Kasviöljysaippuaa kylmämenetelmällä

Kurs­sil­la opit val­mis­ta­maan perin­teis­tä lisä­ai­nee­ton­ta kas­vi­ras­va­poh­jais­ta saip­pu­aa, joka on ihol­le ystä­väl­lis­tä. Voit pes­tä sil­lä myös pik­ku­pyy­kit. Tuok­sua tuot­tei­siin tuo­vat etee­ri­set öljyt, raken­net­ta ja väriä lisääm­me meri­suo­lal­la ja yrteil­lä. Perus­me­ne­tel­mä on hel­pos­ti varioi­ta­vis­sa. Tuot­teet ovat myös oival­li­sia lah­jo­ja ja tuliai­sia.

Ainek­set sisäl­ty­vät kurs­si­mak­suun.


Lau­an­tai­na 27.4. klo 12.30─16.45 ja sun­nun­tai­na 28.4. klo 13.30–15.00 (2 krt) HUOM! Kurs­sin ajan­koh­ta vaih­tu­nut!

Ryh­mä­ko­ko: 7─8

Opet­ta­ja: Min­na Pun­ta­la

Hin­ta: 45 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.

Pestään hiukset ekologisesti: palashampoon salat

Val­mis­tam­me kas­vi­ras­va­poh­jais­ta palas­ham­poo­ta hius­tyy­pit huo­mioi­den. Ohjeet ovat mah­dol­li­sim­man luon­to­ys­tä­väl­li­siä ilman tur­hia lisä­ai­nei­ta. Käy­täm­me eri sham­poo­laa­duis­sa mm. yrt­te­jä ja savi­laa­tu­ja. Käym­me läpi eri raa­ka-ainei­den vai­ku­tuk­sia ja sopi­vuut­ta, lisäk­si saat vink­ke­jä muu­hun hius­ten­hoi­toon. Ainek­set sisäl­ty­vät kurs­si­mak­suun.


Lau­an­tai­na 4.5. klo 12.00─16.15 ja sun­nun­tai­na 5.5. klo 13.30–15.00 (2 krt) HUOM! Kurs­sin ajan­koh­ta muut­tu­nut!

Ryh­mä­ko­ko: 7─8

Opet­ta­ja: Min­na Pun­ta­la

Hin­ta: 45 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Hyvinvointia yrteistä — metsäkylvyn mahdollisuudet, kesä 2019

Tutus­tum­me kurs­sil­la kas­vi­la­jin­tun­te­muk­seen, yrt­tien käyt­töön ja kas­vi­lää­kin­nän perus­me­ne­tel­miin met­sä­kyl­vyn hen­ges­sä. Met­sä hoi­taa mei­tä monin tavoin, jo 20 minuut­tia oles­ke­lua riit­tää. Hyvää teke­vän met­sä­ret­ken lisäk­si kurs­si tar­jo­aa perus­tie­to­ja kas­vi­la­jin­tun­te­muk­seen, syö­tä­vien ja juo­ta­vien yrt­tien käyt­töön ja kas­vien käyt­töön koti­kos­me­tii­kas­sa. Kurs­si sisäl­tää teo­riao­sion, met­sä­ret­ken sekä tuot­teis­tusil­ta­päi­vän, jol­loin val­mis­te­taan juo­mia ja koti­kos­me­tiik­kaa suo­ma­lai­sen met­sän aar­teis­ta. Ainek­set sisäl­ty­vät kurs­si­mak­suun.


Per­jan­tai­na 28.6. klo 18.00–20.15 Jyvä­läs­sä
Lau­an­tai­na 29.6. klo 12.00–14.15 keruu­ret­ki Kan­gas­vuo­ren­mäel­le
Sunun­tai­na 30.6. klo 12.00–16.15 Jyvä­läs­sä

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Min­na Pun­ta­la

Hin­ta: 64€

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du