Lauluyhtye — Ensamble B, kesä 2019

Kai­paat­ko haas­tei­ta lau­la­mi­seen? Haas­ta itse­si täs­sä pien­ryh­mäs­sä. Jos lau­lu­tek­niik­ka­si on kun­nos­sa ja teki­si mie­li lau­laa äänis­sä, olet oikea hen­ki­lö tähän ryh­mään. Pys­tyt otta­maan vas­tuun yksin­kin omas­ta äänes­tä­si ja omak­sut stem­mat nopeas­ti. Valit­sem­me lau­lut poru­kan mukaan.


Maa­nan­tai­sin 6.5.–3.6. klo 16.45–18.15, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 6–8

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 50 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Yksin- tai parilaulu, kesä 2019

Tule kehit­tä­mään lau­lu­ään­tä­si yksin tai kave­rin kans­sa. Lau­lu­tun­nil­le voi­vat tul­la sekä lau­la­vat että lau­la­mat­to­mat. Tun­neil­ta saat eväät ter­vee­seen äänen­käyt­töön ja samal­la paran­nat sekä hen­kis­tä että fyy­sis­tä hyvin­voin­tia­si. Lau­lu­tun­nil­la saat lau­laa juu­ri nii­tä lau­lu­ja, joi­ta itse haluat. Työs­ken­te­lem­me kun­kin lau­la­jan omis­ta läh­tö­koh­dis­ta.


Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Yksin- tai pari­lau­lu D: Huom! Ajan­koh­ta vaih­tu­nut!
Kes­ki­viik­koi­sin 8.5.−5.6. klo 17.00−20.00 välil­lä, 5 ker­taa
Hin­ta: 30min/ 122 €

Yksin- tai pari­lau­lu E:
Kes­ki­viik­koi­sin 8.5.−22.5. klo 15.00–16.30 välil­lä, 3 ker­taa
Hin­ta: 45min/ 110 €
Yksin- tai pari­lau­lu E täyn­nä — voit ilmoit­tau­tua varal­le

Yksin- tai pari­lau­lu F:
Tors­tai­sin 9.–23.5. klo 13.00–16.15 välil­lä, 3 ker­taa
Hin­ta: 45min/ 110 €

Yksin- tai pari­lau­lu G:
Tiis­tai­sin 13.–20.8. klo 15.00–16.30 välil­lä tai klo 19.15–20.00, 2 ker­taa
Hin­ta: 45min/ 74 €

Yksin- tai pari­lau­lu H:
Tiis­tai­sin 13.–20.8. klo 16.45–17.45 välil­lä, 2 ker­taa
Hin­ta: 30min/ 49 €


Ilmoit­tau­tu­mi­nen puhe­li­mit­se Jyvä­lään: p. 014 217 202.

Kokeile laulamista, kesä 2019

Uskal­taa­ko sitä läh­teä lau­lu­tun­nil­le, jos ei osaa lau­laa? Kyl­lä uskal­taa! Täl­lä lau­la­mis­ta pel­kää­vien kurs­sil­la ei tar­vit­se osa­ta yhtään mitään. Kai­kil­la on lau­lu­ää­ni, mut­ta jos et lau­la, ei lau­lu­ää­ni kehi­ty eikä pysy kun­nos­sa. Tule täl­le kurs­sil­le kat­so­maan, mitä lau­lu­tun­neil­la oikein tapah­tuu. Ehkä­pä sinä­kin uskal­lat tämän pie­nen kur­kis­tuk­sen jäl­keen lau­laa. Lau­la­mi­sen tai­to­han lisää sekä hen­kis­tä että fyy­sis­tä hyvin­voin­tia.


Tiis­tai­sin 13.–20.8. klo 18.00–19.00, 2 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 4–6

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 25 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 I

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Laulan, tulkitsen ja vapaudun — 3 päivän intensiivikurssi laulajille, kesä 2019

Mitä­pä jos syk­syn aluk­si heit­täy­tyi­sit lau­lun vie­tä­väk­si? Olet jo lau­la­nut jon­kin ver­ran, mut­ta kai­paat lau­la­mi­seen vapaut­ta ja uskal­lus­ta tul­ki­ta omal­la tyy­lil­lä­si. Täl­lä Inten­sii­vi­kurs­sil­la kes­ki­tym­me kuu­den hen­gen ryh­mäs­sä Jaa­na Elo­ran­nan (lau­lu) ja Sinik­ka Kive­län (pia­no) kans­sa lau­la­mi­sen tek­niik­kaan sekä sii­hen, miten saat ilmais­tua lau­laes­sa sanot­ta­va­si niin, että esi­tyk­se­si säväh­dyt­tää. Pereh­dym­me myös lau­la­jan ja pia­nis­tin yhteis­työ­hön: opit kuun­te­le­maan ja huo­mioi­maan säes­tys­tä ja saa­maan sii­tä tukea omaan esiin­ty­mi­see­si. Kan­nus­tam­me toi­nen tois­tam­me ylit­tä­mään itsen­sä.

