Keho ja mieli

Alexan­der-tek­nii­kas­ta tie­to­tai­toa selän ja nis­kan jumei­hin

Alexan­der-tek­nii­kan kurs­sil­la opit suju­van, tar­kan ja tasa­pai­noi­sen liik­ku­mi­sen tai­to­ja. Mene­tel­mää har­joit­ta­mal­la olet myös hen­ki­ses­ti läs­nä arjen aska­reis­sa, esiin­ty­mi­sis­sä ja lii­kun­ta­suo­ri­tuk­sis­sa. Opit arvioi­maan voi­ma­va­ro­ja­si ja käyt­tä­mään nii­tä tehok­kaam­min. Alexan­der-tek­niik­ka aut­taa tut­ki­tus­ti nis­ka- ja sel­kä­ki­pui­hin, ja mul­lis­taa käsi­tyk­se­si hyväs­tä ryh­dis­tä. Se kehit­tää kykyä­si huo­ma­ta stres­saa­via ajat­te­lun ja liik­ku­mi­sen mal­le­ja. Tun­neil­la käy­te­tään taval­li­sia vaat­tei­ta, etkä tar­vit­se mitään eri­tyis­tai­to­ja tai -väli­nei­tä.

Ohjaa­ja: Aino Klip­pel

Kat­so ohjaa­jan esit­te­ly täs­tä.

Ryh­mä­ko­ko: 3–12

Pituus:

• Alle 8 hlön ryh­mät: 1–3 h
• 8–12 hlön ryh­mät: 1,5–5 h

Pyy­dä tar­jous

 

Syvä-asa­hi™
Tie­tois­ta lii­ket­tä kii­na­lai­sen aamu­voi­mis­te­lun tapaan

Asa­hi on help­poa ja rau­hal­lis­ta ter­veys­lii­kun­taa, joka sopii kai­ken kun­toi­sil­le. Hidas lii­ke rau­hoit­taa oloa ja tasa­pai­not­taa miel­tä luon­nol­li­sel­la taval­la. 60 — 90 minuu­tin kurs­sil­la ope­tel­laan pie­ni lii­ke­sar­ja, jota voi teh­dä seis­ten tai istuen ja jon­ka teke­mis­tä voi jat­kaa koto­na itse­näi­ses­ti. Lyhyem­pi tuo­kio sopii esi­mer­kik­si kou­lu­tus­päi­vän aloi­tuk­sek­si tai tau­ko­jum­pak­si.

Ohjaa­ja: Anne­li Mes­ka­nen

Kat­so ohjaa­jan esit­te­ly täs­tä.

Ryh­mä­ko­ko: max. 16

Pituus: 45–90 min

Pyy­dä tar­jous

 

Astan­ga­joo­gas­ta mie­len­rau­haa ja voi­maa kehoon

Astan­ga­joo­ga on dynaa­mi­nen joo­ga­la­ji, jos­sa lii­ku­taan hen­gi­tyk­sen ryt­mis­sä. Mie­li rau­hoit­tuu kuin itses­tään, kos­ka har­joi­tuk­sen aika­na ei ehdi aja­tel­la mui­ta asioi­ta. Astan­ga­joo­gas­sa tulee hiki, se har­jaan­nut­taa moni­puo­li­ses­ti myös lihas­voi­maa, jous­ta­vuut­ta ja tasa­pai­noa. Tämä perin­tei­nen intia­lai­nen joo­ga koos­tuu moduu­leis­ta, joi­ta yhdis­tel­lään ryh­män kun­non ja jak­sa­mi­sen mukaan.

Ohjaa­ja: Aino Klip­pel

Kat­so ohjaa­jan esit­te­ly täs­tä.

Ryh­mä­ko­ko: 5–30

Pituus: 45 -150 min.

• Voi­daan yhdis­tää koko­nai­suu­dek­si Alexan­der-tek­nii­kan kou­lu­tuk­sen kans­sa, jol­loin astan­ga­joo­gan osuus on 15–90 min.

