Anna ja Toivo -nuket

UNICEF Jyväs­ky­län vapaa­eh­tois­ryh­män nuken­te­ki­jät opas­ta­vat niin aloit­te­le­via kuin koke­neem­pia nuken­te­ki­jöi­tä Anna ja Toi­vo -nuken teke­mi­ses­sä.

Kokoon­tu­mi­set tors­tai­sin 24.1., 21.2. ja 28.3. klo 13.00–15.00.

Anna ja Toi­vo -nuket val­mis­te­taan kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta UNICEF-kaa­van mukaan. Val­mis, teki­jän nimeä­mä nuk­ke lah­joi­te­taan vapaa­eh­tois­ryh­mäl­le myyn­tiä var­ten. Nuken myyn­nis­tä saa­duil­la varoil­la UNICEF saa roko­tuk­set vähin­tään yhdel­le kehi­tys­maan lap­sel­le kuut­ta tap­pa­vaa tau­tia vas­taan. Anna ja Toi­vo -nuk­ke antaa lap­sel­le elä­män!

Lisä­tie­to­ja UNICEF-nukes­ta:
www.unicef.fi/vapaaehtoiset/anna-ja-toivo-nuket.

Voit osal­lis­tua halua­mil­le­si ker­roil­le ilman ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta Jyvä­lä-pas­sil­la. Pas­sin voi käy­dä hake­mas­sa Jyvä­län toi­mis­tos­ta ja sii­tä lähe­te­tään las­ku kotiin. Jyvä­lä-pas­sia on myyn­nis­sä 12 euron, 24 euron ja 36 euron arvoi­se­na.

Yksi käyn­ti­ker­ta on 3 €.  Valit­se pas­si sen mukaan, kuin­ka monel­le ker­ral­le haluat osal­lis­tua. Pas­si on voi­mas­sa kak­si vuot­ta osto­het­kes­tä.