Lauluyhtye — Ensamble B, kesä 2019

Kai­paat­ko haas­tei­ta lau­la­mi­seen? Haas­ta itse­si täs­sä pien­ryh­mäs­sä. Jos lau­lu­tek­niik­ka­si on kun­nos­sa ja teki­si mie­li lau­laa äänis­sä, olet oikea hen­ki­lö tähän ryh­mään. Pys­tyt otta­maan vas­tuun yksin­kin omas­ta äänes­tä­si ja omak­sut stem­mat nopeas­ti. Valit­sem­me lau­lut poru­kan mukaan.


Maa­nan­tai­sin 6.5.–3.6. klo 16.45–18.15, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 6–8

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 50 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Alexander-tekniikkaa musiikin harrastajalle

Onko tär­kein soit­ti­me­si virees­sä? Alexan­der-tek­niik­ka­kurs­sil­la paneu­du­taan musi­kan­tin itsen­sä joh­ta­mi­seen esiin­ty­mi­sis­sä ja har­joit­te­lus­sa. Opit käy­tän­nös­sä, miten pie­nil­lä ajat­te­lu­mal­lien muu­tok­sil­la voi teh­dä suu­ren vai­ku­tuk­sen musii­kin soin­tiin. Kun tun­net kehos­sa­si ja mie­les­sä­si sel­väs­ti, mil­loin olet par­haim­mil­la­si, pää­set nopeas­ti palau­tu­maan yli- tai ali­vi­rey­des­tä. Kurs­sil­la käy­täm­me Alexan­der-tek­nii­kan peri­aat­tei­ta musii­kin oppi­mi­sen syven­tä­mi­seen ja palau­tu­mi­seen, sekä musi­soin­nin ilon löy­tä­mi­seen. Myös soit­ta­jien ja lau­la­jien ylei­sim­piä jume­ja ja tek­niik­kaon­gel­mia lähes­ty­tään tuo­rees­ta näkö­kul­mas­ta.


Ryh­mä­ko­ko: 4–8

Opet­ta­ja: Aino Klip­pel

Hin­ta: 49 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Alexan­der-tek­niik­kaa A:
Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 18.15–19.15, 4 ker­taa
Ilmoit­tau­du

Alexan­der-tek­niik­kaa B:
Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 19.30–20.30, 4 ker­taa
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri- tai lii­kun­ta­se­te­leil­lä.

Yhteismusisointi

Musi­soi­daan 2–5 hen­gen ryh­mäs­sä. Voit lau­laa tai soit­taa pia­noa, kita­raa, bas­soa, ksy­lo­fo­nia tai jotain puhal­lin-, jousi- tai lyö­mä­soi­tin­ta. Soi­tet­ta­va kap­pa­le vali­taan yhdes­sä. Kurs­si sopii kai­ke­ni­käi­sil­le. Yhdes­sä musi­soi­mi­nen on muka­vaa ja vähäi­sel­lä­kin soit­to­tai­dol­la pää­see mukaan.

Jou­lu­ma­ti­neas­sa esi­tet­ty yhteis­musi­soin­ti­kap­pa­le.


Tiis­tais­ta tors­tai­hin 11.–13.6. klo 14.15–16.15 tai 19.30–21.00 välil­lä, 3 ker­taa

Opet­ta­ja: Suvi Rant­ti­la

Hin­ta:
30min/ 2 hlö, 37 €
45min / 3 hlö, 37 €
60min / 4 hlö, 37 €
60min / 5 hlö, 30 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 I

Ilmoit­tau­tu­mi­set opet­ta­ja Suvi Rant­ti­lal­le, p. 040 567 5435 tai suvi.m.ranttila(at)gmail.com

