OI — Oiva tupa kaikkien Ilona -hanke (RAY, 2012 — 2015)

Oiva-tupa kaik­kien Ilo­na -han­ke oli suku­puo­li­sen­si­tii­vi­sen eri­tyis­nuo­ri­so­työn kehit­tä­mis­han­ke, joka käyn­nis­tyi 1.3.2012. Hank­keen käyn­nis­tys­vai­hees­sa pai­no­tut­tiin sys­te­maat­ti­seen ver­kos­toi­tu­mi­seen mui­den alan toi­mi­joi­den kans­sa, toi­min­nan suun­nit­te­luun ja kehit­tä­mi­seen sekä set­le­ment­ti­ken­tän suku­puo­li­sen­si­tii­vi­sen työ­muo­don hal­tuun otta­mi­seen. Koh­de­ryh­mään liit­ty­vä toi­min­ta käyn­nis­tyi yksi­lö- ja ryh­mä­toi­min­ta­na.

Vuo­si 2015 oli Oiva tupa kaik­kien Ilo­na -hank­keen (OI-han­ke) vii­mei­nen koko­nai­nen toi­min­ta­vuo­si. Pää­koh­de­ryh­mä­nä oli­vat 12–29-vuotiaat nuo­ret. Toi­min­taa toteu­tet­tiin eri­lai­sin toi­min­nal­li­sin ja luo­vin mene­tel­min suku­puo­li­sen­si­tii­vi­sel­lä työ­ot­teel­la. Ryh­miä (avoin toi-min­ta ja koh­den­ne­tut ryh­mät) jär­jes­tet­tiin 25 kpl. Näis­tä Oiva-toi­min­taa oli 12, Ilo­na-toi­min­taa 11 ja 2 tyttö–poika-sekaryhmää. Kevääl­lä ja syk­syl­lä ryh­mät kokoon­tui­vat kes­ki­mää­rin 10 ker­taa ker­ran vii­kos­sa ja kokoon­tu­mis­ten kes­to oli 2–3 tun­tia ker­ral­laan. Lisäk­si jär­jes­tet­tiin mm. tapah­tu­mia. Koh­de­ryh­mäl­le suun­nat­tui­hin toi­min­toi­hin osal­lis­tui noin 450 kävi­jää.

Han­ke teki ver­kos­to­yh­teis­työ­tä nuo­ri­so­työn ammat­ti­lais­ten kans­sa. Jo ennen vii­meis­tä toi­min­ta­vuot­taan OI-han­ke on luo­nut toi­mi­van yhteis­työ­ver­kos­ton ja vakiin­nut­ta­nut paik­kan­sa Jyväs­ky­län kau­pun­gin pal­ve­lu­ver­kos­tos­sa.

Han­ke toi­mi Jyväs­ky­län kau­pun­gin vuo­kraa­mas­sa tilas­sa Kan­sa­lais­toi­min­nan­kes­kus Mata­ras­sa.