Tanssisunnuntai: Saidi, kesä 2019

Sai­di on haus­ka ja iloi­nen itä­mai­nen tans­si, jol­la on pit­kä his­to­ria ja jota edel­leen aktii­vi­ses­ti tans­si­taan. Päi­vän aika­na tutus­tum­me sai­din perin­tee­seen ja tari­noi­hin sekä opet­te­lem­me lii­ke­kie­len ja aske­leet. Päi­vän päät­teek­si meil­lä on val­mii­na kiva ja kau­nis tans­si, jol­la voi vaik­ka ilos­tut­taa kave­rei­ta omis­sa juh­lis­sa. Aiem­paa tans­si­ko­ke­mus­ta ei tar­vi­ta, mut­ta ilo liik­kua on hyvä läh­tö­koh­ta kurs­sil­le.


Sun­nun­tai­na 11.8. klo 11.00–14.30

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Dia­na Rau­tio

Hin­ta: 19 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 I

Ilmoit­tau­du