LAKE -hankkeen väliselvitys

Sisäi­ses­ti yhte­näi­sem­min ulos avau­tuen — Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton kehit­tä­mis­oh­jel­ma 2018–2021

Han­ke­ku­vaus

Sisäi­ses­ti yhte­näi­sem­min – ulos avau­tuen -hank­kees­sa tuo­te­taan Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton kehit­tä­mis­oh­jel­ma 2018–2021 ja käyn­nis­te­tään sen toi­meen­pa­no. Ohjel­maan opis­to luo suun­ni­tel­mat ja kei­no­ja toteut­taa Jyvä­län Set­le­men­tin stra­te­gi­aa 2017–2020 kou­lu­tus­toi­min­nas­saan ja aloit­taa han­ke­ai­ka­na myös jo nii­den toteut­ta­mi­sen. Samal­la se kehit­tää ja vakiin­nut­taa opis­ton aiem­mis­sa kehit­tä­mis­hank­keis­sa esiin nous­sei­ta tar­peel­li­sek­si koet­tu­ja toi­min­to­ja ja pro­ses­se­ja. Hank­keen myö­tä opis­to syven­tää set­le­ment­tio­pis­ton toi­min­taa ohjaa­vien tavoit­tei­den ja peri­aat­tei­den tun­te­mus­ta hen­ki­lös­tös­sä, asia­kas­ken­täs­sä ja muus­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sään ja luo käy­tän­tö­jä ohjel­mal­li­seen työs­ken­te­lyyn.

Toi­min­ta väli­sel­vi­tyk­seen men­nes­sä

Syys­kau­del­la 2017 on laa­dit­tu Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton kehit­tä­mis­oh­jel­ma 2018–2021, jol­la vie­dään käy­tän­töön set­le­men­tin stra­te­gi­aa. Set­le­men­tin stra­te­gian tavoit­teet ovat kas­vu ja oppi­mi­nen, osal­lis­tu­mi­nen ja yhtei­söl­li­syys, näky­vyys ja tun­net­ta­vuus, vakaa talous sekä ava­ra hen­ki­lös­tön osaa­mi­nen. Aiem­mis­ta hank­keis­ta nous­sei­ta opis­to­työs­sä edis­tet­tä­viä toi­mia ovat puo­les­taan palau­te­työs­ken­te­ly, peda­go­gi­sen tuen käy­tän­nöt sekä oman arvioin­tio­saa­mi­sen kehit­tä­mi­nen.

Hank­keen ohjaus­ryh­mään on kuu­lu­nut opis­ton reh­to­ri ja kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja, han­ke­työn­te­ki­jä sekä opet­ta­jae­dus­ta­ja (tai vara­hen­ki­lö) jokai­ses­ta opis­ton kah­dek­sas­ta aine­ryh­mäs­tä. Ohjaus­ryh­mä­ta­paa­mi­sis­sa poh­dit­tu­ja koko­nai­suuk­sia ovat olleet muun muas­sa tilaus- ja hen­ki­lös­tö­kou­lu­tus, rahoi­tus, vies­tin­tä, ver­kos­tot ja opet­ta­jan tar­vit­se­ma osaa­mi­nen sekä yhteis­työ. Ohjaus­ryh­män kokoon­tu­mis­ten ohes­sa han­ke­työn­te­ki­jä, reh­to­ri ja kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja ovat kir­joit­ta­neet var­si­nais­ta kehit­tä­mis­oh­jel­ma­si­säl­töä stra­te­gian ja ohjaus­ryh­mä­ta­paa­mis­ten poh­jal­ta.

Ohjaus­ryh­mäl­lä on ollut vii­si tapaa­mis­ta syys­kau­del­la 2017 ja yksi tam­mi­kuus­sa 2018. Syk­syn tapaa­mi­sis­sa on etsit­ty lähes­ty­mis­ta­po­ja stra­te­gian tavoi­tea­luei­siin sekä ideoi­ta nii­den toteut­ta­mi­seen opis­to­toi­min­nas­sa ja val­mis­tet­tu kehit­tä­mis­oh­jel­maa. Ohjel­ma val­mis­tui lop­pu­vuon­na 2017 ja tam­mi­kuun tapaa­mi­ses­sa käy­tiin läpi sen toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­ma. Suun­ni­tel­man toi­meen­pa­non toteut­ta­mi­nen on aloi­tet­tu kevät­kau­del­la 2018. Koko han­ke­pro­ses­sis­sa on samal­la voi­tu edis­tää ohjel­mal­li­sen työs­ken­te­lyn ete­ne­mis­tä opis­tos­sa.