Mindfulness ja jooga, kesä 2019

Teem­me kai­kil­le sopi­vaa, hyvin kevyt­tä joo­gaa sekä eri­lai­sia mind­ful­ness-har­joi­tuk­sia, jot­ka opet­ta­vat mei­tä löy­tä­mään ren­tout­ta ja läs­nä­oloa täs­tä het­kes­tä, tule­maan tie­toi­sem­mak­si itses­täm­me ja hyväk­sy­mään elä­mäs­sä esiin­ty­viä haas­tei­ta. Tun­nit ovat rau­hal­li­sia ja stres­siä pur­ka­via, pai­not­tuen mind­ful­ness-har­joi­tuk­siin ja ren­tou­tu­mi­seen. Ryh­mään osal­lis­tu­mi­nen ei vaa­di aiem­paa koke­mus­ta joo­gas­ta tai mind­ful­nes­sis­ta.


Tiis­tai­sin 7.5.–4.6. klo 17.30–19.00, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Anu Maria Eeri­käi­nen

Hin­ta: 37 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri- tai lii­kun­ta­se­te­leil­lä.

Mindfulness osaksi arkea, kesä 2019

Mind­ful­nes­sin eli tie­toi­sen, hyväk­sy­vän läs­nä­olon avul­la voit oppia tie­dos­ta­maan mie­le­si omi­nai­suuk­sia ja saa­maan nii­hin etäi­syyt­tä. Näin voit vai­kut­taa koke­maa­si stres­siin ja vah­vis­taa mie­len­rau­haa ja ren­tout­ta. Kurs­sil­la paneu­dum­me eri­tyi­ses­ti sii­hen, miten voit liit­tää eri­lai­set mind­ful­ness-har­joi­tuk­set osak­si päi­vit­täis­tä elä­mää­si ja miten voit tuo­da läs­nä­olon laa­tua mihin tahan­sa teke­mi­seen ja tilan­tee­seen arjes­sa­si. Sään sal­lies­sa teem­me osan har­joi­tuk­sis­ta ulko­na luon­nos­sa. Kurs­si sopii niin mind­ful­nes­sia aiem­min har­joit­ta­neil­le kuin vas­ta-alka­jil­le­kin.


Tors­tai­sin 2.5.–13.6. klo 17.30–19.00, 6 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Gila Hei­mo­nen

Hin­ta: 55 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Mindfulness-viikonloppu

Mind­ful­ness-vii­kon­lop­pu antaa mah­dol­li­suu­den lisä­tä mie­len­rau­haa ja tasa­pai­noa elä­mää­si. Opit har­joit­ta­maan hyväk­sy­vää tie­tois­ta läs­nä­oloa yksin­ker­tai­sil­la mene­tel­mil­lä, jot­ka lisää­vät ren­tout­ta­si ja kykyä­si olla täs­sä het­kes­sä. Vii­kon­lop­pu sovel­tuu jokai­sel­le, joka on kiin­nos­tu­nut omas­ta hyvin­voin­nis­taan ja stres­sin vähen­tä­mi­ses­tä. Vii­kon­lo­pun aika­na teem­me hyvin kevyt­tä joo­gaa sekä eri­lai­sia tie­toi­suus- ja ren­tou­tu­mis­har­joi­tuk­sia.


Ryh­mä­ko­ko: 8‒10

Opet­ta­ja: Anu Eeri­käi­nen

Hin­ta: 47 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

 

Mind­ful­ness-vii­kon­lop­pu A:
9.–10.2., lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na klo 11.00‒15.15. (2 ker­taa)
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Mind­ful­ness-vii­kon­lop­pu B:
6.–7.4., lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na klo 11.00–15.15. (2 ker­taa)
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le