Näky 2 (RAY, 2011 — 2014)

Näky 2 -hank­keen (2011–2014) tavoit­tee­na oli vakiin­nut­taa käyt­töön Set­le­ment­ti­lii­tol­le ja sen jäse­nyh­dis­tyk­sil­le sosi­aa­li­sen arvioin­nin toi-min­ta­mal­li ja tätä pro­ses­sia tuke­vat säh­köi­set pal­ve­lut.

Han­ke tuki set­le­ment­ti­jär­jes­tö­jä kerää­mään tie­toa toi­min­tan­sa sosi­aa­li­sis­ta tulok­sis­ta, kehit­tä­mään ja ohjaa­maan toi­min­taan­sa kerä­tyn tie­don poh­jal­ta sekä teke­mään tulok­sia näky­vik­si arvioin­ti­ker­to­mus­ten kaut­ta. Hank­kees­sa kehi­tet­tiin tie­don­ke­ruu­ta, rapor­toin­tia ja jul­kai­sua tuke­va Suun­ti­ma-kyse­ly­työ­ka­lu.

Näky 2 -han­ke oli vuon­na 2011 päät­ty­neen Näky -ver­kos­to­hank­keen seu­raa­ja. Nimi juon­tui sanois­ta “näky­mät­tö­mät tulok­set näky­vik­si”. Jyvä­län Set­le­ment­ti ry:n hal­lin­noi­maa hank­ket­ta rahoit­ti Raha-auto­maat­tiyh­dis­tys.