Erityisryhmät mukaan kansalaisopistojen virtuaaliseen koulutukseen ja toimintaan –kehittämishanke 2018 – 2019 (OPH)

Ope­tus­hal­li­tus on myön­tä­nyt rahoi­tuk­sen hank­keel­le, jos­sa sel­vi­te­tään kol­men koh­de­ryh­män eli kotiin vetäy­ty­nei­den, työt­tö­mien ja maa­han­muut­ta­jien vir­tu­aa­li­seen kou­lu­tuk­seen ja toi­min­taan koh­dis­tu­via kiin­nos­tuk­sia ja toi­vei­ta. Sel­vi­tyk­set teh­dään Har­ju­lan kan­sa­lais­opis­ton, Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton ja Ääne­kos­ken kan­sa­lais­opis­ton yhteis­työ­nä. Har­ju­lan kan­sa­lais­opis­to tuot­taa sel­vi­tyk­sen kotiin vetäy­ty­nei­den, Jyvä­län kan­sa­lais­opis­to maa­han­muut­ta­jien ja Ääne­kos­ken kan­sa­lais­opis­to työt­tö­mien osal­ta. Sel­vi­tyk­set val­mis­tu­vat elo­kuun 2018 lop­puun men­nes­sä, ja ne jul­kais­taan kaik­kien edel­lä mai­nit­tu­jen kan­sa­lais­opis­to­jen net­ti­si­vuil­la.

Har­ju­lan kan­sa­lais­opis­to vas­taa hank­keen koko­nai­suu­des­ta ja syk­syl­lä 2018 tapah­tu­vas­ta Har­ju­lan, Jyvä­län ja Ääne­kos­ken kan­sa­lais­opis­to­jen hen­ki­lös­tön ja opet­ta­jien vir­tu­aa­li­luo­kan käyt­tö­kou­lu­tuk­ses­ta, koh­de­ryh­mien kans­sa tapah­tu­vas­ta kou­lu­tuk­sen ja toi­min­nan yhteis­suun­nit­te­lus­ta, peda­go­gi­sis­ta rat­kai­suis­ta sekä verk­ko­jul­kai­sun tuot­ta­mi­ses­ta hank­keen toteu­tuk­ses­ta ja tulok­sis­ta. Verk­ko­jul­kai­su on saa­ta­vil­la Har­ju­lan, Jyvä­län ja Ääne­kos­ken kan­sa­lais­opis­to­jen net­ti­si­vuil­la hank­keen pää­tyt­tyä. Hank­keen pää­tyt­tyä pide­tään myös avoin Webi­naa­ri, jos­sa hank­keen toi­min­nas­ta ja tulok­sis­ta ker­ro­taan.

Raport­ti: Mil­lai­seen vir­tu­aa­li­seen kou­lu­tuk­seen ja toi­min­taan kotiin vetäy­ty­neet haluai­si­vat osal­lis­tua?

Raport­ti:  Mil­lai­sis­ta verk­ko-ope­tuk­sen ja muun vir­tu­aa­li­sen toi­min­nan sisäl­löis­tä maa­han­muut­ta­jat hyö­ty­vät eni­ten?

Raport­ti: Mil­lai­seen vir­tu­aa­li­seen kou­lu­tuk­seen ja toi­min­taan työt­tö­mät haluai­si­vat osal­lis­tua?