Lauluyhtye — Ensamble B, kesä 2019

Kai­paat­ko haas­tei­ta lau­la­mi­seen? Haas­ta itse­si täs­sä pien­ryh­mäs­sä. Jos lau­lu­tek­niik­ka­si on kun­nos­sa ja teki­si mie­li lau­laa äänis­sä, olet oikea hen­ki­lö tähän ryh­mään. Pys­tyt otta­maan vas­tuun yksin­kin omas­ta äänes­tä­si ja omak­sut stem­mat nopeas­ti. Valit­sem­me lau­lut poru­kan mukaan.


Maa­nan­tai­sin 6.5.–3.6. klo 16.45–18.15, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 6–8

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 50 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Mindfulness osaksi arkea, kesä 2019

Mind­ful­nes­sin eli tie­toi­sen, hyväk­sy­vän läs­nä­olon avul­la voit oppia tie­dos­ta­maan mie­le­si omi­nai­suuk­sia ja saa­maan nii­hin etäi­syyt­tä. Näin voit vai­kut­taa koke­maa­si stres­siin ja vah­vis­taa mie­len­rau­haa ja ren­tout­ta. Kurs­sil­la paneu­dum­me eri­tyi­ses­ti sii­hen, miten voit liit­tää eri­lai­set mind­ful­ness-har­joi­tuk­set osak­si päi­vit­täis­tä elä­mää­si ja miten voit tuo­da läs­nä­olon laa­tua mihin tahan­sa teke­mi­seen ja tilan­tee­seen arjes­sa­si. Sään sal­lies­sa teem­me osan har­joi­tuk­sis­ta ulko­na luon­nos­sa. Kurs­si sopii niin mind­ful­nes­sia aiem­min har­joit­ta­neil­le kuin vas­ta-alka­jil­le­kin.


Tors­tai­sin 2.5.–13.6. klo 17.30–19.00, 6 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Gila Hei­mo­nen

Hin­ta: 55 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Alexander-tekniikkaa musiikin harrastajalle

Onko tär­kein soit­ti­me­si virees­sä? Alexan­der-tek­niik­ka­kurs­sil­la paneu­du­taan musi­kan­tin itsen­sä joh­ta­mi­seen esiin­ty­mi­sis­sä ja har­joit­te­lus­sa. Opit käy­tän­nös­sä, miten pie­nil­lä ajat­te­lu­mal­lien muu­tok­sil­la voi teh­dä suu­ren vai­ku­tuk­sen musii­kin soin­tiin. Kun tun­net kehos­sa­si ja mie­les­sä­si sel­väs­ti, mil­loin olet par­haim­mil­la­si, pää­set nopeas­ti palau­tu­maan yli- tai ali­vi­rey­des­tä. Kurs­sil­la käy­täm­me Alexan­der-tek­nii­kan peri­aat­tei­ta musii­kin oppi­mi­sen syven­tä­mi­seen ja palau­tu­mi­seen, sekä musi­soin­nin ilon löy­tä­mi­seen. Myös soit­ta­jien ja lau­la­jien ylei­sim­piä jume­ja ja tek­niik­kaon­gel­mia lähes­ty­tään tuo­rees­ta näkö­kul­mas­ta.


Ryh­mä­ko­ko: 4–8

Opet­ta­ja: Aino Klip­pel

Hin­ta: 49 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Alexan­der-tek­niik­kaa A:
Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 18.15–19.15, 4 ker­taa
Ilmoit­tau­du

Alexan­der-tek­niik­kaa B:
Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 19.30–20.30, 4 ker­taa
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri- tai lii­kun­ta­se­te­leil­lä.

Tekniikkatunti laulajille

Kiris­tää­kö kurk­kua? Tun­tu­vat­ko kor­keat äänet kireil­tä? Lop­puu­ko ilma? Täl­lä tun­nil­la paneu­du­taan äänen­käy­tön toi­min­taan. Saat käy­tän­nön vink­ke­jä, joil­la kirey­det hel­lit­tä­vät, ren­tous löy­tyy ja ilma­kin riit­tää.


Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 10.–13.6. klo 16.30–17.30, 4 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 25 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Pianonsoitto, kesä 2019

Pia­non­soit­toa yksi­tyi­so­pe­tuk­se­na lai­das­ta lai­taan, kevyes­tä klas­si­seen.

Kurs­si sopii kai­ke­ni­käi­sil­le soit­ta­jil­le, niin aloit­te­li­joil­le kuin aiem­min soit­ta­neil­le. Tule kokei­le­maan uut­ta har­ras­tus­ta tai ver­ryt­tä­mään van­ho­ja tai­to­ja­si!


