TOT- Taitajasta Ohjaajaksi – Työvalmentajien ohjauskoulutushanke (ESR, Keski-Suomen kunnat, 2009 — 2010)

Kak­si­vuo­ti­nen Tai­ta­jas­ta Ohjaa­jak­si – Työ­val­men­ta­jien ohjaus­kou­lu­tus­han­ke oli osa Väli­työ­mark­ki­noi­den kehit­tä­mi­nen Kes­ki-Suo­mes­sa 2007–2011 kehit­tä­mis­oh­jel­maa (KEVÄT) ja sitä rahoit­ta­vat Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­to (ESR) ja Kes­ki-Suo­men kun­nat. TOT-han­ke oli tar­koi­tet­tu 3. sek­to­rin orga­ni­saa­tioil­le, jot­ka halua­vat kehit­tää val­men­nus-, kun­tou­tus- ja ohjaus­hen­ki­löi­den ohjaus­osaa­mis­ta.

Hank­keen tavoit­tee­na oli kehit­tää seu­dul­li­nen ohjaus­kou­lu­tus­mal­li, yhtei­nen käy­tän­ne toteut­taa sitä ja vakiin­nut­taa ohjaus­kou­lu­tus. TOT-kou­lu­tuk­sen tavoit­tee­na oli työ­val­men­ta­jien ohjaus­tai­to­jen kehit­tä­mi­nen ja työ­val­men­nuk­sen vai­ku­tus­ten vah­vis­ta­mi­nen.