohjel­mak­si.

Jyvä­län Jälk­kä­rit jär­jes­tää kou­lu­lai­sil­le ohjat­tua ja val­vot­tua ilta­päi­vä­toi­min­taa useas­sa eri toi­mi­pis­tees­sä.

Lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­ta jär­jes­tää har­ras­tus- ja lei­ri­toi­min­taa sekä eri­lai­sia tapah­tu­mia eri­tyi­ses­ti perus­kou­lui­käi­sil­le. Kai­ke­ni­käi­set voi­vat tul­la mukaan toi­min­taan vapaa­eh­tois­työn kaut­ta.

Jyvä­län kan­sa­lais­toi­min­ta tukee aktii­vis­ta kan­sa­lai­suut­ta ja osal­lis­tu­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia. Jyvä­län Set­le­ment­ti­ta­lo tar­jo­aa koh­taa­mis­pai­kan eri-ikäi­sil­le lähia­lu­een asuk­kail­le.

Jyvä­län han­ke­toi­min­nal­la pyri­tään vas­taa­maan val­ta­kun­nal­li­siin, alu­eel­li­siin ja ajan­koh­tai­siin haas­tei­siin.

Jyvä­län stra­te­gi­aan pää­set tutus­tu­maan täs­tä.