Pyy­dä tar­jous

 

Hat­ha­joo­gas­ta kehon ja mie­len har­mo­ni­aa

Hat­ha­joo­gas­sa pää­set liik­ku­maan rau­hal­li­ses­ti kehoa­si kuun­nel­len. Voit unoh­taa het­kek­si arjen kii­reet, ottaa aikaa itsel­le­si ja ren­tou­tua. Joo­ga­tun­ti sisäl­tää alku­ren­tou­tuk­sen, alus­ta­vat liik­keet, aurin­ko­ter­veh­dyk­sen, päi­vän asa­nat ja lop­pu­ren­tou­tuk­sen. Hat­ha­joo­ga sopii mai­nios­ti työ­hy­vin­voin­tiin, kave­ri­po­ru­koil­le ja vaik­ka­pa lap­si­per­hei­den van­hem­mil­le tuo­maan heil­le ren­tou­tu­mis­ta ja venyt­te­lyä arjen kes­kel­le.

Ohjaa­ja: Hei­di Tep­po­la

Kat­so ohjaa­jan esit­te­ly täs­tä.

Ryh­mä­ko­ko: 5–15

Pituus: 75–90 min

Pyy­dä tar­jous

 

Jomon-shindo®-hoitoilta/ -päi­vä

Haluat­ko aut­taa kehoa­si ja miel­tä­si luon­nol­li­seen tasa­pai­noon? Rau­hoi­tum­me kuun­te­le­maan omaa kehoa ren­tou­tuen veny­tyk­siin ja toi­nen tois­tam­me hoi­taen. Venyt­te­lem­me yksin ja pareit­tain, tukien toi­nen tois­tam­me kun­nioit­ta­val­la shin­do-kos­ke­tuk­sel­la. Teem­me myös help­po­ja ja tur­val­li­sia hoi­to­har­joi­tuk­sia. Saat mukaan ohjeet koto­na teh­tä­viin veny­tyk­siin.

Ohjaa­ja: Anne­li Mes­ka­nen

Kat­so ohjaa­jan esit­te­ly täs­tä.

Ryh­mä­ko­ko: 4–12

Pituus: 2,5–3 tun­tia

Pyy­dä tar­jous

 

Jomon-shindo®-rentoutustuokio

Täs­sä ren­tou­tus­tuo­kios­sa rau­hoi­tum­me kuun­te­le­maan omaa kehoa yksin­ker­tai­sel­la shin­do-tek­nii­kal­la: ren­tou­tuen veny­tyk­siin. Tämä tek­niik­ka aut­taa kehoa ja miel­tä luon­nol­li­seen tasa­pai­noon. Venyt­te­lem­me yksin tai pareit­tain, tukien toi­nen tois­tam­me kun­nioit­ta­val­la shin­do-kos­ke­tuk­sel­la. Saat myös mukaan ohjeet koto­na teh­tä­viin veny­tyk­siin.

Ohjaa­ja: Anne­li Mes­ka­nen

Kat­so ohjaa­jan esit­te­ly täs­tä.

Ryh­mä­ko­ko: 4–12

Pituus: 1–2 h

Pyy­dä tar­jous

 

Lepää läs­nä­olos­sa – mind­ful­nes­sis­ta mie­len­rau­haa

Tämä läs­nä­olon het­ki tar­jo­aa sinul­le muu­ta­mia yksin­ker­tai­sia mind­ful­ness eli tie­toi­sen, hyväk­sy­vän läs­nä­olon har­joi­tuk­sia, joi­den avul­la voit ope­tel­la tuo­maan itse­si läs­nä ole­vaan het­keen, saa­maan etäi­syyt­tä aja­tuk­sii­si ja tie­dos­ta­maan mie­le­si vai­ku­tus­ta elä­mää­si. Voit ope­tel­la ren­tou­tu­maan, ole­maan levol­li­ses­ti haas­teel­li­sis­sa tilan­teis­sa, kii­ree­tön tiu­kan aika­tau­lun kes­kel­lä sekä kokea enem­män mie­len­rau­haa.

Ohjaa­ja: Gila Hei­mo­nen

Kat­so ohjaa­jan esit­te­ly täs­tä.

Ryh­mä­ko­ko: 5–30

Pituus: 1–2 h

Pyy­dä tar­jous