Jyvälän historiikki

Kuin toinen koti”

Jyvä­län Set­le­ment­ti ry:n his­to­riik­ki Kuin toi­nen koti jul­kais­tiin 30.9.2011. Kir­jan ovat kir­joit­ta­neet Jan­ne Tau­riai­nen ja Tii­na Mar­tin, tait­to ja ulkoa­su Toni Tou­ru­nen, lino­piir­rok­set Anna­ma­ri Autio. His­to­rii­kis­sa ker­ro­taan lyhyes­ti myös set­le­ment­ti­liik­keen taus­tois­ta ja Jyvä­län edel­tä­jäs­tä Vii­pu­rin Län­si-Tou­ko­las­ta. Jyvä­lä perus­tet­tiin vuon­na 1940 ensim­mäi­si­nä toi­min­ta­muo­toi­naan las­ten­tar­ha ja tyt­tö­ker­ho.

Men­nee­seen 70 vuo­teen sisäl­tyy moni­muo­tois­ta toi­min­taa ompe­lu- ja vaat­tu­riam­mat­ti­kou­lus­ta kotia­puun, kas­vi­tar­han vil­je­lyyn ja päi­vä­ko­tiin, kan­sa­lais­opis­toon, nuo­ri­so­työ­hön, kou­lu­lais­ten ilta­päi­vä­toi­min­taan ja sosi­aa­li­siin hank­kei­siin. Samal­la kun kir­ja antaa tie­toa set­le­ment­ti­toi­min­nas­ta se myös tar­jo­aa kiin­nos­ta­via yksi­tyis­koh­tia lähi­his­to­rias­tam­me.

His­to­riik­ki on lähes 200-sivui­nen. Se sisäl­tää noin sata kuvaa, jois­ta 85 on valo­ku­via sekä kir­jaa var­ten teh­ty­jä lino­piir­rok­sia. Kir­jan koko on 24x24 cm ja sitä on tilat­ta­vis­sa hin­taan 25 € + toi­mi­tus­ku­lut.

Kir­jaa voi tila­ta säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­ta jyvala[at]jyvala.fi tai soit­ta­mal­la nume­roon 014 217 202.