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Pianolla säestäminen

Haluat­ko oppia säes­tä­mään soin­tu­mer­keis­tä parem­min? Opis­ke­lem­me pia­nol­la säes­tä­mis­tä pien­ryh­mäs­sä. Opis­ke­li­jat säes­tä­vät tun­nil­la vuo­ro­tel­len ja muut seu­raa­vat ja lau­la­vat. Opis­ke­lem­me yhdes­sä help­po­ja, pal­jon käy­tet­ty­jä komp­pe­ja, joi­ta pys­tyy soit­ta­maan monel­la eri taval­la. Kaik­kein hel­poim­mat säes­tys­kom­pit onnis­tu­vat pari kuu­kaut­ta pia­no­tun­neil­la käy­neil­tä­kin. Pidem­mäl­lä ole­vat soit­ta­jat voi­vat ope­tel­la teke­mään esim. melo­di­sia säes­tyk­siä tai bas­so­kul­je­tuk­sia.


Maa­nan­tai­na 10.6. klo 17.45–18.30, tiis­tais­ta tors­tai­hin 11.–13.6. klo 17.45–19.15, 4 ker­taa


Ryh­mä­ko­ko: 4

Opet­ta­ja: Suvi Rant­ti­la

Hin­ta: 65 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Improvisointi

Har­joi­tel­laan soit­ta­maan impro­vi­soin­tio­suuk­sia kurs­sil­la lau­let­ta­viin ja soi­tet­ta­viin lau­lui­hin. Voit ottaa mukaan oman soit­ti­men tai soit­taa Jyvä­läs­tä löy­ty­väl­lä pia­nol­la, kita­ral­la, ksy­lo­fo­nil­la tai kel­lo­pe­lil­lä. Kurs­sil­la tulet huo­maa­maan, että impro­vi­soin­ti on yllät­tä­vän help­poa ja kuu­los­taa parem­mal­ta kuin etu­kä­teen odo­tit­kaan. Kurs­si sopii kai­kil­le lap­sil­le ja aikui­sil­le. Pidem­mäl­lä ole­vat soit­ta­jat saa­vat monen­lai­sia vink­ke­jä impro­vi­soin­tiin ja oppi­vat hyö­dyn­tä­mään muis­sa­kin kap­pa­leis­sa kurs­sil­la käy­tet­tä­viä sävel­va­li­koi­mia, joil­la mon­ta soit­ta­jaa voi impro­vi­soi­da yhtä aikaa. Vas­ta-alka­jien on help­po pääs­tä mukaan musi­soi­maan aina­kin ksy­lo­fo­nil­la tai kel­lo­pe­lil­lä.


Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 10.–13.6. klo 16.30–17.30 , 4 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8

Opet­ta­ja: Suvi Rant­ti­la

Hin­ta: 25 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Klarinetin yksityisopetus

Kurs­si sopii niin uuden soit­ti­men opet­te­li­jal­le kuin sinul­le, joka haluat ope­tel­la soit­ta­maan kla­ri­net­tia entis­tä suju­vam­min ja vapaam­min. Har­joit­te­lus­sa käy­täm­me apu­na Alexan­der-tek­niik­kaa, jot­ta löy­dät itsel­le­si mah­dol­li­sim­man luon­te­van ja vai­vat­to­man tavan soit­taa.


Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 10.–13.6. klo 14.00–18.00, soit­toai­ka 30min/ ker­ta , 4 ker­taa

Opet­ta­ja: Aino Klip­pel

Hin­ta: 98 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­set puhe­li­mit­se Jyvä­lään (014 217 202).

Kitaran yksityisopetus

Akus­ti­sen kita­ran soit­toa moni­puo­li­ses­ti kevyes­tä klas­si­seen, oman valin­ta­si mukaan. Tule kokei­le­maan säes­tä­mis­tä tai melo­dian soit­toa tai jat­ka­maan van­haa har­ras­tus­ta­si!


Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 10.–13.6. klo 14.00–21.00, 4 ker­taa

Opet­ta­ja: Rai­sa Koik­ka­lai­nen

Hin­ta: 30min/ 98 € tai 45min/ 147 €.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 I

Ilmoit­tau­tu­mi­set puhe­li­mit­se Jyvä­lään (014 217 202).

