Tammikuu 2019

Kuukauden kasvo: Pentti Tolvanen

Jyvä­län tam­mi­kuun kas­vo on Mum­mo­la-pap­pa­na toi­mi­va Pent­ti Tol­va­nen. Alun­pe­rin Pent­ti on muut­ta­nut Jyväs­ky­lään työn peräs­sä ja toi­mi­nut 30 vuot­ta kun­nal­li­sen alan kou­lu­tus­teh­tä­vis­sä, mut­ta nyt eläk­keel­lä on vie­räh­tä­nyt jo 23 vuot­ta.

Pen­til­lä on pit­kä his­to­ria Jyvä­län kans­sa. Van­has­sa Jyvä­läs­sä hän kävi kurs­seil­la ja uudes­sa Set­le­ment­ti­ta­los­sa hän on osal­lis­tu­nut ystä­vä­pii­rin toi­min­taan. Ystä­vä­pii­ris­tä muo­dos­tui niin tii­vis, että yhteyt­tä on pidet­ty myös toi­min­nan pää­tyt­tyä, ja ystä­vä­pii­ris­sä tuli esil­le myös mah­dol­li­suus toi­mia Mum­mo­la-vapaa­eh­toi­se­na. Pent­ti kuvaa itse­ään romant­ti­sek­si höl­mök­si, joka pitää lap­sis­ta, eläi­mis­tä ja luon­nos­ta, ja sik­si toi­mi­mi­nen juu­ri las­ten ja nuor­ten kans­sa tun­tui hänel­le lähei­sel­tä vapaa­eh­tois­työn muo­dol­ta.

Motii­vi­aan Mum­mo­la-toi­min­taan Pent­ti sanoo itsek­kääk­si, sil­lä se takaa hänel­le ajan­vie­tet­tä aina­kin yhdek­si päi­väk­si vii­kos­sa, mut­ta lap­sia hän kuvaa iha­nik­si ipa­noik­si ja ker­too viih­ty­vän­sä teh­tä­väs­sä hyvin. Las­ten kans­sa kes­kus­tel­les­sa on myös mah­dol­lis­ta siir­tää tie­toa ja perin­tei­tä nuo­rem­mil­le suku­pol­vil­le. Nau­raen Pent­ti ker­too tilan­tees­ta, jos­sa pojat oli­vat ylty­neet rajuun leik­kiin, mis­sä pot­kit­tiin toi­sia ”munil­le”. Hän otti pojat puhut­te­luun, jol­loin yksi pojis­ta tote­si: ”Älä puhu mitään, ter­vey­sop­pi tulee ylä­kou­lus­sa”. Sii­hen Pent­ti vas­ta­si: ”Kuu­le, jos olet­te pot­ki­neet munan­ne hajal­le jo ala­kou­lus­sa, ei sii­hen ylä­kou­lun ter­vey­sop­pi enää auta.” Ja niin pojat kuun­te­li­vat. Pen­tin mukaan tilan­ne kuvaa hyvin sitä, min­kä­lai­nen kes­kus­te­lu­yh­teys aikui­sen ja las­ten välil­lä voi Mum­mo­la-toi­min­nas­sa syn­tyä.

Omas­ta mum­mo­las­taan Pent­ti muis­te­lee mum­mon sylis­sä istu­mis­ta ja satu­jen kuun­te­le­mis­ta suku­lais­las­ten kans­sa. Mum­mon syli valui pol­vien pääl­le, kun hän jau­hoi kah­via kah­vi­myl­lyl­lä, ja pik­ku-Pent­ti var­mis­ti, ettei myl­ly pudon­nut pol­vien välis­tä. Jyvä­län mum­mo­las­sa ympä­ris­tö on eri­lai­nen, kos­ka lap­set eivät ole kes­ke­nään sukua, ja lap­sia voi olla haas­ta­va saa­da kuun­te­le­maan esi­mer­kik­si kir­jan luke­mis­ta. Puhe­li­mia lap­set näper­te­li­si­vät mie­lel­lään, mut­ta Mum­mo­las­sa on sään­tö­nä, että kän­ny­kät pysy­vät repus­sa. Koti­teh­tä­vis­sä lap­sil­la on jos­kus table­tit apu­na ja Pent­ti sanoo kurk­kaa­van­sa, min­kä­lai­sia läk­sy­jä siel­lä on, mut­ta tote­aa sit­ten, että sel­lai­set koti­teh­tä­vät ovat kau­ka­na hänen läk­sy­kä­si­tyk­ses­tään.

Mum­mo­las­sa toi­mi­mi­sen lisäk­si Pent­ti osal­lis­tuu myös muu­hun Jyvä­län toi­min­taan. Omien sano­jen­sa mukaan hän käy englan­nin kie­len ”ala-alkeis­kurs­sin kol­man­nel­la vuo­si­luo­kal­la” sekä tuo­li­jum­pas­sa. Kurs­sei­hin hän on hyö­dyn­tä­nyt Jyvä­län aktii­vi­sil­le vapaa­eh­tois­toi­mi­joil­le myön­net­tä­vää kurs­sia­len­nus­ta. Aluk­si Pent­ti myön­tää arvel­leen­sa tuo­li­jum­pan ole­van help­poa istu­mis­ta, mut­ta pää­tyi­kin saa­maan kun­non tree­niä pal­lo­jen, kumi­nau­han ja kepin kans­sa. Samal­la tuli huo­mat­tua, että ei se kep­pi kovin pit­käl­le nis­kan taak­se tai­vu­kaan! Kurs­sien lisäk­si Pent­ti on vie­rail­lut Jyvä­läs­sä eri­lai­sis­sa tapah­tu­mis­sa. Se on help­poa, kun asuu niin lähel­lä, että Jyvä­lää voi kat­sel­la keit­tiön ikku­nas­ta!

Jyvä­län vapaa­eh­tois­työn hyviä puo­lia lue­tel­taes­sa Pent­ti mai­nit­see mah­dol­li­suu­den tutus­tua mui­hin vapaa­eh­toi­siin ja saa­da uusia ystä­viä, oppia tun­te­maan hen­ki­lö­kun­taa sekä ennen kaik­kea Mum­mo­lan lap­sia. Vaik­ka Pent­ti on ollut jo pit­kään muka­na, ei hän ole vie­lä­kään lei­pään­ty­nyt Mum­mo­laan – ainoas­taan askel on alka­nut lyhen­tyä, eikä hän ulko­lii­kun­nas­sa pys­ty enää juok­se­maan tena­vien peräs­sä. Kysyt­täes­sä, mitä ter­vei­siä hän haluai­si lähet­tää mah­dol­li­sil­le uusil­le vapaa­eh­toi­sil­le, Pent­ti tote­aa pon­nek­kaas­ti: ”Kan­nat­taa, kan­nat­taa ottaa yhteyt­tä Jyvä­lään ja tul­la Jyvä­län vapaa­eh­tois­työn­te­ki­jäk­si!” Tämän lauseen alle­kir­joit­taa koko Jyvä­län väki.

Lue lisää Mum­mo­las­ta ja tule vapaa­eh­toi­sek­si!

Mum­mo­laan kokoon­nu­taan maa­nan­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin klo 12.00–16.00 väli­se­nä aika­na kou­lu­jen luku­kausien aika­na.