Näky — Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke (RAY, 2008 — 2011)

Jyvä­län hal­lin­noi­ma ja Ray:n rahoit­ta­man NÄKY – Set­le­ment­tien sosi­aa­li­sen tilin­pi­don ver­kos­to­hank­keen pää­ta­voit­tee­na oli set­le­men­teis­sä teh­tä­vän työn vai­ku­tus­ten näky­väk­si teke­mi­nen. Vuon­na 2010 muka­na oli jo seit­se­män set­le­ment­tiyh­dis­tys­tä ja Suo­men Set­le­ment­ti­liit­to. Pisim­pään hank­kees­sa muka­na olleet nel­jä set­le­ment­tiä jul­kai­si­vat ensim­mäi­sen ja Jyvä­lä toi­sen sosi­aa­li­sen tilin­pää­tök­sen­sä val­ta­kun­nal­li­sil­la set­le­ment­ti­työn päi­vil­lä. Näky-hank­keen ensim­mäi­nen sosi­aa­li­nen tili­pää­tös val­mis­tui. Myös ensim­mäi­set hank­keen kou­lut­ta­mat 27 sosi­aa­lis­ta kir­jan­pi­tä­jää val­mis­tui­vat, heis­tä seit­se­män oli Jyvä­län toi­mi­pis­tei­den vas­taa­via.