Osaan, siksi työllistyn (ELY, 2010 — 2014)

OT-hank­keen tavoit­tee­na oli työl­lis­ty­mi­sen tuke­mi­nen tar­ve­läh­töi­ses­ti. Hank­kees­sa kan­nus­tet­tiin Jyvä­lään työl­lis­ty­vää kehit­tä­mään amma­til­lis­ta osaa­mis­taan ja työ­elä­mä­val­miuk­si­aan. Jyvä­lä tar­jo­si työ­pai­kan ja mah­dol­li­suu­den työs­sä oppi­mi­seen sekä päte­vöi­ty­mi­seen omal­la alal­la. Han­ke oli ELY-kes­kuk­sen rahoit­ta­ma ja Jyvä­län Set­le­ment­ti ry:n hal­lin­noi­ma. Han­ke käyn­nis­tyi elo­kuus­sa 2010 ja jat­kui vuo­den 2014 lop­puun.

Hank­kee­seen ohjau­dut­tiin pää­sään­töi­ses­ti Kes­ki-Suo­men TE-toi­mis­ton kaut­ta ja hen­ki­löt työl­lis­tyi­vät Jyvä­län eri toi­mi­pis­tei­siin. Vuo­sit­tain hank­kees­sa oli noin 40 hen­ki­löä. Työn­te­ki­jät toi­mi­vat Jälk­kä­reis­sä, toi­mis­to­teh­tä­vis­sä, siis­ti­mis- ja kiin­teis­tö­töis­sä, IT-teh­tä­vis­sä ja muis­sa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä.