Senioripilates, kesä 2019

Toi­min­nal­li­sia pila­tes-mene­tel­mään poh­jau­tu­via har­joi­tuk­sia senio­reil­le rää­tä­löi­tyi­nä. Ryh­mäs­sä har­joi­tam­me moni­puo­li­ses­ti tasa­pai­noa, var­ta­lon ja ala­raa­jo­jen voi­maa sekä liik­ku­vuut­ta. Kes­ki­tym­me teke­mään liik­keet oman hen­gi­tyk­sen tah­tiin ja yksi­löl­li­set tar­peet huo­mioi­den. Tun­nit sisäl­tä­vät sekä seis­ten että lat­tial­la teh­tä­viä har­joit­tei­ta, tuo­le­ja voi käyt­tää tar­vit­taes­sa apu­na.

Kurs­si sopii sekä ensi­ker­ta­lai­sil­le että jo aiem­min pila­tes-mene­tel­mään tutus­tu­neil­le.


Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Pia-Maria Hem­mo­la

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16I

Senio­ri­pi­la­tes G:
Maa­nan­tai­sin 6.5.–3.6. klo 10.15–11.15, 5 ker­taa
Hin­ta: 20 €
Kurs­si täyn­nä — voit ilmoit­tau­tua varal­le

Senio­ri­pi­la­tes H:
Maa­nan­tai­sin 6.5.–3.6. klo 11.30–12.30, 5 ker­taa
Hin­ta: 20 €
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä

Tempputunti 1–2v taaperolle, kesä 2019

Taa­pe­ron ja van­hem­man yhtei­nen lii­kun­nal­li­nen het­ki, jos­sa lii­ku­taan ilois­ten temp­pu­jen sii­vit­tä­mi­nä. Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan vauh­dik­kaas­ta tun­nis­ta! Sopii myös isil­le!


Ryh­mä­ko­ko: 7–8 vau­vaa

Opet­ta­ja: Maia Fan­di

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Temp­pu­tun­ti A
Tiis­tai­sin 7.5.–4.6. klo 17.00–17.45, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Temp­pu­tun­ti B
Tiis­tai­sin 6.–27.8. klo 17.00–17.45, 4 ker­taa
Hin­ta: 21 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Vauvasirkustelu 4–12 kk, kesä 2019

Vau­van ja van­hem­man yhtei­nen lii­kun­nal­li­nen het­ki, jos­sa on vai­kut­tei­ta sir­kus­maa­il­mas­ta. Tun­ti sisäl­tää niin lihas­kun­to­liik­kei­tä, leik­ke­jä, loru­ja, temp­pu­ja kuin musiik­kia­kin. Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan haus­kas­ta het­kes­tä! Sopii myös isil­le!


Ryh­mä­ko­ko: 7–8 vau­vaa

Opet­ta­ja: Maia Fan­di

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Vau­va­sir­kus­te­lu 4–7 kk A
Tiis­tai­sin 7.5.–4.6. klo 15.30–16.15, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Vau­va­sir­kus­te­lu 4–7 kk B
Tiis­tai­sin 6.–27.8. klo 15.30–16.15, 4 ker­taa
Hin­ta: 21 €
Ilmoit­tau­du

Vau­va­sir­kus­te­lu 8–12 kk A
Tiis­tai­sin 7.5.–4.6. klo 16.15–17.00, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Vau­va­sir­kus­te­lu 8–12 kk B
Tiis­tai­sin 6.–27.8. klo 16.15–17.00, 4 ker­taa
Hin­ta: 21 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Bailamama 4Venus, kesä 2019

Hikeä ja haus­ko­ja muu­ve­ja, tehot­ree­niä lan­tion­poh­ja­li­hak­sil­le sekä ren­tou­tus­ta ja hyvää oloa! Tree­naa rak­kaus­li­hak­se­si kun­toon, pol­ta ras­vaa ja kiin­tey­tä pep­pu, vat­sa ja käsi­var­ret. Bai­la­ma­ma 4Venus -tun­nil­la voit naut­tia nai­sen tär­keim­män lihas­ryh­män, lan­tion­poh­ja­li­has­ten, supert­ree­nis­tä. Hyvät lan­tion­poh­ja­li­hak­set lisää­vät nai­sen sek­su­aa­lis­ta nau­tin­toa, tuke­vat ryh­tiä sekä ede­saut­ta­vat virt­san­pi­dä­tys­ky­kyä. Koko­nais­val­tai­nen lii­kun­tae­lä­mys kai­kil­le nai­sil­le. Tun­neil­la pide­tään ylä­pää ren­to­na ja ala­pää tiuk­ka­na!

Sopii kai­ke­ni­käi­sil­le ja -kun­toi­sil­le nai­sil­le.


Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Maia Fan­di

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Kurs­si B
Maa­nan­tai­sin 6.5.–17.6. klo 17–18, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Ilmoit­tau­du

Kurs­si C
Maa­nan­tai­sin 5.–26.8. klo 17–18, 4 ker­taa
Hin­ta: 22 €
Ilmoit­tau­du