Hyviä jyviä -hankkeen loppuraportti

Hyviä jyviä – tavoit­teel­li­suus, hyö­ty ja palau­te kan­sa­lais­opis­to­toi­min­nas­sa

Yhteen­ve­to hank­kees­ta

Hyviä jyviä — hank­keel­la Jyvä­län kan­sa­lais­opis­to halusi nos­taa esiin kan­san­opis­to-opis­ke­lun tavoit­teel­li­suut­ta ja koko­nais­val­tais­ta hyö­tyä ja ede­saut­taa opis­ke­lun tavoit­teel­lis­ta toteu­tu­mis­ta sekä opis­ke­li­jan, opet­ta­jan että kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän näkö­kul­mas­ta. Samal­la se halusi kehit­tää opis­ton palaut­teen­an­to­pro­ses­sia ja palau­te­jär­jes­tel­mää sekä lisä­tä osal­lis­ta­vaa ja toi­min­taa kehit­tä­vää vuo­ro­vai­ku­tus­ta kaik­kien opis­to­toi­mi­joi­den kes­ken. Hank­keen myö­tä opis­to tar­jo­si opet­ta­jil­leen ja kou­lu­tus­ten suun­nit­te­luun myös peda­go­gis­ta tukea sekä halusi syven­tää set­le­ment­tio­pis­ton toi­min­taa ohjaa­vien peri­aat­tei­den ja tavoit­tei­den tun­te­mus­ta hen­ki­lös­tös­sä ja asia­kas­ken­täs­sä. Hank­keen perim­mäi­se­nä tavoit­tee­na oli toteut­taa opis­ton kehit­tä­mis­oh­jel­man tavoi­tet­ta ihmis­ten tar­pei­siin ja toi­vei­siin vas­taa­mi­ses­ta sekä aktii­vi­sen kan­sa­lai­suu­den ja osal­li­suu­den tuke­mi­ses­ta yhteis­kun­nas­sa.

Hank­keen työn­ja­ko ja aika­tau­lu

Hank­keel­la oli han­ke­työn­te­ki­jä, ohjaus­ryh­mäs­sä lisäk­si reh­to­ri ja kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja. Myös vii­si opet­ta­jaa osal­lis­tui hank­kee­seen. Hank­kees­sa jär­jes­tet­tiin palau­te­työs­ken­te­lyä ja opis­ke­li­jan ohjaa­mis­ta kos­ke­via tapaa­mi­sia opet­ta­jien kans­sa. Nel­jäl­lä kurs­sil­la pilo­toi­tiin hen­ki­lö­koh­tais­ta opis­ke­lusuun­ni­tel­maa sekä opet­ta­jan ja haluk­kai­den opis­ke­li­joi­den väli­siä ohjaus­kes­kus­te­lu­ja. Syk­syn pilot­ti- ja kai­kil­la kevään kurs­seil­la teh­tiin opin­to­jen tavoit­teel­li­suut­ta kar­toit­ta­vat aloi­tus­ky­se­lyt ja kurs­sien pää­tyt­tyä uudis­te­tut, tavoit­tei­den toteu­tu­mis­ta ja osal­lis­tu­mi­sen hyö­ty­jä sel­vit­tä­vät palau­te­ky­se­lyt. Kevääl­lä teh­tiin myös alus­ta­vaa kyse­ly­kar­toi­tus­ta tule­van opet­ta­ja­pa­laut­teen sisäl­töä var­ten, laa­dit­tiin kuvaus opis­ton palau­te­pro­ses­seis­ta ja teh­tiin han­kear­vioin­tia, yhteen­ve­to­ja ja jat­koi­deoin­tia hen­ki­lö­koh­tais­ten opis­ke­lusuun­ni­tel­mien ja muun, saa­dun palaut­teen perus­teel­la. Kurs­si­suun­ni­tel­ma­poh­ja ja –todis­tusai­hio ovat myös aluil­laan, mut­ta nii­tä ei vie­lä pää­tet­ty ottaa käyt­töön. Suun­ti­ma-palau­tea­lus­tan omi­nai­suuk­sia otet­tiin laa­jem­min käyt­töön ja palau­te­ky­se­ly­jä uudis­tet­tiin. Kaik­ki palau­te­tu­lok­set (kevään opis­ke­li­ja­pa­lau­tet­ta lukuun otta­mat­ta) on esi­tel­ty han­ke­ryh­mäs­sä tai opet­ta­jil­le.

