Tee blogi tai kotisivu, kesä 2019

Blo­gi­kurs­sil­la tutus­tum­me laa­jas­ti käy­tet­tyyn WordPress-sisäl­lön­hal­lin­taoh­jel­mis­toon, jon­ka avul­la saa teh­tyä hel­pos­ti sel­keän blo­gin tai koti­si­vun. Ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la tutus­tum­me ohjel­mis­ton käy­tön perus­tei­siin ja hah­mot­te­lem­me kurs­si­lais­ten omia sivu­ja. Toi­sel­la ker­ral­la tutus­tum­me WordPres­sin edis­tyk­sel­li­sem­pään käyt­töön ja lisä­osiin. Kurs­sil­ta saa hyvät eväät oma­toi­mi­seen kotisivun/blogin yllä­pi­toon. Kurs­sil­le tul­les­sa oli­si hyvä olla jo mie­les­sä, mis­tä aihees­ta halu­aa alkaa teh­dä koti­si­vu­ja tai blo­gia.


Maa­nan­tai­sin 20.–27.5. klo 17.00–20.15

Ryh­mä­ko­ko: 7–8

Opet­ta­ja: Tep­po Sal­mi­nen

Hin­ta: 42€

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.

Esiintymisjännitykselle kyytiä! Kesä 2019

Kurk­kua kuris­taa, kädet hikoi­lee, jalat täri­see ja ääni jää kurk­kuun. Mikä neu­vok­si? Täl­lä kurs­sil­la saat työ­ka­lu­ja jän­nit­tä­mi­sen hal­lit­se­mi­sek­si. Hen­gi­täm­me, mie­tim­me kehon­hal­lin­taa ja äänen­käyt­töä. Tie­toi­suus sii­tä, mikä jän­ni­tyk­sen aiheut­taa, aut­taa kek­si­mään kei­not jän­ni­tyk­sen hil­lit­se­mi­sek­si. Tulet­han kurs­sil­le, vaik­ka vähän jän­nit­täi­si­kin!


Kes­ki­viik­koi­sin 14.21.8. klo 18.00–19.30 (2 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 19€

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16I

Ilmoit­tau­du

Tietoinen, rakentava vuorovaikutus -jatkokurssi, kesä 2019

Täl­lä kurs­sil­la syven­näm­me jo opit­tu­ja raken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tai­to­ja. Päi­vän tee­mo­ja ovat myös viha, anteek­sian­ta­mi­nen ja omat mokat. Mitä tär­kei­tä tar­pei­ta vihan tun­teen taus­tal­la on ja miten vihaa voi ilmais­ta raken­ta­vas­ti ja miten omiin mokiin voi suh­tau­tua empaat­ti­ses­ti. Lisäk­si tut­kim­me, miten voim­me pyy­tää anteeksi/ottaa anteek­si­pyyn­nön vas­taan niin, että ”anteek­si ” ei ole pel­käs­tään sana, vaan tun­teet ja tar­peet tule­vat kuul­luik­si ja voim­me vah­vis­taa yhteyt­tä itseem­me ja toi­siin.

Tie­toi­nen, raken­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus perus­tuu mind­ful­nes­siin ja NVC (Non­vio­lent Com­mu­nica­tion) -pro­ses­siin. Kurs­si sovel­tuu raken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen perus­kurs­sin käy­neil­le tai muul­la tavoin NVC:tä aikai­sem­min opis­kel­leil­le.


Sun­nun­tai­na 19.5. klo 11.00–17.00

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Gila Hei­mo­nen

Hin­ta: 32€

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.

Tietoinen, rakentava vuorovaikutus -johdantokurssi, kesä 2019

Eri­tyi­ses­ti haas­teel­li­sis­sa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa tulee usein sanot­tua sel­lais­ta, mitä myö­hem­min katuu tai ei saa sanot­tua halua­mi­aan asioi­ta, eikä myös­kään pys­ty kuun­te­le­maan tois­ta ihmis­tä. Täl­lä kurs­sil­la saat työ­ka­lu­ja, joi­den avul­la voit ilmais­ta itseä­si sel­keäs­ti ja kuun­nel­la tois­ta ihmis­tä empaat­ti­ses­ti. Samal­la voit luo­da ja säi­lyt­tää yhtey­den itsee­si ja toi­siin kai­kis­sa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa.

Tie­toi­nen, raken­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus perus­tuu mind­ful­nes­siin eli tie­toi­seen, hyväk­sy­vään läs­nä­oloon ja Mars­hall Rosen­ber­gin kehit­tä­mään NVC (Non­vio­lent Com­mu­nica­tion) -pro­ses­siin.


Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Hin­ta: 23 €

Opet­ta­ja: Gila Hei­mo­nen

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si A
Lau­an­tai 18.5. klo 11.00–15.15, 1 ker­ta
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Kurs­si B
Lau­an­tai 24.8. klo 11.00–15.15, 1 ker­ta
Ilmoit­tau­du

Intuitiivisen kirjoittamisen kesäkurssi: Minä saan muistaa, kesä 2019

Ohjaa­jan tar­joa­mien ais­tiär­syk­kei­den kaut­ta ja avul­la kurs­sil­le osal­lis­tu­vat kul­ke­vat koh­ti omia muis­to­jaan, eili­si­ään kau­ka­na ja lähel­lä, mai­se­mia ohi­tet­tu­ja ja sydä­meen tal­tioi­tu­ja. Ohjat­tu­jen kir­joi­tus­har­joi­tus­ten myö­tä saam­me muis­toil­lem­me ja tun­teil­lem­me ilmai­sun; sanat ja tun­teet koh­taa­vat, ja eili­nen ja tämän päi­vän minä saa­vat tilaa vuo­ro­pu­he­lul­le. Käym­me dia­lo­gia itsem­me kans­sa intui­tii­vi­sel­la tari­na­po­lul­la.


Per­jan­tai­na 30.8. klo 16.30–21.00 ja lau­an­tai­na 31.8. klo 10.00–18.00

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Jar­na Pih­la­ja­mä­ki

Hin­ta: 61€

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du