Pilkettä silmäkulmassa ja paljon muistoja

Jyvälän entiset poikakerholaiset ottivat varaslähdön Setlementtiliiton 100-vuotisjuhlintaan

”Meill’ on met­säs­sä nuo­tio­pii­ri, mis­sä kuus­ten kuis­ke soi. Kipu­nat koh­ti täh­tiä kii­rii, lähi­puut­kin puner­voi…”

Tun­nel­ma on luo­tu. Vii­si entis­tä Jyvä­län poi­ka­ker­ho­lais­ta – Erk­ki Tik­ka­nen, Heik­ki Savo­lai­nen, Tuo­mo Ruus­ka­nen, Alpo Hei­no­nen ja Pent­ti Joki­nen – on kokoon­tu­nut Set­le­ment­ti­ta­lon saliin muis­te­le­maan van­ho­ja ja tut­ki­maan, mitä muu­tok­sia tutus­sa ympä­ris­tös­sä on vuo­si­kym­men­ten aika­na tapah­tu­nut. Kes­kus­te­lu on vil­kas­ta ja rön­syi­lee val­lat­to­mas­ti innok­kaan nau­run saat­te­le­ma­na. On sel­vää, että näil­le poi­ka­ker­ho­lai­sil­le on sat­tu­nut ja tapah­tu­nut pal­jon, ja että yhtei­sö Jyvä­län ympä­ril­lä on ollut tii­vis ja mie­leen­pai­nu­va.
Muis­tot ulot­tu­vat 1940-luvul­le, jol­loin poi­ka­ker­hot oli­vat olen­nai­nen osa Jyvä­län toi­min­taa. Ker­hot alkoi­vat aina yhteis­lau­lul­la, mikä vah­vis­ti yhtei­söön kuu­lu­mi­sen tun­net­ta, ja ilta jat­kui pelai­lun, eri­lai­sen ohjel­man ja lii­kun­nan paris­sa. Ker­ho­lai­sis­ta muo­dos­tui kiin­teä ja tär­keä tove­ri­pii­ri, jota pai­kal­li­set aikui­set epäi­li­vät välil­lä myös pahan­teos­ta. Mil­loin syy­tet­tiin omp­pu­var­kau­des­ta ja mil­loin jää­te­lön pihis­tä­mi­ses­tä, mut­ta syyt­tö­miä­hän pojat toki oli­vat – aina­kin omien sano­jen­sa mukaan…

Nau­rul­la muis­tel­tiin myös nuor­ten kvee­ka­rien vie­rai­lua sodan jäl­kei­ses­sä Jyvä­läs­sä. Eten­kin vie­rai­den mäen­las­ku­tai­dot kiin­nit­ti­vät poi­kien huo­mion, sil­lä eivät­hän ulko­maa­lai­set juu­ri suk­sil­la pysy­neet. Tämä huvit­ti nuo­ria, hiih­tä­mään tot­tu­nei­ta poi­kia san­gen suu­res­ti.

Hie­man van­hem­pi­na poi­kien tie vei jyvä­lä­läis­ten ret­kil­le, jois­ta eri­tyis­mai­nin­nan sai Kit­kan Kar­hun­kier­ros, sekä muu­hun nuo­ri­so­toi­min­taan ja nuo­rem­pien poi­kien ohjaa­mi­seen. Jyvä­lä oli paik­ka, jos­sa nuo­ril­le riit­ti teke­mis­tä ikään kat­so­mat­ta, ja jos­ta itsel­leen saat­toi löy­tää jopa puo­li­son! Aina­kin vas­tak­kai­sen suku­puo­len kans­sa pää­si lähei­seen tut­ta­vuu­teen lei­kis­sä, jos­sa tuli­tik­ku napat­tiin toi­sen suus­ta huu­lia käyt­täen — se on sit­ten eri kysy­mys, ovat­ko juu­ri pojat vai tytöt leik­kiä ehdot­ta­neet.

Muis­te­lun jat­kues­sa ei jää epä­sel­väk­si, että tapaa­mi­nen on ollut ker­ho­lai­sil­le hyvin mie­lui­sa ja että uusia tapaa­mi­sia on ehdot­to­mas­ti tulos­sa! Tapaa­mi­siin ovat ter­ve­tul­lei­ta myös kaik­ki muut enti­set ker­ho­lai­set, jot­ka vain kyn­nel­le kyke­ne­vät. Näin Set­le­ment­ti­lii­ton 100-vuo­tis­juh­la­päi­vä­nä on upe­aa kur­kis­taa taak­se­päin ja näh­dä, mitä kaik­kea Jyvä­lä on jo anta­nut jyvä­lä­läi­sil­leen – ja miet­tiä, mitä kaik­kea upe­aa onkaan vie­lä edes­sä!