Opet­ta­ja: Rai­sa Koik­ka­lai­nen

Hin­ta: 20min/ 82€, 30min/ 122€ tai 45min/ 183 €.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Pia­non­soit­to E:
Tiis­tai­sin 7.5.–4.6. klo 15.05–21.00 välil­lä.

Pia­non­soit­to F:
Tors­tai­sin 2.5.–6.6. klo 14.15–21.00 välil­lä.

Ilmoit­tau­tu­mi­set puhe­li­mit­se Jyvä­lään (014 217 202).

Yksin- tai parilaulu, kesä 2019

Tule kehit­tä­mään lau­lu­ään­tä­si yksin tai kave­rin kans­sa. Lau­lu­tun­nil­le voi­vat tul­la sekä lau­la­vat että lau­la­mat­to­mat. Tun­neil­ta saat eväät ter­vee­seen äänen­käyt­töön ja samal­la paran­nat sekä hen­kis­tä että fyy­sis­tä hyvin­voin­tia­si. Lau­lu­tun­nil­la saat lau­laa juu­ri nii­tä lau­lu­ja, joi­ta itse haluat. Työs­ken­te­lem­me kun­kin lau­la­jan omis­ta läh­tö­koh­dis­ta.


Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Yksin- tai pari­lau­lu D: Huom! Ajan­koh­ta vaih­tu­nut!
Kes­ki­viik­koi­sin 8.5.−5.6. klo 17.00−20.00 välil­lä, 5 ker­taa
Hin­ta: 30min/ 122 €

Yksin- tai pari­lau­lu E:
Kes­ki­viik­koi­sin 8.5.−22.5. klo 15.00–16.30 välil­lä, 3 ker­taa
Hin­ta: 45min/ 110 €
Yksin- tai pari­lau­lu E täyn­nä — voit ilmoit­tau­tua varal­le

Yksin- tai pari­lau­lu F:
Tors­tai­sin 9.–23.5. klo 13.00–16.15 välil­lä, 3 ker­taa
Hin­ta: 45min/ 110 €

Yksin- tai pari­lau­lu G:
Tiis­tai­sin 13.–20.8. klo 15.00–16.30 välil­lä tai klo 19.15–20.00, 2 ker­taa
Hin­ta: 45min/ 74 €

Yksin- tai pari­lau­lu H:
Tiis­tai­sin 13.–20.8. klo 16.45–17.45 välil­lä, 2 ker­taa
Hin­ta: 30min/ 49 €


Ilmoit­tau­tu­mi­nen puhe­li­mit­se Jyvä­lään: p. 014 217 202.

Laulan, tulkitsen ja vapaudun — 3 päivän intensiivikurssi laulajille, kesä 2019

Mitä­pä jos syk­syn aluk­si heit­täy­tyi­sit lau­lun vie­tä­väk­si? Olet jo lau­la­nut jon­kin ver­ran, mut­ta kai­paat lau­la­mi­seen vapaut­ta ja uskal­lus­ta tul­ki­ta omal­la tyy­lil­lä­si. Täl­lä Inten­sii­vi­kurs­sil­la kes­ki­tym­me kuu­den hen­gen ryh­mäs­sä Jaa­na Elo­ran­nan (lau­lu) ja Sinik­ka Kive­län (pia­no) kans­sa lau­la­mi­sen tek­niik­kaan sekä sii­hen, miten saat ilmais­tua lau­laes­sa sanot­ta­va­si niin, että esi­tyk­se­si säväh­dyt­tää. Pereh­dym­me myös lau­la­jan ja pia­nis­tin yhteis­työ­hön: opit kuun­te­le­maan ja huo­mioi­maan säes­tys­tä ja saa­maan sii­tä tukea omaan esiin­ty­mi­see­si. Kan­nus­tam­me toi­nen tois­tam­me ylit­tä­mään itsen­sä.

Toi­mi­tat­han 5.8. men­nes­sä nuo­tit kah­des­ta valit­se­mas­ta­si kap­pa­lees­ta (ilmoi­ta sävel­la­ji, jos se ei ole sama kuin nuo­tis­sa) Jaa­nan ja Sini­kan säh­kö­pos­tei­hin (jaana.eloranta(at)gmail.com, sinikkahannele.k(at)gmail.com) ja opet­te­le mie­lel­lään kap­pa­leet ulkoa tai aina­kin osaa ne niin hyvin, että voim­me kes­kit­tyä olen­nai­seen.


