Sisäisesti yhtenäisemmin ulos avautuen 2017–2018

Jyvälän kansalaisopiston kehittämisohjelma 2018–2021 (OPH:n rahoittama LAKE-hanke vuosille 2017–2018)

Jyvä­län set­le­men­tin uusi stra­te­gia on val­mis­tu­nut kevääl­lä 2017. Täs­sä LAKE-hank­kees­sa teh­dään kan­sa­lais­opis­tol­le uusi kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma, jon­ka toteu­tus aloi­te­taan kevät­lu­ku­kau­del­la 2018.

Suun­ni­tel­man laa­ti­mis­ta ja toteut­ta­mi­sen käyn­nis­tä­mis­tä tukee ohjaus­ryh­mä, johon on kut­sut­tu opet­ta­jae­dus­tus opis­ton jokai­ses­ta kah­dek­sas­ta aine­ryh­mäs­tä. Lisäk­si sii­nä on muka­na han­ke­työn­te­ki­jä ja opis­ton reh­to­ri ja kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja. Kehit­tä­mis­oh­jel­man avul­la toteu­te­taan suun­ni­tel­mal­li­ses­ti Jyvä­län set­le­men­tin stra­te­gian tavoit­tei­ta kan­sa­lais­opis­to­toi­min­nas­sa.

LAKE -hank­keen väli­sel­vi­tys.