Taaperomuskari 1–2v, kesä 2019

Innos­ta­vaa teke­mis­tä taa­pe­rol­le? Tule mus­ka­riin! Taa­pe­ro­mus­ka­ris­sa lau­le­taan, lii­ku­taan, loruil­laan ja soi­te­taan ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä yhtei­ses­tä het­kes­tä naut­tien. Saat uusia lau­lu­ja lau­let­ta­vak­si ja leik­ke­jä lei­kit­tä­väk­si myös kotiin.


Ryh­mä­ko­ko: 7–10 las­ta

Opet­ta­ja: Jen­ny Haa­pa­lai­nen

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Taa­pe­ro­mus­ka­ri A
Per­jan­tai­sin 10.5.–7.6. klo 9.45–10.30, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Kurs­si täyn­nä — voit ilmoit­tau­tua varal­le

Taa­pe­ro­mus­ka­ri B
Tiis­tai­sin 13.8.–3.9. klo 10.15–11.00, 4 ker­taa
Hin­ta: 21 €
Ilmoit­tau­du

Vauvamuskari 3–12kk, kesä 2019

Kai­paat­ko muka­vaa har­ras­tus­ta, johon voit osal­lis­tua yhdes­sä vau­va­si kans­sa? Vau­va­mus­ka­ris­sa iloit­sem­me musii­kis­ta, liik­kees­tä, loruis­ta ja soit­ta­mi­ses­ta. Teke­mi­sen kes­kiös­sä on vuo­ro­vai­ku­tus vau­van ja mui­den van­hem­pien kans­sa.


Ryh­mä­ko­ko: 7–10 las­ta

Opet­ta­ja: Jen­ny Haa­pa­lai­nen

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Vau­va­mus­ka­ri A
Per­jan­tai­sin 10.5.–7.6. klo 10.45–11.30, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Ilmoit­tau­du

Vau­va­mus­ka­ri B
Tiis­tai­sin 13.8.–3.9. klo 11.15–12.00, 4 ker­taa
Hin­ta: 21 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.