Hank­keen arvioin­ti

Hank­keen edis­ty­mis­tä ja aika­tau­lus­sa pysy­mis­tä sekä tulos­ten aikaan­saa­mis­ta ja nii­den vai­ku­tuk­sia on arvioi­tu jat­ku­va­na arvioin­ti­na ohjaus­ryh­mäs­sä. Toi­min­nan ete­ne­mis­tä ja kehit­ty­mis­tä on pei­lat­tu han­ke­ha­ke­muk­sen ja opis­ton stra­te­gian ja kehit­tä­mis­oh­jel­man tavoit­tei­siin. Lisäk­si on kerät­ty palau­tet­ta, ideoi­ta ja koke­muk­sia työ­pa­joi­hin ja opet­ta­ja­ta­paa­mi­siin osal­lis­tu­neil­ta opet­ta­jil­ta ja pilot­ti­kurs­sien, sekä kevään mui­den kan­sa­lais­opis­to­kurs­sien opis­ke­li­joil­ta. Hank­keen koko­nai­sar­vioin­ti ja kehit­tä­mi­si­deoit­ten valin­ta teh­tiin ohjaus­ryh­mäs­sä kevääl­lä opet­ta­jil­ta ja opis­ke­li­joil­ta saa­dun struk­tu­roi­dun han­ke­pa­laut­teen ja yhtei­sen palau­te­kes­kus­te­lun jäl­keen.

Palau­te­työs­ken­te­lyn kehit­tä­mis­tä ja itsear­vioin­nin har­joit­te­lua hen­ki­lös­tön yhtei­se­nä kehit­tä­mis­työ­nä on mah­dol­lis­ta jat­kaa jat­ko­han­ke­ra­hoi­tuk­sel­la, jon­ka opis­to kevääl­lä 2017 sai. Hank­keen tulok­sia tul­laan hyö­dyn­tä­mään myös esim. työntekijöiden/opettajien pereh­dy­tyk­sis­sä ja pereh­dy­tys­ma­te­ri­aa­leis­sa sekä uusien kehit­tä­mis­hank­kei­den ideoin­nis­sa.

Hank­kees­ta tie­dot­ta­mi­nen

Hank­kees­ta tie­do­tet­tiin opis­ton sisäi­ses­sä vies­tin­näs­sä hal­lin­non, muun hen­ki­lös­tön ja opet­ta­jain­ko­kouk­sis­sa ja työ­pa­la­ve­reis­sa sekä mm. opis­ton uutis­kir­jeis­sä ja talous- ja toi­min­ta­ker­to­muk­sis­sa. Ulkoi­ses­sa vies­tin­näs­sä tie­do­tus­ta oli mah­dol­lis­ta teh­dä sidos­ryh­mä­ta­paa­mi­sis­sa (kuten Kan­sa­lais­opis­to­jen liit­to, Set­le­ment­ti­liit­to, Kes­ki-Suo­men opis­to­pii­ri ja Jyvä­län hal­li­tus), net­ti­si­vuil­la, sosi­aa­li­ses­sa medias­sa (opet­ta­jien Face­book-ryh­mä ja opis­ton Face­book-sivut) sekä omas­sa kurs­sie­sit­tees­sä. Opis­ke­li­ja- ja han­ke­pa­laut­tei­den kes­kei­set tulok­set on jul­kais­tu (syk­syn 2016 osal­ta) opis­ton net­ti­si­vuil­la ja sosi­aa­li­sen median ryh­mis­sä. Hank­kee­seen osal­lis­tu­nei­den opis­ke­li­ja­ryh­mien opis­ke­li­joil­le lähe­tet­tiin lisäk­si hen­ki­lö­koh­tai­nen kir­je hank­keen toteut­ta­mi­ses­ta ja tulok­sis­ta. Hank­kees­ta tie­do­tet­tiin myös kevään 2017 val­ta­kun­nal­li­sil­la set­le­ment­ti­päi­vil­lä, jot­ka oli­vat Jyvä­läs­sä.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Hank­keen tavoi­te 1

Entis­tä tavoit­teel­li­sem­man eli­ni­käi­sen opis­ke­lun mah­dol­lis­ta­mi­nen ja näky­väk­si teke­mi­nen (opin­to­jen sisäl­löl­li­set tavoit­teet, opis­ke­li­jan hen­ki­lö­koh­tai­set tavoit­teet), mikä pitää sisäl­lään

• kurs­si­suun­nit­te­lun ja kurs­si­si­säl­tö­jen kehit­tä­mi­sen (yhte­näis­tää kou­lu­tus­suun­nit­te­lua, tukee opet­ta­jan toi­min­taa ja välit­tää kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän tavoit­tei­ta ope­tus­toi­min­taan)
• kurs­si­lai­sen hen­ki­lö­koh­tai­sen opis­ke­lusuun­ni­tel­man laa­ti­mi­sen tavoit­teel­li­sen opis­ke­lun tuek­si sekä
• opis­ke­lul­le ase­tet­tu­jen tavoit­tei­den toteu­tu­mi­sen arvioin­nin kehit­tä­mi­sen (myös kurs­si­to­dis­tus)

Toi­min­ta, jol­la tavoit­tee­seen on pyrit­ty

Laa­dit­tiin kurs­si­lai­sen hen­ki­lö­koh­tai­nen opis­ke­lusuun­ni­tel­ma ja kokeil­tiin sen käyt­töä nel­jäl­lä läpi luku­vuo­den jat­ku­val­la kurs­sil­la. Kokei­luun osal­lis­tu­vil­ta kurs­si­lai­sil­ta koot­tiin palau­tet­ta aloi­tus­ky­se­lys­sä, sekä opis­ke­lusuun­ni­tel­maa ohjaa­van haas­tat­te­lu­lo­mak­keen avul­la. Opis­ke­li­jat arvioi­vat opis­ke­lu­aan kol­mes­sa eri vai­hees­sa: kurs­sin alkaes­sa kurs­sio­sal­lis­tu­mi­sen­sa syi­tä sekä omia odo­tuk­si­aan ja tavoit­tei­taan ja kurs­sin sisäl­tö­ta­voit­tei­den mer­ki­tys­tä itsel­leen, vuo­den­vaih­tees­sa kurs­si­ko­ke­muk­si­aan sekä mah­dol­li­sia muu­tok­sia opis­ke­lu­ta­voit­teis­saan ja kurs­sin päät­teek­si kurs­sin jär­jes­te­ly­jä, antia ja vai­ku­tuk­sia, sekä käy­ty­jen hops­kes­kus­te­lu­jen hyö­dyl­li­syyt­tä. Pilot­ti­kurs­sien opet­ta­jat kävi­vät opis­ke­lusuun­ni­tel­maa tuke­via ohjaus­kes­kus­te­lu­ja kurs­si­lais­ten kans­sa kol­me ker­taa luku­vuo­den aika­na. Ohjaa­vien opet­ta­jien kans­sa pidet­tiin lisäk­si ryh­mä­ta­paa­mi­sia, jois­sa kes­kus­tel­tiin ohjaus­käy­tän­nöis­tä ja työs­ken­te­lyn onnis­tu­mi­ses­ta, sekä kyse­ly­jen tulok­sis­ta ja kehit­tä­mi­si­deois­ta. Uudis­tet­tuun kurs­sin päät­tö­ky­se­lyyn lisät­tiin tee­mo­ja ja kysy­myk­siä myös opis­ke­lul­le ase­tet­tu­jen tavoit­tei­den toteu­tu­mi­sen arvioin­tia tuke­maan.

Saa­vu­te­tut tulok­set

Han­ke­toi­min­taan osal­lis­tu­vien kurs­si­lais­ten ja opet­ta­jien kes­ken on kes­kus­tel­tu ja vah­vis­tet­tu ajat­te­lua niin, että opis­ke­lun tavoit­teel­li­suus sekä kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän toi­min­nan peri­aat­teet (käy­tän­nös­sä kaik­kien hyväk­si tun­nus­ta­mat set­le­ment­ti­työn arvot) ovat entis­tä parem­min opis­to­työs­ken­te­lyä ohjaa­vaa voi­maa. Hen­ki­lö­koh­tai­set kes­kus­te­lut opis­ke­li­joit­ten kans­sa on koet­tu mie­lek­käi­nä ja opis­ke-luun sitout­ta­va­na, tosin opet­ta­jat huo­mioi­vat opis­ke­li­joi­den­sa tilan­teet ja toi­veet hyvin täl­lä­kin het­kel­lä. Tie­toi­ses­ti tavoit­teel­li­nen opis­ke­lu on asia, joka on uute­na nous­sut kes­kus­te­luun, mikä oli myös toi­vot­ta­vaa.

Opis­ke­li­joi­den palaut­teen mukaan hen­ki­lö­koh­tai­set kes­kus­te­lut oli myös koet­tu hyö­dyl­li­si­nä ja ne aut­toi­vat miet­ti­mään omia mah­dol­li­suuk­sia ja tavoit­tei­ta tar­kem­min.

Han­ke­toi­min­nan tulok­se­na syn­ty­nei­tä doku­ment­te­ja ovat, kurs­si­hops-mal­li, aloi­tus­ky­se­ly ja sen verk­ko­ver­sio (ennen opis­ke­lun alkua, kurs­siin orien­toi­tu­mi­sek­si), päi­vi­tet­ty kurs­si­pa­lau­te ja sen verk­ko­ver­sio, arvioin­ti­ky­se­ly han­ke­työ­ryh­mäl­le sekä hal­lin­nol­li­sia doku­ment­te­ja opet­ta­jan ohjaus­kes­kus­te­lui­hin käyt­tä­män työ­ajan seu­ran­taan.

Hank­keen tavoi­te 2

Kan­sa­lais­opis­ton palau­te­pro­ses­sin kehit­tä­mi­nen niin, että

• asiak­kaan ja ope­tus­hen­ki­lös­tön laa­jem­pi kuu­le­mi­nen ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien näky­väm­mäk­si teke­mi­nen mah­dol­lis­tuu
• osal­li­suus ja aktii­vi­sen kan­sa­lai­suu­den koke­muk­set vah­vis­tu­vat
• kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän (Jyvä­län Set­le­ment­ti ry) ylei­set tavoit­teet välit­ty­vät ope­tus- ja opis­to­toi­min­taan
• pro­ses­si seu­raa opis­ton stra­te­gian toteu­tu­mis­ta ja kyt­key­tyy hyvin opis­to­toi­min­taan
• saa­dun palaut­teen vai­ku­tus­ten osoit­ta­mi­nen aiem­paa sys­te­maat­ti­sem­min sekä niis­tä tie­dot­ta­mi­nen mah­dol­lis­tuu

