Nuoret vanhemmat -hanke (ELY, 2013 — 2014)

Jyvä­län Set­le­ment­ti ry käyn­nis­ti nuor­ten van­hem­pien ver­tais­ryh­mä­toi­min­nan kesäl­lä 2013. Toi­min­nan perus­idea­na oli toteut­taa ryh­mä- ja yksi­lö­toi­min­taa, joka tukee nuo­ria, eri­tyi­ses­ti alle 25-vuo­tiai­ta van­hem­pia arjen hal­lin­nas­sa. Nuo­ret van­hem­mat tar­vit­se­vat ver­tais­suh­tei­ta sekä sen­si­tii­vis­tä tukea aikui­sek­si ja van­hem­mak­si kas­vus­saan tilan­tees­sa, jos­sa sekä nuo­ruu­den kehi­tys­vai­he että van­hem­mak­si kas­va­mi­nen sijoit­tu­vat samaan ajan­koh­taan. Toi­min­nal­le saa­tiin jat­ko­ra­hoi­tus­ta luku­vuo­del­le 2014–2015.

Nuo­ruu­den, van­hem­muu­den ja isäk­si tule­mi­sen yhdis­tä­vä ja ennal­taeh­käi­se­vä, iden­ti­teet­tiä vah­vis­ta­va ver­tais­ryh­mä­työ on uuden­lai­nen lähes­ty­mis­ta­pa. Hank­kees­sa käyn­nis­tet­tiin kak­si eril­lis­ta set­le­ment­ti­ken­tän suku­puo­li­sen­si­tii­vi­sen nuo­ri­so­työn mukais­ta ryh­mä­toi­min­nan mal­lia, erik­seen äideil­le ja isil­le. Äiti­työ poh­jau­tuu Hel­sin­gin Tyt­tö­jen Talon® Nuo­ret Äidit -työ­muo­toon ja isä-toi­min­taa kehi­tet­tiin Oiva ja Ilo­na-hank­kees­sa toteu­te­tun Kei­nui­sit-ryh­mä­toi­min­nan poh­jal­ta, jota on kehi­tet­ty mukail­len Poi­kien Talo-toi­mi­joi­den isä­työn lin­jo­ja. Äiti-toi­min­ta käyn­nis­tet­tiin syk­syl­lä 2013 ja isä-toi­min­ta kevääl­lä 2014. Kevääl­lä 2014 äiti­ryh­miä toteu­tet­tiin kak­si ja isä-toi­min­nas­sa toteu­tet­tiin yksi­lö­ta­paa­mi­sia. Isä-toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­ses­sä oli tär­ke­ää neu­vo­lan ja muun tukea ja ohjaus­ta anta­van tahon työn­te­ki­jöi­den tie­dot­ta­mi­nen isyy­teen liit­ty­vis­tä tuen tar­peis­ta sekä tuen anta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta.