Mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan Jyvälässä

Mil­lai­nen vapaa­eh­tois­toi­min­ta sinua kiin­nos­taa?

Jyvä­läs­sä voit toi­mia esi­mer­kik­si kan­sa­lais­toi­min­nan ver­tai­soh­jaa­ja­na, Mum­mo­lan läm­min­hen­ki­se­nä aikui­se­na, apuoh­jaa­ja­na lap­si- ja nuo­ri­so­työs­sä, Suo­miys­tä­vä­nä moni­kult­tuu­ri­ses­sa työs­sä ja eri­lais­ten tapah­tu­mien jär­jes­te­ly­teh­tä­vis­sä.

Lue lisää vapaa­eh­tois­toi­min­nan teh­tä­vis­tä.

Voit myös ideoi­da juu­ri itsel­le­si sopi­vaa toi­min­taa!

Lisä­tie­to­ja:
Toi­min­nan­joh­ta­ja
Hele­na Huo­vi­la
helena.huovila[at]jyvala.fi
p. 040 522 5448