Jyvälän kansalaisopisto — strategiasta käytäntöön (OPH, 2013 — 2014)

Ope­tus­hal­li­tuk­sen rahoit­ta­ma Jyvä­län kan­sa­lais­opis­to — stra­te­gias­ta käy­tän­töön -han­ke alkoi vuo­den 2013 syk­syl­lä ja päät­tyi vuo­den 2014 lopus­sa. Stra­te­gia­han­ke toteu­tet­tiin kol­mes­sa vai­hees­sa, ja sen tavoit­tee­na oli:

1) kar­toit­taa Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton toi­min­taym­pä­ris­tön ja -kult­tuu­rin nyky­ti­lan­ne,

2) luo­da stra­te­gia eli ideoi­da ja suun­ni­tel­la tule­vaa ja

3) raken­taa kehit­tä­mis­oh­jel­ma eli miet­tiä käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti, miten ideat voi­daan toteut­taa.

Stra­te­gia ja kehit­tä­mis­oh­jel­ma kehi­tet­tiin tuke­maan ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön kan­sa­lais­opis­tol­le myön­tä­mää uut­ta yllä­pi­tä­mis­lu­paa. Kou­lu­tus­teh­tä­väm­me mukaan ope­tus­tar­jon­nan tulee tukea yksi­lön moni­puo­lis­ta kehit­ty­mis­tä niin, että hän voi kokea voi­van­sa osal­lis­tua ja vai­kut­taa aktii­vi­ses­ti oman elä­män­sä kul­kuun ja halu­tes­saan myös eri yhtei­sö­jen ja yhteis­kun­nan toi­min­taan.

Taus­taa:

Laa­du­kas ja moni­puo­li­nen ope­tus­tar­jon­tam­me vas­ta­si toki jo yllä­pi­tä­mis­lu­van mukais­ta kou­lu­tus­teh­tä­vääm­me, mut­ta halusim­me kehit­tyä edel­leen. Tämä tar­koit­taa muun muas­sa sitä, että Jyvä­län kan­sa­lais­opis­to pyr­kii lisää­mään tule­vai­suu­des­sa osal­lis­ta­vaa kou­lu­tus­tar­jon­taa huo­mioi­den myös työ­elä­män ulko­puo­lel­la ole­vat. Tavoit­tee­na oli myös luo­da hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­via mata­lan kyn­nyk­sen oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jä, jot­ta mah­dol­li­sim­man moni voi halu­tes­saan osal­lis­tua kurs­seil­lem­me.

Stra­te­gia­hank­kee­seen pal­kat­tiin pro­jek­ti­työn­te­ki­jä, joka työs­ti stra­te­gi­aa yhdes­sä opis­ton hen­ki­lös­tös­tä koo­tun työ­ryh­män kans­sa.