Nuoret perheet -hanke (AVI, Stiftelsen 7:nde Mars Fonden, 2015 — 2016)

Nuo­ret Per­heet -han­ke tuki nuo­ria, pää­sään­töi­ses­ti alle 29-vuo­tiai­ta van­hem­pia elä­män­ti­lan­tees­sa, jos­sa sekä nuo­ruu­den kehi­tys­vai­he että van­hem­mak­si kas­va­mi­nen sijoit­tu­vat samaan ajan­koh­taan. Han­ke tar­jo­si nuo­ril­le van­hem­mil­le ver­tais­tu­kea eri­lais­ten ryh­mä­toi­min­to­jen myö­tä sekä tar­peen mukaan myös yksi­lö- ja per­he­työ­tä. Toi­min­taan kuu­lui­vat isä- ja äiti­ryh­mät sekä koko per­heel­le suun­na­tut per­he­ryh­mä sekä tee­mail­lat ja tapah­tu­mat. Toi­min­ta alkoi elo­kuus­sa 2015.