Vuokrattavat tilat

Jyvä­län Set­le­ment­ti ry:n moder­nis­ta, hyvin ilmas­toi­dus­ta ja akus­ti­ses­ta set­le­ment­ti­ta­los­ta voit vuo­kra­ta tilo­ja omia tilai­suuk­sia­si tai yhdistyksesi/yrityksesi tar­pei­ta var­ten. Tilat sovel­tu­vat esi­mer­kik­si kou­lu­tus- ja ryh­mä­toi­min­taan, kokous­ti­loik­si tai tapah­tu­mien ja juh­lien pito­pai­kak­si. Tilo­ja voi vara­ta yksit­täin tai useam­man ker­ral­la. Voit hyö­dyn­tää myös viih­tyi­sää piha-aluet­ta tapah­tu­mien yhtey­des­sä.

Vuo­krauk­sen kes­to sovi­taan tar­peen mukaan. Varauk­sen hin­taan vai­kut­ta­vat mm. tila, ajan­koh­ta, kes­to, ja ker­to­jen mää­rä.

Set­le­ment­ti­ta­lon tilat (Palo­kun­na­ka­tu 16)

• 10 eri­ko­kois­ta moni­toi­mi­ti­laa, jois­ta suu­rin 100 m²:n moni­toi­mi­sa­li
• 30 mak­su­ton­ta auto­paik­kaa (18 läm­pö­paik­kaa), jois­ta kak­si on inva-paik­ko­ja
• Hen­ki­lö­kun­nan keit­tiö-/tau­ko­ti­la sekä puku­huo­neet ja suih­ku­ti­lat nai­sil­le ja mie­hil­le
• Eri­tyi­ses­ti musiik­kia var­ten suun­ni­tel­tu­ja tilo­ja, kuten tree­ni­kämp­pä
• Kos­teut­ta vaa­ti­viin käden­töi­hin sopi­va paja­ti­la
• Vesi­pis­te useas­sa tilas­sa
• Kaik­ki tilat on mah­dol­lis­ta vuo­kra­ta kalus­tet­tui­na

Vii­ta­nie­men tilat (Vii­ta­nie­men­tie 11–13)

Vii­kon­lop­pu­käyt­töön vuo­krat­ta­va 255 m²:n lii­ke-/toi­mis­to­huo­neis­to

• Kak­si isoa tilaa (68 m² ja 30 m²) ja 4 eril­lis­tä toi­mis­to­huo­net­ta, keit­tiö, kak­si wc:tä ja iso ulko­va­ras­to
• Kak­si sisään­käyn­tiä ja las­taus­lai­tu­ri
• Kel­la­ri­ker­rok­ses­sa 139 m²:n täys­kor­kea toi­min­ta­ti­la, jos­sa mm. avoin­ta tilaa, säi­ly­tys­ti­laa ja kak­si wc:tä

Vii­ta­nie­men tilat ovat myös myyn­nis­sä.

Ota yhteyt­tä, ker­ro tilan­tar­pee­si ja pyy­dä tar­jous:

Toi­min­nan­joh­ta­ja
Hele­na Huo­vi­la
helena.huovila[at]jyvala.fi
p. 040 522 5448