Innostava kurssi ja hyvä porukka!”

Syksyn kurssipalautteet toivat hymyn huulille, mutta nostivat esiin myös kehityskohteita

Kan­sa­lais­opis­ton syk­syn kurs­seis­ta antoi palau­tet­ta 53 % syk­syn kurs­si­lai­sis­ta. Kurs­sei­hin oltiin pää­sään­töi­ses­ti hyvin tyy­ty­väi­siä ja saim­me astei­kol­la 1–5 kes­kiar­vok­si 4,46 – kii­tos sii­tä kai­kil­le vas­tan­neil­le!

Asia­kas­pal­ve­lus­ta saim­me sekä kehu­ja että kri­tiik­kiä. Säh­kö­pos­ti­vies­tin­tä oli nope­aa ja kat­ta­vaa, mut­ta puhe­li­nil­moit­tau­tu­mi­nen koet­tiin osit­tain han­ka­lak­si ruuh­kan vuok­si. Ilmoit­tau­tu­mis­pro­ses­sia pyri­tään kehit­tä­mään joka vuo­si ja myös mei­dän toi­veem­me on, että jokai­nen inno­kas kurs­si­lai­nen mah­tui­si halua­mal­leen kurs­sil­le!

Kurs­si­ti­lo­jen suh­teen eni­ten puhut­ti läm­mön­sää­te­ly. Toi­sil­le tila oli sopi­va, toi­sil­le lii­an läm­min ja toi­sia pale­li. Samoin valais­tus oli toi­sel­le hyvä, mut­ta toi­sel­le han­ka­la. Hyvä sisäil­ma koet­tiin kui­ten­kin poik­keuk­set­ta posi­tii­vi­sek­si ja sii­tä olem­me ylpei­tä.

Opet­ta­jis­ta saa­tu palau­te oli pää­osin erin­omais­ta ja tavoit­tee­nam­me on pitää ope­tus vähin­tään yhtä laa­duk­kaa­na myös tule­vil­la kurs­seil­la. Lisäk­si saim­me hyvää palau­tet­ta kurs­sien pie­nes­tä ryh­mä­koos­ta, joka mah­dol­lis­taa hen­ki­lö­koh­tai­sen ohjauk­sen. Olem­me eri­tyi­sen iloi­sia sii­tä, että asiak­kaat koki­vat kurs­seil­la saa­man­sa tie­dot ja tai­dot hyö­dyl­li­sik­si, ja koki­vat saa­neen­sa arkeen­sa lisää hyvin­voin­tia ja piris­tys­tä.

Alla palau­te, jon­ka toteut­ta­mi­seen pyrim­me kai­kil­la kurs­seil­lam­me:

Kurs­sil­la oli iha­nan ren­to ja vapaa tun­nel­ma. Läh­ties­sään kaik­ki hymyi­li­vät.

Kii­tos vie­lä ker­ran kai­kil­le vas­tan­neil­le ja muil­le syk­syn kurs­si­lai­sil­le. Näh­dään taas kevät­kau­den kurs­seil­la!