Musiikki

Iloa musii­kis­ta! – Musiik­ki osa­na var­hais­kas­va­tus­ta

Haluat­ko tutus­tua musii­kin käyt­töön osa­na var­hais­kas­va­tus­ta? Entä saa­da uusia lau­lu­ja ja loru­ja käyt­töön työ­hö­si las­ten paris­sa? Musii­kin posi­tii­vi­set vai­ku­tuk­set osa­na las­ten arkea ovat kau­as­kan­toi­sia. Täs­sä työ­pa­jas­sa tutus­tum­me var­hai­siän musiik­ki­kas­va­tuk­sen työ­ta­poi­hin; lau­luun, lorut­te­luun, liik­kee­seen ja soit­toon. Työ­pa­jan aika­na saat val­miuk­sia liit­tää musiik­ki­kas­va­tus osak­si alle kou­lui­käis­ten (0–6 -vuo­ti­aat) las­ten kans­sa työs­ken­te­lyä. Työ­pa­jaa ohjaa var­hai­siän musiik­ki­kas­va­tuk­seen eri­kois­tu­nut musiik­ki­pe­da­go­gi. Osal­lis­tu­jal­la ei tar­vit­se olla aikai­sem­paa koke­mus­ta musii­kin paris­sa toi­mi­mi­ses­ta.

Ohjaa­ja: Jen­ny Haa­pa­lai­nen

Kat­so ohjaa­jan esit­te­ly täs­tä.

Ryh­mä­ko­ko: 5–12

Pituus: 2–4 h

Pyy­dä tar­jous

Impro­vi­soin­ti­kurs­si päi­vä­ko­deis­sa tai ala­kou­luis­sa työs­ken­te­le­vil­le

Impro­vi­soin­ti on hyvä kei­no saa­da lap­set soit­ta­maan esim. ksy­lo­fo­nia, kel­lo­pe­liä, pia­noa, 5-kie­lis­tä kan­te­let­ta ja huu­li­harp­pua. Kurs­sil­la opi­taan valit­se­maan las­ten­lau­lui­hin sopi­vat säve­let, joil­la yksi tai useam­pi lap­si voi impro­vi­soi­da esim. alku-, väli- ja lop­pusoit­to­ja, soo­lo­ja tai lau­lu­me­lo­dian pääl­le soi­tet­ta­via impro­vi­soi­tu­ja melo­dioi­ta. Samal­le kurs­sil­le voi­vat tul­la vas­ta-alka­jat ja musiik­kia pit­kään har­ras­ta­neet.

Ohjaa­ja: Suvi Rant­ti­la

Kat­so ohjaa­jan esit­te­ly täs­tä.

Ryh­mä­ko­ko: 5–20

Pituus: 2–4 h

Pyy­dä tar­jous

Säes­tys­kurs­si vas­ta-alka­jil­le

Tähän kou­lu­tuk­seen ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki alle kou­lui­käis­ten las­ten paris­sa työs­ken­te­le­vät, jot­ka lau­la­vat lap­sil­le, mut­ta kuvit­te­le­vat, ettei­vät osaa säes­tää pia­nol­la, kita­ral­la, uku­le­lel­la tai 5-kie­li­sel­lä kan­te­leel­la yhtään lau­lua aina­kaan kun­nol­la. Jokai­nen valit­see itse yhden tai useam­man soin­tusoit­ti­men, jol­la har­joit­te­lee säes­tä­mään. Kou­lu­tuk­ses­sa lau­lam­me ja säes­täm­me ensin las­ten­lau­lu­ja, joi­hin riit­tää yksi soin­tu ja sit­ten las­ten­lau­lu­ja, joi­hin tar­vi­taan kak­si soin­tua. Kou­lu­tus­päi­vän jäl­keen jokai­nen osaa säes­tää jol­la­kin soin­tusoit­ti­mel­la kym­me­niä lau­lu­ja.

Ohjaa­ja: Suvi Rant­ti­la

Kat­so ohjaa­jan esit­te­ly täs­tä.

Ryh­mä­ko­ko: max 8

Pituus: 2–4 h

Pyy­dä tar­jous

Säes­tys­kurs­si vähän pidem­mäl­lä ole­vil­le pia­non­soit­ta­jil­le

Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi bal­la­di-, beat-, vals­si- ja ns. hump­pa­komp­pe­ja pia­nol­la. Ne kaik­ki ovat aika help­po­ja komp­pe­ja, jot­ka on hyvä osa­ta kun­nol­la, kos­ka niil­lä pys­tyy säes­tä­mään suu­ren mää­rän kap­pa­lei­ta. Perus­komp­pien osaa­mi­sen jäl­keen hum­pas­sa ja vals­sis­sa on hyvä soit­taa vaih­to­bas­soa. Bal­la­dis­sa ja bea­tis­sä säes­tys­tä on hyvä elä­vöit­tää add9:jä lisää­mäl­lä.

Ohjaa­ja: Suvi Rant­ti­la

Kat­so ohjaa­jan esit­te­ly täs­tä.

Ryh­mä­ko­ko: max 4

Pituus: 2–4 h

Pyy­dä tar­jous

 

Tule mukaan musi­soi­maan! – Mus­ka­ri kuu­luu kai­kil­le

Haluat­ko alle kou­lui­käis­ten (0–6-vuotiaat) las­ten yhtei­sen musiik­ki­het­ken päi­vä­ko­tiin, ker­hoon tai yhdis­tyk­sen tee­ma­päi­vään? Mus­ka­ris­sa lau­le­taan, loru­tel­laan, lii­ku­taan ja soi­te­taan ilois­ten las­ten­lau­lu­jen tah­dis­sa. Lap­set saa­vat posi­tii­vi­sen musii­kil­li­sen koke­muk­sen ja uusia lau­lu­ja lau­let­ta­vak­si myös kotiin. Samal­la kehit­ty­vät ryh­mäs­sä toi­mi­mi­sen tai­dot. Alle 3-vuo­ti­aat osal­lis­tu­vat mus­ka­riin yhdes­sä oman van­hem­man tai muun aikui­sen kans­sa ja yli 3-vuo­ti­aat itse­näi­ses­ti. Tämän vuok­si päi­vä­ko­dis­sa toteu­tet­ta­vat mus­ka­rit on suun­nat­tu 3–6-vuotiaille. Tuo­kio­ta ohjaa var­hai­siän musiik­ki­kas­va­tuk­seen eri­kois­tu­nut musiik­ki­pe­da­go­gi. Osal­lis­tu­jal­la ei tar­vit­se olla aikai­sem­paa koke­mus­ta musii­kin paris­sa toi­mi­mi­ses­ta.

Ohjaa­ja: Jen­ny Haa­pa­lai­nen

Kat­so ohjaa­jan esit­te­ly täs­tä.

Ryh­mä­ko­ko: 4–12 las­ta

Pituus: 45 min

Pyy­dä tar­jous