Toi­mi­tat­han 5.8. men­nes­sä nuo­tit kah­des­ta valit­se­mas­ta­si kap­pa­lees­ta (ilmoi­ta sävel­la­ji, jos se ei ole sama kuin nuo­tis­sa) Jaa­nan ja Sini­kan säh­kö­pos­tei­hin (jaana.eloranta(at)gmail.com, sinikkahannele.k(at)gmail.com) ja opet­te­le mie­lel­lään kap­pa­leet ulkoa tai aina­kin osaa ne niin hyvin, että voim­me kes­kit­tyä olen­nai­seen.


Per­jan­tai­na 16.8. klo 17.00–21.00
Lau­an­tai­na 17.8. klo 10.0–16.00
Sun­nun­tai­na 18.8. klo 10.00–16.00

Ryh­mä­ko­ko: 6

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta ja Sinik­ka Kive­lä

Hin­ta: 240 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Tavallisten talliaisten lauluporukka B, kesä 2019

Olet­ko lau­la­ma­ton tai pelot­taa­ko lau­la­mi­nen? Onko äänen­käy­tös­sä­si ongel­mia, mut­ta haluai­sit kui­ten­kin lau­laa? Tule taval­lis­ten tal­liais­ten lau­lu­po­ruk­kaan – opi­taan ja uskal­le­taan yhdes­sä. Täl­lä kurs­sil­la jokai­nen saa lau­laa omal­la äänel­lään. Etsim­me kei­not, joil­la lau­la­mi­nen hel­pot­tuu ja alkaa tun­tua muka­val­ta.


Maa­nan­tai­sin 6.5.–3.6. klo 18.30–20.00, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 47 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Pihinä — Lauluryhmä astmaatikoille ja hengityssairaille, kesä 2019

Teki­si­kö mie­li lau­laa? Täs­sä ryh­mäs­sä selä­täm­me hen­gi­tys­sai­rauk­sien aiheut­ta­mia haas­tei­ta: teem­me hen­gi­tys- ja tek­niik­ka­har­joi­tuk­sia, joi­den myö­tä voit hal­li­ta ään­tä­si parem­min. Har­joi­tuk­set tuke­vat sekä puhet­ta että lau­la­mis­ta. Tun­nin aloi­tam­me har­joi­tuk­sil­la ja lopuk­si lau­lam­me tut­tu­ja yhteis­lau­lu­ja sydä­men kyl­lyy­des­tä. Mukaan voit tul­la, olit sit­ten lau­la­va tai lau­la­ma­ton – meis­sä kai­kis­sa asuu ääni.


Kes­ki­viik­koi­sin 8.–22.5. klo 17.00–18.30

Ryh­mä­ko­ko: 15–30

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 15 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.

Tekniikkatunti laulajille, kesä 2019

Kai­paat­ko lau­la­mi­seen apu­ja? Kiris­tää­kö kurk­kua? Tun­tu­vat­ko kor­keat äänet kireil­tä? Lop­puu­ko ilma? Täl­lä tun­nil­la paneu­du­taan äänen­käy­tön toi­min­taan. Saat käy­tän­nön vink­ke­jä, joil­la kirey­det hel­lit­tä­vät, ren­tous löy­tyy ja ilma­kin riit­tää. Kurs­si sopii hyvin sekä lau­lu­tun­nil­la käy­vil­le että ihan vain avuk­si, jos itsek­se­si lau­le­let.


Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 I

Tek­niik­ka­tun­ti A:
Kes­ki­viik­koi­sin 8.–22.5. klo 18.45–19.45, 3 ker­taa
Hin­ta: 19 €
Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le A on päät­ty­nyt.

Tek­niik­ka­tun­ti B:
Kes­ki­viik­koi­sin 14.–21.8. klo 16.45–17.45, 2 ker­taa
Hin­ta: 13 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.