Piano ja/tai vapaa säestys

Moni­puo­lis­ta ja innos­ta­vaa yksi­lö­ope­tus­ta pia­non­soit­to­har­ras­tus­ta aloit­ta­vil­le lap­sil­le ja aikui­sil­le. Popu­laa­ri­musiik­kiin pai­not­tu­vaa ope­tus­ta pidem­pään soit­ta­neil­le. Oman työn kan­nal­ta hyö­dyl­li­siä asioi­ta ja kap­pa­lei­ta niil­le, jot­ka voi­vat hyö­dyn­tää työs­sään musii­kil­lis­ta osaa­mis­taan.

Suvin pidem­mäl­lä ole­van oppi­laan esit­tä­mä kap­pa­le: ”Puhu äänel­lä jon­ka kuu­len”
Ope­tus­vi­deo, jos­ta sel­vi­ää, mitä vapaa säes­tys on ja miten vapaa­ta säes­tys­tä voi opet­taa lap­sil­le.
Suvin nuo­rim­man oppi­laan säes­tä­mä kap­pa­le: ”Satu meni sau­naan”
Suvin esit­tä­mä kap­pa­le: ”Smo­ke gets in your eyes”


Opet­ta­ja: Suvi Rant­ti­la

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Pia­no ja/tai vapaa säes­tys A:
Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 10.–13.6. klo 14.15–16.15, 4 ker­taa
Hin­ta: 30min/ 98 €

Pia­no ja/tai vapaa säes­tys B:
Tiis­tais­ta tors­tai­hin 11.–13.6. klo 19.30–21.00, 3 ker­taa
Hin­ta: 30min/ 74 €

Ilmoit­tau­tu­mi­set opet­ta­ja Suvi Rant­ti­lal­le, p. 040 567 5435

Pianon yksityisopetus

Pia­non­soit­toa yksi­tyi­so­pe­tuk­se­na lai­das­ta lai­taan, kevyes­tä klas­si­seen.

Kurs­si sopii kai­ke­ni­käi­sil­le soit­ta­jil­le, niin aloit­te­li­joil­le kuin aiem­min soit­ta­neil­le. Tule kokei­le­maan uut­ta har­ras­tus­ta tai ver­ryt­tä­mään van­ho­ja tai­to­ja­si!


Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 10.–13.6. klo 14.00–21.00 välil­lä, 4 ker­taa

Opet­ta­ja: Rai­sa Koik­ka­lai­nen

Hin­ta: 30min/ 98€ tai 45min /147 €.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­set puhe­li­mit­se Jyvä­lään (014 217 202).

Ryhmälaulutunti

Opis­ke­lem­me lau­la­mis­ta pien­ryh­mäs­sä. Jokai­nen valit­see itsel­leen 1−2 lau­lua, joi­ta halu­aa työs­tää. Tun­nil­la lau­lam­me vuo­ro­tel­len ja muut seu­raa­vat: kan­nus­tam­me, kuun­te­lem­me, kes­kus­te­lem­me ja kokei­lem­me yhdes­sä haas­ta­via koh­tia. Yhdes­sä kuu­lem­me ja näem­me, miten lau­lu kehit­tyy. Mui­den lau­la­mis­ta seu­ra­tes­sa­si ymmär­rät enem­män myös omas­ta lau­la­mi­ses­ta­si.

Toi­mi­tat­han nuo­tit 3.6. men­nes­sä Jyvä­län toi­mis­toon tai opet­ta­jan säh­kö­pos­tiin: jaana.eloranta(at)gmail.com.


Ryh­mä­ko­ko: 4

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 74 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ryh­mä­lau­lu­tun­ti A:
Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 10.–13.6. klo 17.45–19.15, 4 ker­taa
Ilmoit­tau­du

Ryh­mä­lau­lu­tun­ti B:
Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 10.–13.6. klo 19.30–21.00, 4 ker­taa
<kl>110132</kl>

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Tekniikkatunti laulajille

Kiris­tää­kö kurk­kua? Tun­tu­vat­ko kor­keat äänet kireil­tä? Lop­puu­ko ilma? Täl­lä tun­nil­la paneu­du­taan äänen­käy­tön toi­min­taan. Saat käy­tän­nön vink­ke­jä, joil­la kirey­det hel­lit­tä­vät, ren­tous löy­tyy ja ilma­kin riit­tää.


Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 10.–13.6. klo 16.30–17.30, 4 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 25 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Kitaran yksityisopetus, kesä 2019

Akus­ti­sen kita­ran soit­toa moni­puo­li­ses­ti kevyes­tä klas­si­seen, oman valin­ta­si mukaan. Tule kokei­le­maan säes­tä­mis­tä tai melo­dian soit­toa tai jat­ka­maan van­haa har­ras­tus­ta­si!


Tiis­tai­sin 7.5.–4.6. klo 15.05–21.00 välil­lä,
soit­toai­ka 30min/ ker­ta, 5 ker­taa

Opet­ta­ja: Rai­sa Koik­ka­lai­nen

Hin­ta: 30min/ 122 € tai 45min/ 183 €.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen puhe­li­mit­se Jyvä­lään: p. 014 217 202.

Klarinetin yksityisopetus B, kesä 2019

Kla­ri­net­ti on vivah­tei­kas soi­tin, joka soi kau­niis­ti soo­lo­na, mut­ta soin­tuu hie­nos­ti yhteen myös mui­den soit­ti­mien kans­sa yhty­eis­sä ja orkes­te­reis­sa. Kla­ri­ne­tin soit­ta­mi­nen aloi­te­taan mata­las­sa ja peh­meäs­sä ala­re­kis­te­ris­sä, ja yllät­tä­vän nopeas­ti soit­te­let­kin jo sävel­miä. Kla­ri­ne­tis­tin soi­tin kul­kee muka­na kaik­kial­le, ja kel­po kla­ri­ne­tin saa koh­tuu­hin­taan. Opet­ta­ja aut­taa tar­vit­taes­sa soit­ti­men valit­se­mi­ses­sa ja hank­ki­mi­ses­sa.

Kurs­si sopii niin uuden soit­ti­men opet­te­li­jal­le kuin sinul­le, joka haluat ope­tel­la soit­ta­maan kla­ri­net­tia entis­tä suju­vam­min ja vapaam­min. Har­joit­te­lus­sa käy­täm­me apu­na Alexan­der-tek­niik­kaa, jot­ta löy­dät itsel­le­si mah­dol­li­sim­man luon­te­van ja vai­vat­to­man tavan soit­taa.


Maa­nan­tai­sin 6.–27.5. klo 14.50–15.50,
soit­toai­ka 30min/ ker­ta, 4 ker­taa

Opet­ta­ja: Aino Klip­pel

Hin­ta: 98 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­set puhe­li­mit­se Jyvä­lään (014 217 202).

Pianonsoitto, kesä 2019

Pia­non­soit­toa yksi­tyi­so­pe­tuk­se­na lai­das­ta lai­taan, kevyes­tä klas­si­seen.

Kurs­si sopii kai­ke­ni­käi­sil­le soit­ta­jil­le, niin aloit­te­li­joil­le kuin aiem­min soit­ta­neil­le. Tule kokei­le­maan uut­ta har­ras­tus­ta tai ver­ryt­tä­mään van­ho­ja tai­to­ja­si!


Opet­ta­ja: Rai­sa Koik­ka­lai­nen

Hin­ta: 20min/ 82€, 30min/ 122€ tai 45min/ 183 €.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Pia­non­soit­to E:
Tiis­tai­sin 7.5.–4.6. klo 15.05–21.00 välil­lä.

Pia­non­soit­to F:
Tors­tai­sin 2.5.–6.6. klo 14.15–21.00 välil­lä.

Ilmoit­tau­tu­mi­set puhe­li­mit­se Jyvä­lään (014 217 202).

