Hyviä jyviä – tavoitteellisuus, hyöty ja palaute kansalaisopistotoiminnassa (OPH 2016–2017)

Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton Hyviä jyviä -hank­kees­sa tavoit­tee­na on entis­tä tavoit­teel­li­sem­man eli­ni­käi­sen opis­ke­lun mah­dol­lis­ta­mi­nen ja näky­väk­si teke­mi­nen sekä palau­te­pro­ses­sin kehit­tä­mi­nen. Osal­le opis­ton opis­ke­li­jois­ta han­ke näkyy jo syys­kau­del­la mah­dol­li­suu­te­na oman hen­ki­lö­koh­tai­sen opis­ke­lusuun­ni­tel­man, kurs­si­hop­sin, teke­mi­seen ja suun­ni­tel­man ete­ne­mi­sen seu­ran­taan. Hyviä jyviä -han­ke on Ope­tus­hal­li­tuk­sen osin rahoit­ta­ma laa­tu- ja kehi­tys­han­ke. Hank­keen koor­di­naat­to­ri­na toi­mii Tii­na Mäki­nen.

Hyviä jyviä -hank­keen väli­sel­vi­tys

Hyviä jyviä -hank­keen lop­pu­ra­port­ti