Per­jan­tai­na 16.8. klo 17.00–21.00
Lau­an­tai­na 17.8. klo 10.0–16.00
Sun­nun­tai­na 18.8. klo 10.00–16.00

Ryh­mä­ko­ko: 6

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta ja Sinik­ka Kive­lä

Hin­ta: 240 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Tavallisten talliaisten lauluporukka B, kesä 2019

Olet­ko lau­la­ma­ton tai pelot­taa­ko lau­la­mi­nen? Onko äänen­käy­tös­sä­si ongel­mia, mut­ta haluai­sit kui­ten­kin lau­laa? Tule taval­lis­ten tal­liais­ten lau­lu­po­ruk­kaan – opi­taan ja uskal­le­taan yhdes­sä. Täl­lä kurs­sil­la jokai­nen saa lau­laa omal­la äänel­lään. Etsim­me kei­not, joil­la lau­la­mi­nen hel­pot­tuu ja alkaa tun­tua muka­val­ta.


Maa­nan­tai­sin 6.5.–3.6. klo 18.30–20.00, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 47 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Pihinä — Lauluryhmä astmaatikoille ja hengityssairaille, kesä 2019

Teki­si­kö mie­li lau­laa? Täs­sä ryh­mäs­sä selä­täm­me hen­gi­tys­sai­rauk­sien aiheut­ta­mia haas­tei­ta: teem­me hen­gi­tys- ja tek­niik­ka­har­joi­tuk­sia, joi­den myö­tä voit hal­li­ta ään­tä­si parem­min. Har­joi­tuk­set tuke­vat sekä puhet­ta että lau­la­mis­ta. Tun­nin aloi­tam­me har­joi­tuk­sil­la ja lopuk­si lau­lam­me tut­tu­ja yhteis­lau­lu­ja sydä­men kyl­lyy­des­tä. Mukaan voit tul­la, olit sit­ten lau­la­va tai lau­la­ma­ton – meis­sä kai­kis­sa asuu ääni.


Kes­ki­viik­koi­sin 8.–22.5. klo 17.00–18.30

Ryh­mä­ko­ko: 15–30

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 15 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.

Tekniikkatunti laulajille, kesä 2019

Kai­paat­ko lau­la­mi­seen apu­ja? Kiris­tää­kö kurk­kua? Tun­tu­vat­ko kor­keat äänet kireil­tä? Lop­puu­ko ilma? Täl­lä tun­nil­la paneu­du­taan äänen­käy­tön toi­min­taan. Saat käy­tän­nön vink­ke­jä, joil­la kirey­det hel­lit­tä­vät, ren­tous löy­tyy ja ilma­kin riit­tää. Kurs­si sopii hyvin sekä lau­lu­tun­nil­la käy­vil­le että ihan vain avuk­si, jos itsek­se­si lau­le­let.


Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 I

Tek­niik­ka­tun­ti A:
Kes­ki­viik­koi­sin 8.–22.5. klo 18.45–19.45, 3 ker­taa
Hin­ta: 19 €
Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le A on päät­ty­nyt.

Tek­niik­ka­tun­ti B:
Kes­ki­viik­koi­sin 14.–21.8. klo 16.45–17.45, 2 ker­taa
Hin­ta: 13 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.


Senioripilates, kesä 2019

Toi­min­nal­li­sia pila­tes-mene­tel­mään poh­jau­tu­via har­joi­tuk­sia senio­reil­le rää­tä­löi­tyi­nä. Ryh­mäs­sä har­joi­tam­me moni­puo­li­ses­ti tasa­pai­noa, var­ta­lon ja ala­raa­jo­jen voi­maa sekä liik­ku­vuut­ta. Kes­ki­tym­me teke­mään liik­keet oman hen­gi­tyk­sen tah­tiin ja yksi­löl­li­set tar­peet huo­mioi­den. Tun­nit sisäl­tä­vät sekä seis­ten että lat­tial­la teh­tä­viä har­joit­tei­ta, tuo­le­ja voi käyt­tää tar­vit­taes­sa apu­na.

Kurs­si sopii sekä ensi­ker­ta­lai­sil­le että jo aiem­min pila­tes-mene­tel­mään tutus­tu­neil­le.


Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Pia-Maria Hem­mo­la

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16I

Senio­ri­pi­la­tes G:
Maa­nan­tai­sin 6.5.–3.6. klo 10.15–11.15, 5 ker­taa
Hin­ta: 20 €
Kurs­si täyn­nä — voit ilmoit­tau­tua varal­le

Senio­ri­pi­la­tes H:
Maa­nan­tai­sin 6.5.–3.6. klo 11.30–12.30, 5 ker­taa
Hin­ta: 20 €
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä

Älypuhelin ja tabletti tutuiksi, kesä 2019

Kurs­sil­la tutus­tu­taan äly­pu­he­li­men ja/tai table­tin käyt­töön Android-käyt­tö­liit­ty­män näkö­kul­mas­ta. Ope­tel­laan mm. miten äly­pu­he­li­mel­la ja table­til­la ote­taan valo­ku­via, kuin­ka ase­tuk­sia (äänia­se­tuk­set, taus­ta­ku­vat, font­ti­koot jne.) sää­de­tään sekä tutus­tu­taan hyö­dyl­li­siin mobii­li- ja tablet­ti­so­vel­luk­siin.


Tiis­tai­sin 21.–28.5. klo 9.30–12.00, 2 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 7–8

Opet­ta­ja: Tep­po Sal­mi­nen

Hin­ta: 5 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16  

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.

Senioreiden pikkukuoro, kesä 2019

Kiin­nos­taa­ko lau­la­mi­nen? Mie­tit­kö, että voi­si olla kiva kokeil­la moni­ää­nis­tä lau­la­mis­ta? Täl­lä kurs­sil­la kokei­lem­me yhdes­sä, miten lau­le­taan eri ään­tä kave­rin kans­sa. Aikai­sem­paa koke­mus­ta moni­ää­ni­ses­tä lau­la­mi­ses­ta ei tar­vi­ta, sil­lä teke­mäl­lä oppii. Yhdes­sä lau­la­mi­nen on muka­vaa ja myös tek­niik­ka kart­tuu kurs­sin myö­tä!


Maa­nan­tai­sin 6.5–3.6. klo 15.00–16.30, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 30 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen auke­aa 11.4.

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Nallepaini 3–6v + vanhempi, kesä 2019

Haus­ka aikui­sen ja lap­sen yhtei­nen jump­pa­het­ki, jos­sa lap­sen moto­riik­ka kehit­tyy moni­puo­li­ses­ti. Nal­le­pai­ni vah­vis­taa myös koor­di­naa­tio­ky­kyä ja oman kehon hah­mot­ta­mis­ta. Samal­la opi­taan, miten toi­seen saa kos­kea. Hikeä toki unoh­ta­mat­ta!


Ryh­mä­ko­ko: 8–10 las­ta

Opet­ta­ja: Hei­di Tep­po­la

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Nal­le­pai­ni A
Maa­nan­tai­sin 6.5.–17.6. klo 18.00–18.45, 7 ker­taa
Hin­ta: 33 €
Kurs­si täyn­nä — voit ilmoit­tau­tua varal­le

Nal­le­pai­ni B
Maa­nan­tai­sin 5.–26.8. klo 18.00–18.45, 4 ker­taa
Hin­ta: 19 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Vanhempi-lapsi-jumppa 1–3v, kesä 2019

Lii­kun­nan iloa yhdes­sä lap­sen kans­sa! Jump­pa sisäl­tää monen­lais­ta lii­ket­tä, leik­ke­jä, temp­pui­lua ja tutus­tu­mis­ta eri­lai­siin lii­kun­ta­vä­li­nei­siin. Tar­jol­la on haus­ka lii­kun­ta­het­ki, jos­sa koros­tuu van­hem­man ja lap­sen väli­nen vuo­ro­vai­ku­tus.


Ryh­mä­ko­ko: 8–10 las­ta

Opet­ta­ja: Hei­di Tep­po­la

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Van­hem­pi-lap­si-jump­pa 1–2v B
Maa­nan­tai­sin 6.5–17.6. klo 16.30–17.15, 7 ker­taa
Hin­ta: 33€
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Van­hem­pi-lap­si-jump­pa 1–2v C
Maa­nan­tai­sin 5.–26.8. klo 16.30–17.15, 4 ker­taa
Hin­ta: 19 €
Ilmoit­tau­du

Van­hem­pi-lap­si-jump­pa 2–3v B
Maa­nan­tai­sin 6.5.–17.6. klo 17.15–18.00, 7 ker­taa
Hin­ta: 33 €
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Van­hem­pi-lap­si-jump­pa 2–3v C
Maa­nan­tai­sin 5.–26.8. klo 17.15–18.00, 4 ker­taa
Hin­ta: 19 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Tempputunti 1–2v taaperolle, kesä 2019

Taa­pe­ron ja van­hem­man yhtei­nen lii­kun­nal­li­nen het­ki, jos­sa lii­ku­taan ilois­ten temp­pu­jen sii­vit­tä­mi­nä. Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan vauh­dik­kaas­ta tun­nis­ta! Sopii myös isil­le!