Yksin- tai parilaulu, kesä 2019

Tule kehit­tä­mään lau­lu­ään­tä­si yksin tai kave­rin kans­sa. Lau­lu­tun­nil­le voi­vat tul­la sekä lau­la­vat että lau­la­mat­to­mat. Tun­neil­ta saat eväät ter­vee­seen äänen­käyt­töön ja samal­la paran­nat sekä hen­kis­tä että fyy­sis­tä hyvin­voin­tia­si. Lau­lu­tun­nil­la saat lau­laa juu­ri nii­tä lau­lu­ja, joi­ta itse haluat. Työs­ken­te­lem­me kun­kin lau­la­jan omis­ta läh­tö­koh­dis­ta.


Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Yksin- tai pari­lau­lu D: Huom! Ajan­koh­ta vaih­tu­nut!
Kes­ki­viik­koi­sin 8.5.−5.6. klo 17.00−20.00 välil­lä, 5 ker­taa
Hin­ta: 30min/ 122 €

Yksin- tai pari­lau­lu E:
Kes­ki­viik­koi­sin 8.5.−22.5. klo 15.00–16.30 välil­lä, 3 ker­taa
Hin­ta: 45min/ 110 €
Yksin- tai pari­lau­lu E täyn­nä — voit ilmoit­tau­tua varal­le

Yksin- tai pari­lau­lu F:
Tors­tai­sin 9.–23.5. klo 13.00–16.15 välil­lä, 3 ker­taa
Hin­ta: 45min/ 110 €

Yksin- tai pari­lau­lu G:
Tiis­tai­sin 13.–20.8. klo 15.00–16.30 välil­lä tai klo 19.15–20.00, 2 ker­taa
Hin­ta: 45min/ 74 €

Yksin- tai pari­lau­lu H:
Tiis­tai­sin 13.–20.8. klo 16.45–17.45 välil­lä, 2 ker­taa
Hin­ta: 30min/ 49 €


Ilmoit­tau­tu­mi­nen puhe­li­mit­se Jyvä­lään: p. 014 217 202.

Kokeile laulamista, kesä 2019

Uskal­taa­ko sitä läh­teä lau­lu­tun­nil­le, jos ei osaa lau­laa? Kyl­lä uskal­taa! Täl­lä lau­la­mis­ta pel­kää­vien kurs­sil­la ei tar­vit­se osa­ta yhtään mitään. Kai­kil­la on lau­lu­ää­ni, mut­ta jos et lau­la, ei lau­lu­ää­ni kehi­ty eikä pysy kun­nos­sa. Tule täl­le kurs­sil­le kat­so­maan, mitä lau­lu­tun­neil­la oikein tapah­tuu. Ehkä­pä sinä­kin uskal­lat tämän pie­nen kur­kis­tuk­sen jäl­keen lau­laa. Lau­la­mi­sen tai­to­han lisää sekä hen­kis­tä että fyy­sis­tä hyvin­voin­tia.


Tiis­tai­sin 13.–20.8. klo 18.00–19.00, 2 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 4–6

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 25 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 I

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Laulan, tulkitsen ja vapaudun — 3 päivän intensiivikurssi laulajille, kesä 2019

Mitä­pä jos syk­syn aluk­si heit­täy­tyi­sit lau­lun vie­tä­väk­si? Olet jo lau­la­nut jon­kin ver­ran, mut­ta kai­paat lau­la­mi­seen vapaut­ta ja uskal­lus­ta tul­ki­ta omal­la tyy­lil­lä­si. Täl­lä Inten­sii­vi­kurs­sil­la kes­ki­tym­me kuu­den hen­gen ryh­mäs­sä Jaa­na Elo­ran­nan (lau­lu) ja Sinik­ka Kive­län (pia­no) kans­sa lau­la­mi­sen tek­niik­kaan sekä sii­hen, miten saat ilmais­tua lau­laes­sa sanot­ta­va­si niin, että esi­tyk­se­si säväh­dyt­tää. Pereh­dym­me myös lau­la­jan ja pia­nis­tin yhteis­työ­hön: opit kuun­te­le­maan ja huo­mioi­maan säes­tys­tä ja saa­maan sii­tä tukea omaan esiin­ty­mi­see­si. Kan­nus­tam­me toi­nen tois­tam­me ylit­tä­mään itsen­sä.