Toi­min­ta, jol­la tavoit­tee­seen on pyrit­ty

Hank­keen aika­na opis­ke­li­joil­ta ja opet­ta­jil­ta saa­tu kurs­si­pa­lau­te on käsi­tel­ty hen­ki­lös­tön ja han­ke­työ­ryh­män kans­sa. Kevät­kau­del­la opet­ta­jil­le teh­tiin kar­toit­ta­va kyse­ly han­ke­työn onnis­tu­mi­ses­ta sekä jat­kos­sa mah­dol­li­ses­ti koot­ta­vaan opet­ta­ja­pa­laut­tee­seen tar­vit­ta­vis­ta sisäl­löis­tä. Kan­sa­lais­opis­ton palau­te­pro­ses­sis­ta laa­dit­tiin myös kuvaus, johon kir­jat­tiin mm. koot­ta­vat palaut­teet ja niil­lä kehi­tet­tä­vä toi­min­ta sekä palaut­teen toteu­tus, tulok­sis­ta tie­dot­ta­mi­nen ja nii­den hyö­dyn­tä­mi­nen.

Palau­te­pro­ses­sia kehi­tet­täes­sä palaut­teen kokoa­mis­ka­na­vil­la on suu­ri mer­ki­tys. Hank­keen aika­na sel­vi­tet­tiin myös opis­tos­sa käy­tös­sä ole­van Suun­ti­ma-arvioin­ti­työ­ka­lun mah­dol­li­suuk­sia jat­ku­van asia­kas- ja hen­ki­lös­tö­pa­laut­teen kokoa­mi­ses­sa sekä sopi­vaa fre­kvens­siä ja asia­kas­ryh­mä­jaot­te­lua eri­lais­ten palau­te­ky­se­ly­jen toteut­ta­mi­seen opis­to­toi­min­nas­sa ja otet­tiin myös käyt­töön alus­tan uusia toi­min­to­ja.

Kurs­si­pa­laut­tei­siin on lisät­ty opin­to­jen tavoit­teel­li­suut­ta ja hyö­tyä kos­ke­via kysy­myk­siä. Palaut­teen ja opis­ton stra­te­gian välis­tä yhteyt­tä voi­daan edel­leen paran­taa opis­ton seu­raa­van kehit­tä­mis­hank­keen (sisäis­tes­ti yhte­näi­sem­min, ulos­päin avau­tuen) aika­na.

Saa­vu­te­tut tulok­set

Hank­keen tulok­se­na on saa­tu jouk­ko uusia tai uusit­tu­ja palau­te­ky­se­lyi­tä ja nii­den tulok­set, hops-kes­kus­te­lu­jen anti ope­tus­työ­hön, opis­ton palau­te­pro­ses­sin kuvaus sekä jat­ko­han­ke sete­le­men­tin stra­te­gian jal­kaut­ta­mi­sek­si opis­ton toi­min­taan kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man kaut­ta. Lisäk­si on teh­ty pää­tös ottaa käyt­töön opet­ta­jil­le teh­tä­vä sään­nöl­li­nen palau­te­ky­se­ly toi­min­nan kehit­tä­mi­sek­si. Palaut­teet käsi­tel­lään yhtei-ses­ti ja sään­nöl­li­ses­ti työ­vuo­den kier­ros­sa ja palau­te­tu­lok­sia käy­te­tään opis­ton ohjel­mal­li­sen työs­ken­te­lyn toteu­tu­mi­sen seu­raa­mi­ses­sa ja arvioin­nis­sa. Hank­keen myö­tä palau­te­tu­los­ten tie­dot­ta­mi­nen on ollut nopeam­paa ja dynaa­mi­sem­paa (mm. yhteen­ve­to­jen jul­kai­su net­ti­si­vuil­la ja somes­sa). Var­si­nais­ta hops­työs­ken­te­lyä ei toden­nä­köi­ses­ti kan­sa­lais­opis­to­kurs­seil­la sel­lai­se­naan jat­ke­ta, mut­ta posi­tii­vis­ten ohjaus­kes­kus­te­lu­ko­ke­mus­ten kaut­ta hen­ki­lö­koh­tais­ta­mi­sen on mah­dol­lis­ta lisään­tyä myös opet­ta­jien ohjaus­työs­sä. Palau­te­jär­jes­tel­män kehit­tä­mis­työ­tä jat­ke­taan myös seu­raa­val­la han­ke­kau­del­la 2017–2018.