FIILIS — Pitkäaikaistyöttömien tulevaisuusverstashanke (RAY, 2007 — 2010)

Fii­lis-hank­kees­sa tar­jot­tiin työt­tö­mil­le ja “tyh­jän pääl­lä” ole­vil­le tukea oman elä­män­po­lun raken­ta­mi­seen. Täs­sä ryh­mä­toi­min­taan perus­tu­vas­sa tule­vai­suus­vers­taas­sa suu­rin osa osal­lis­tu­jis­ta oli mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jia. Osal­lis­tu­jil­le pyrit­tiin tar­joa­maan itseoh­jau­tu­vuu­teen ja oma­vas­tui­suu­teen kan­nus­ta­va oppi­mi­sym­pä­ris­tö. Hank­kees­sa kehi­tet­tiin ohjaus­mal­li, jon­ka läh­tö­koh­ta­na oli osal­lis­tu­jien tämän­het­ki­nen elä­män­ti­lan­ne ja muu­tok­sen mah­dol­li­suu­den näke­mi­nen oman tule­vai­suu­den raken­ta­mi­ses­sa.

Han­ke päät­tyi kol­man­teen toi­min­ta­kau­teen. Kol­man­nen ryh­män koh­dal­la tavoit­tee­na oli, että kym­me­nes­tä ryh­mä­toi­min­nan aloit­ta­neis­ta puo­let käy läpi koko pro­ses­sin. Ryh­män suo­rit­ti lop­puun 7 hen­ki­löä, joten tavoi­te ylit­tyi. Hank­kees­sa teh­tiin yhteis­työ­tä eri kun­tou­tus­ta­ho­jen kans­sa. Kaik­ki osal­lis­tu­jat teki­vät hen­ki­lö­koh­tai­sen tule­vai­suu­den suun­ni­tel­man. Osal­la tule­vai­suu­den suun­ni­tel­mat toteu­tui­vat syk­syl­lä: kak­si pää­si kou­luun, yksi aloit­ti työ­har­joit­te­lun ja kak­si meni työ-/kun­tou­tus­val­men­nus­kurs­sil­le. Lop­puar­vioin­nis­sa ryh­mä­läi­set itse koki­vat Fii­lik­sen suu­rim­mak­si annik­si mie­lek­kään teke­mi­sen, tie­don saan­nin työl­lis­ty­mi­seen ja kou­lu­tuk­seen liit­tyen sekä oman voi­mau­tu­mi­sen.