Lokakuu 2018

Kuukauden kasvo: Oma polku -nuoret

Taka­ri­vis­sä Amir, Ali, Ahmed, Bar­re, Rah­mat, Habib, Naim ja Jafar; etu­ri­vis­sä Rami, Kha­led, Maia, Jomah ja Anni (kuva: Kai­sa Jaa­ko­na­ho)

Me olem­me nuo­ria Jyvä­län Set­le­men­tin Oma pol­ku -ryh­mis­tä. Yhteen­sä mei­tä on yli 20.

Teem­me yhdes­sä eri­lai­sia asioi­ta. Olem­me teh­neet esi­mer­kik­si ruo­kaa sekä kuun­nel­leet ja teh­neet musiik­kia. Kesäl­lä kävim­me Leh­ti­saa­res­sa ret­kel­lä ja yksi ryh­mä vie­rai­li Piis­pa­lan nuo­ri­so­kes­kuk­ses­sa.

Paras­ta Jyvä­län Oma pol­ku -toi­min­nas­sa on mon­ta asi­aa! Olem­me saa­neet uusia kave­rei­ta ja tutus­tu­neet uusiin ihmi­siin; meil­lä on haus­kaa yhdes­sä. Vii­me vii­kol­la saim­me vie­raak­sem­me Jas­sin Rezain ja hän puhui meil­le tär­kei­tä asioi­ta opis­ke­lus­ta.

Oma pol­ku -ryh­mäs­sä voim­me puhua asiois­ta roh­keas­ti, eikä mei­dän tar­vit­se olla ujo­ja. Ker­ran vii­kos­sa mie­tim­me asioi­ta yhdes­sä.  Olem­me myös oppi­neet lisää suo­mea. Tämä on kuin iso per­he!

Oma pol­ku -hank­keen ryh­mät on tar­koi­tet­tu nuo­ril­le, jot­ka ovat tul­leet Suo­meen yksin ilman per­het­tä. Täl­lä het­kel­lä toi­min­taan on ilmoit­tau­tu­nut mukaan 25 nuor­ta, jot­ka ovat 18–22-vuotiaita.

Vii­ta­jy­väs­sä vii­koit­tain kokoon­tu­via ryh­miä ohjaa­vat oman­kie­li­set ohjaa­jat eli men­to­rit. Täl­lä het­kel­lä men­to­rei­na toi­mi­vat Sha­ri­fa ja Atiyeh sekä Ismael ja Kha­led darin-, per­sian- sekä soma­lin­kie­lel­lä.

Vii­koit­tais­ten tapaa­mis­ten lisäk­si ker­ran kuu­kau­des­sa on kai­kil­le avoin “Yhdes­sä! Nuor­ten tapaa­mi­nen” yhteis­työs­sä Yhdes­sä ei olla yksin -hank­keen kans­sa. Seu­raa­va avoin tapaa­mi­nen on  kes­ki­viik­ko­na 31.10 klo 16–18 osoit­tees­sa Mata­ran­ka­tu 4, MAT100-tilas­sa.

Oma pol­ku -hank­keel­la on työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön rahoi­tus vuo­den 2018 lop­puun asti, toi­min­nal­le hae­taan par­hail­laan jat­ko­ra­hoi­tus­ta.

Lisä­tie­to­ja
Koor­di­naat­to­ri
Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi