Navigaattori-hanke (ESR, 2015–2017)

Navi­gaat­to­ri-hank­keen tavoit­tee­na oli kehit­tää laa­du­kas, työl­lis­ty­mis­tä edis­tä­vä ohjaus­mal­li nuo­ril­le, kor­keas­ti kou­lu­te­tuil­le ja/tai luo­vien alo­jen työl­lis­tet­tä­vil­le. Mal­lis­sa huo­mioi­tiin osal­lis­tu­jien yksi­löl­li­set tar­peet sekä eri­lai­set läh­tö­koh­dat. Yhteis­työs­sä kehi­tet­tiin osal­lis­tu­jien työ­elä­mä­val­miuk­sia ja amma­til­lis­ta osaa­mis­ta. Han­ke loi uuden­lai­sia työl­lis­tä­mi­sen tapo­ja ja uusia työ­teh­tä­viä Jyvä­lään, eri­tyi­ses­ti Jyvä­län laa­je­ne­vaan kan­sa­lais- ja vapaa­eh­tois­toi­min­taan. Hank­keen toi­min­nan tavoit­tee­na oli tukea Jyvä­län työn­te­ki­jöi­den jat­ko­pol­ku­jen suun­nit­te­lua. Hank­keen aika­na kehi­tet­tiin uuden­lai­sia men­to­roin­nin tapo­ja, esi­mer­kik­si ryh­mä­men­to­roin­tia, ja tuet­tiin yrit­tä­jyy­des­tä kiin­nos­tu­nei­ta yrit­tä­jyy­teen.

Kak­si­vuo­ti­nen han­ke käyn­nis­tyi hel­mi­kuus­sa 2015 ja jat­kui tam­mi-kuun 2017 lop­puun. Hank­kee­seen ohjau­dut­tiin mm. Kes­ki-Suo­men TE-pal­ve­lu­jen kaut­ta. Rek­ry­toin­tia teh­tiin ympä­ri vuo­den ja hen­ki­löt työl­lis­tyi­vät Jyvä­län eri toi­mi­pis­tei­siin. Työn­te­ki­jät ovat toi­mi­neet mm. lap­si- ja nuo­ri­so­työn ohjaa­ji­na, sii­vous- ja kiin­teis­tö­alan teh­tä­vis­sä, toi­mis­to­teh­tä­vis­sä, IT-teh­tä­vis­sä ja muis­sa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä.

Han­ke tar­jo­si mm. työs­sä oppi­mis­ta, kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sia työ- ja/tai omal­la ajal­la, kehi­tys­kes­kus­te­lu­ja ja hen­ki­lö­koh­tai­sen tuen, ryh­mä­val­men­nus­ta ja men­to­roin­tia, tukea jat­ko­pol­ku­jen suun­nit­te­luun sekä yksi­löl­lis­tä tukea työn­ha­kuun työ­suh­teen aika­na.

Han­ke oli Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­ton (ESR) ja Kes­ki-Suo­men ELY-kes­kuk­sen rahoit­ta­ma ja osa Kes­ki-Suo­men yhtei­sö­jen tuki ry:n hal­lin­noi­maa Väli­kä­si-han­ke­ko­ko­nai­suut­ta. Navi­gaat­to­ri-han­ket­ta hal­lin­noi Jyvä­län Set­le­ment­ti ry.