Ryh­mä­ko­ko: 7–8 vau­vaa

Opet­ta­ja: Maia Fan­di

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Temp­pu­tun­ti A
Tiis­tai­sin 7.5.–4.6. klo 17.00–17.45, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Temp­pu­tun­ti B
Tiis­tai­sin 6.–27.8. klo 17.00–17.45, 4 ker­taa
Hin­ta: 21 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Vauvasirkustelu 4–12 kk, kesä 2019

Vau­van ja van­hem­man yhtei­nen lii­kun­nal­li­nen het­ki, jos­sa on vai­kut­tei­ta sir­kus­maa­il­mas­ta. Tun­ti sisäl­tää niin lihas­kun­to­liik­kei­tä, leik­ke­jä, loru­ja, temp­pu­ja kuin musiik­kia­kin. Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan haus­kas­ta het­kes­tä! Sopii myös isil­le!


Ryh­mä­ko­ko: 7–8 vau­vaa

Opet­ta­ja: Maia Fan­di

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Vau­va­sir­kus­te­lu 4–7 kk A
Tiis­tai­sin 7.5.–4.6. klo 15.30–16.15, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Vau­va­sir­kus­te­lu 4–7 kk B
Tiis­tai­sin 6.–27.8. klo 15.30–16.15, 4 ker­taa
Hin­ta: 21 €
Ilmoit­tau­du

Vau­va­sir­kus­te­lu 8–12 kk A
Tiis­tai­sin 7.5.–4.6. klo 16.15–17.00, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Vau­va­sir­kus­te­lu 8–12 kk B
Tiis­tai­sin 6.–27.8. klo 16.15–17.00, 4 ker­taa
Hin­ta: 21 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Taaperomuskari 1–2v, kesä 2019

Innos­ta­vaa teke­mis­tä taa­pe­rol­le? Tule mus­ka­riin! Taa­pe­ro­mus­ka­ris­sa lau­le­taan, lii­ku­taan, loruil­laan ja soi­te­taan ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä yhtei­ses­tä het­kes­tä naut­tien. Saat uusia lau­lu­ja lau­let­ta­vak­si ja leik­ke­jä lei­kit­tä­väk­si myös kotiin.


Ryh­mä­ko­ko: 7–10 las­ta

Opet­ta­ja: Jen­ny Haa­pa­lai­nen

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Taa­pe­ro­mus­ka­ri A
Per­jan­tai­sin 10.5.–7.6. klo 9.45–10.30, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Kurs­si täyn­nä — voit ilmoit­tau­tua varal­le

Taa­pe­ro­mus­ka­ri B
Tiis­tai­sin 13.8.–3.9. klo 10.15–11.00, 4 ker­taa
Hin­ta: 21 €
Ilmoit­tau­du

Vauvamuskari 3–12kk, kesä 2019

Kai­paat­ko muka­vaa har­ras­tus­ta, johon voit osal­lis­tua yhdes­sä vau­va­si kans­sa? Vau­va­mus­ka­ris­sa iloit­sem­me musii­kis­ta, liik­kees­tä, loruis­ta ja soit­ta­mi­ses­ta. Teke­mi­sen kes­kiös­sä on vuo­ro­vai­ku­tus vau­van ja mui­den van­hem­pien kans­sa.


Ryh­mä­ko­ko: 7–10 las­ta

Opet­ta­ja: Jen­ny Haa­pa­lai­nen

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Vau­va­mus­ka­ri A
Per­jan­tai­sin 10.5.–7.6. klo 10.45–11.30, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Ilmoit­tau­du

Vau­va­mus­ka­ri B
Tiis­tai­sin 13.8.–3.9. klo 11.15–12.00, 4 ker­taa
Hin­ta: 21 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Hyvä ryhti, kesä 2019

Kurs­si sopii sinul­le, joka haluat paran­taa ryh­tiä­si ja antaa sel­kä­ran­gal­le ja koko kehol­le tukea ja voi­maa. Tun­nil­la teh­dään liik­kei­tä, jot­ka poh­jaa­vat eri­tyi­ses­ti itä­mai­seen tans­siin ja joo­gaan. Ryh­tiä tuke­vat liik­keet sopi­vat hyvin mm. koko päi­vän istu­ma- tai sei­so­ma­työ­tä teke­vil­le. Osa ope­tel­ta­vis­ta liik­keis­tä sopii myös esim. työs­sä tauon aika­na teh­tä­vik­si.


Tors­tai­sin 1.–29.8. klo 18.00–19.30, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Dia­na Rau­tio

Hin­ta: 46 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 I

Ilmoit­tau­du