Toi­mi­tat­han 5.8. men­nes­sä nuo­tit kah­des­ta valit­se­mas­ta­si kap­pa­lees­ta (ilmoi­ta sävel­la­ji, jos se ei ole sama kuin nuo­tis­sa) Jaa­nan ja Sini­kan säh­kö­pos­tei­hin (jaana.eloranta(at)gmail.com, sinikkahannele.k(at)gmail.com) ja opet­te­le mie­lel­lään kap­pa­leet ulkoa tai aina­kin osaa ne niin hyvin, että voim­me kes­kit­tyä olen­nai­seen.


Per­jan­tai­na 16.8. klo 17.00–21.00
Lau­an­tai­na 17.8. klo 10.0–16.00
Sun­nun­tai­na 18.8. klo 10.00–16.00

Ryh­mä­ko­ko: 6

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta ja Sinik­ka Kive­lä

Hin­ta: 240 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Tavallisten talliaisten lauluporukka B, kesä 2019

Olet­ko lau­la­ma­ton tai pelot­taa­ko lau­la­mi­nen? Onko äänen­käy­tös­sä­si ongel­mia, mut­ta haluai­sit kui­ten­kin lau­laa? Tule taval­lis­ten tal­liais­ten lau­lu­po­ruk­kaan – opi­taan ja uskal­le­taan yhdes­sä. Täl­lä kurs­sil­la jokai­nen saa lau­laa omal­la äänel­lään. Etsim­me kei­not, joil­la lau­la­mi­nen hel­pot­tuu ja alkaa tun­tua muka­val­ta.


Maa­nan­tai­sin 6.5.–3.6. klo 18.30–20.00, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 47 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Pihinä — Lauluryhmä astmaatikoille ja hengityssairaille, kesä 2019

Teki­si­kö mie­li lau­laa? Täs­sä ryh­mäs­sä selä­täm­me hen­gi­tys­sai­rauk­sien aiheut­ta­mia haas­tei­ta: teem­me hen­gi­tys- ja tek­niik­ka­har­joi­tuk­sia, joi­den myö­tä voit hal­li­ta ään­tä­si parem­min. Har­joi­tuk­set tuke­vat sekä puhet­ta että lau­la­mis­ta. Tun­nin aloi­tam­me har­joi­tuk­sil­la ja lopuk­si lau­lam­me tut­tu­ja yhteis­lau­lu­ja sydä­men kyl­lyy­des­tä. Mukaan voit tul­la, olit sit­ten lau­la­va tai lau­la­ma­ton – meis­sä kai­kis­sa asuu ääni.


Kes­ki­viik­koi­sin 8.–22.5. klo 17.00–18.30

Ryh­mä­ko­ko: 15–30

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 15 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.

Tekniikkatunti laulajille, kesä 2019

Kai­paat­ko lau­la­mi­seen apu­ja? Kiris­tää­kö kurk­kua? Tun­tu­vat­ko kor­keat äänet kireil­tä? Lop­puu­ko ilma? Täl­lä tun­nil­la paneu­du­taan äänen­käy­tön toi­min­taan. Saat käy­tän­nön vink­ke­jä, joil­la kirey­det hel­lit­tä­vät, ren­tous löy­tyy ja ilma­kin riit­tää. Kurs­si sopii hyvin sekä lau­lu­tun­nil­la käy­vil­le että ihan vain avuk­si, jos itsek­se­si lau­le­let.


Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 I

Tek­niik­ka­tun­ti A:
Kes­ki­viik­koi­sin 8.–22.5. klo 18.45–19.45, 3 ker­taa
Hin­ta: 19 €
Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le A on päät­ty­nyt.

Tek­niik­ka­tun­ti B:
Kes­ki­viik­koi­sin 14.–21.8. klo 16.45–17.45, 2 ker­taa
Hin­ta: 13 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.