Osallisuus ja osallistavat menetelmät kansalaisopistossa (OPH, 2015–2016)

Opis­ton han­ke Jyvä­län kan­sa­lais­opis­to itää ihmi­sis­tä – osal­li­suus ja osal­lis­ta­vat mene­tel­mät kan­sa­lais­opis­tos­sa alkoi elo­kuus­sa 2015. Han­ke oli ope­tus­hal­li­tuk­sen rahoit­ta­ma laa­tu- ja kehit­tä­mis­han­ke.

Hank­keen tavoit­tee­na oli kan­sa­lais­opis­ton vies­tin­nän ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kehit­tä­mi­nen sekä osal­lis­ta­vien mene­tel­mien hyö­dyn­tä­mi­nen ope­tus­toi­min­nas­sa opis­ton kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man 2014–2017 mukai­ses­ti.

Hank­keen tuo­tok­si­na muo­tou­tui osal­li­suu­den puu eli kuvaus osal­li­suu­den kehit­ty­mi­ses­tä kan­sa­lais­opis­to­toi­min­nas­sa sekä lisäk­si osal­lis­ta­vien mene­tel­mien työ­ka­lu­pak­ki opet­ta­jien käyt­töön. Näi­hin doku­ment­tei­hin voit tutus­tua klik­kaa­mal­la alla ole­via link­ke­jä.

LAKE Väli­ra­port­ti

Osal­lis­ta­vien mene­tel­mien työ­ka­lu­pak­ki

Osal­li­suu­den puu