Seniorit tutuiksi laulaen ja jutellen

Afrik­ka­lai­nen musiik­ki säes­tää rai­kuen vauh­di­kas­ta tans­sie­si­tys­tä ryh­mä­ko­ti Onnin olo­huo­nees­sa. Musii­kin hil­jen­nyt­tyä huo­neen täyt­tää iloi­nen puheen­so­ri­na. Mikäs juh­la tääl­lä on käyn­nis­sä? Käyn­nis­sä on Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­joi­den vie­rai­lu Sen­ja-senio­ri­kort­te­liin kan­sal­li­se­na vete­raa­ni­päi­vä­nä 27.4.2018.

Nuo­ris­ta maa­han­muut­ta­jis­ta koos­tu­va opis­ke­li­ja­ryh­mä päät­ti jär­jes­tää tämän vie­rai­lun kou­lu­tuk­seen kuu­lu­va­na kevään pro­jek­ti­naan yhdes­sä opet­ta­jien ja ohjaa­jien kans­sa. Tavoit­tee­na oli tava­ta uusia ihmi­siä ja pääs­tä jaka­maan koke­muk­sia eri-ikäis­ten ja eri­lai­sis­ta taus­tois­ta tule­vien ihmis­ten kans­sa. Pro­jek­tin tee­moi­hin eli vapaa­eh­toi-suu­teen, tois­ten aut­ta­mi­seen ja vas­ta­vuo­roi­seen toi­sil­ta oppi­mi­seen opis­ke­li­jat pereh­tyi­vät etu­kä­teen. Vapaa­eh­tois­työ­tä teke­vä ohjaa­ja ker­toi heil­le aihees­ta oppi­tun­nil­la.

Opis­ke­li­jat aloit­ti­vat vie­rai­lun val­mis­te­lun hyvis­sä ajoin. Toi­vei­ta vie­rai­lun ohjel­mak­si saa­tiin Sen­ja-kort­te­lis­ta ja nii­den toteut­ta­mis­ta suun­ni­tel­tiin yhdes­sä kou­lu­tuk­sen eri oppi­tun­neil­la. Osa opis­ke­li­jois­ta innos­tui suun­nit­te­le­maan tans­sin, joka syn­tyi nopeas­ti afrik­ka­lai­sen musii­kin ins­pi­roi­ma­na. Käden­tai­to­jen tun­nil­la innok­kaat ompe­li­jat halusi­vat teh­dä senio­reil­le läm­mit­tä­viä kau­ra­tyy­ny­jä tuliai­sik­si.

Hyvää huo­men­ta -lau­lu, jota opis­ke­li­jat ovat lau­la­neet ensim­mäi­sil­lä oppi­tun­neil­la maa­nan­tai­sin, innos­ti hei­tä lau­la­maan sen omal­la kie­lel­lään. Lau­lu esi­tet­tiin­kin aivan vie­rai­lun alus­sa suo­mek­si, englan­nik­si, ara­biak­si, thaik­si, darik­si ja kiny­aruan­dak­si. Kie­li­tun­neil­la opis­ke­li­jat miet­ti­vät, mitä kaik­kea halua­vat kysyä kort­te­lin asuk­kail­ta. Kes­kus­te­lu oli­kin vil­kas­ta, kun opis­ke­li­jat jutut­ti­vat senio­rei­ta hei­dän lem­pi­ruu­is­taan, amma­teis­taan ja sii­tä, mis­sä maas­sa kukin oli vie­rail­lut. Myös senio­rit kyse­li­vät opis­ke­li­joil­ta kysy­myk­siä: mis­tä sinä tulet, kuin­ka kau­an olet asu­nut Suo­mes­sa. Kes­kus­tel­les­saan opis­ke­li­jat sai­vat arvo­kas­ta har­joi­tus­ta suo­men kie­len puhu­mi­ses­sa ja loi­vat samal­la aidon kon­tak­tin senio­rien kans­sa.

Lopuk­si kokoon­nuim­me opis­ke­li­joi­den kans­sa ryh­mä­ko­din pihaan vetä­mään aja­tuk­sem­me yhteen. Miten vie­rai­lu oli men­nyt? Ryh­mäm­me oli täs­sä asias­sa yksi­mie­li­nen: vie­rai­lu oli mer­ki­tyk­sel­li­nen niin meil­le vie­rail­le kuin talon­väel­le­kin. Monel­le tämä oli ensim­mäi­nen käyn­ti senio­rien asut­ta­mas­sa ryh­mä­ko­dis­sa. Monel­le se taas toi mie­leen omat iso­van­hem­mat tai muut ikään­ty­vät suku­lai­set.

Kevät­pro­jek­ti oli onnis­tu­nut kai­kin puo­lin, saim­me olla tyy­ty­väi­siä itseem­me. Ja kuka tie­tää, mil­lai­sia yhtei­siä tem­pauk­sia Sen­ja-senio­ri­kort­te­lil­la ja Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tuk­sel­la voi­si olla tule­vai­suu­des­sa!
Kau­ra­tyy­ny­jen val­mis­ta­mis­ta ennen vie­rai­lua

 

Läm­min koh­taa­mi­nen
Lue lisää Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tuk­ses­ta.

 

Kir­joit­ta­jat: Tii­na Kaup­pi­nen ja Anni­ka Hulan­mä­ki