Toukokuu 2018

Kuukauden kasvo: Heidi Teppola

Olen Hei­di Tep­po­la, 44-v. Tulin Jyvä­lään sijai­sek­si vuon­na 2015. Ensin tuu­ra­sin las­ten­jump­pia, mut­ta seu­raa­va­na vuon­na tun­te­ja­ni lisät­tiin ja pää­sin ohjaa­maan myös aikui­sia.

Täl­lä tiel­lä olen edel­leen! Ohjaan täl­lä het­kel­lä eri las­ten­jump­pia (4 kk- 5 v.), kun­to- ja tuo­li­jump­paa sekä hat­ha­joo­gan alkei­ta.

Opet­ta­ja­na paras­ta on se, että saan tutus­tua eri-ikäi­siin ihmi­siin ja per­soo­niin, opet­taa ja näh­dä hei­dän omaa kehi­tys­kaar­taan. Ope­tus­toi­min­ta on anta­nut minul­le ja antaa edel­leen yhtei­söl­li­syyt­tä, sil­lä saan työs­ken­nel­lä pie­nis­sä ryh­mis­sä ja kodin­omai­ses­sa ilma­pii­ris­sä.

Las­ten tun­neil­la käy­tän moni­puo­li­sia ope­tus­ta­po­ja, jot­ta ujoim­mat­kin lap­set roh­kais­tu­vat yrit­tä­mään uusia temp­pu­ja. Minul­le ope­tus las­ten kans­sa läh­tee aina lei­kin kaut­ta, ja onnis­tu­mi­sis­ta rie­muit­sem­me yhdes­sä. Aikuis­ten tun­te­ja vetäes­sä­ni ohjeis­tan liik­kei­tä sanal­li­ses­ti ja näy­tän liik­keet. Käyn avus­ta­mas­sa asiak­kai­ta liik­kei­den teos­sa ja tar­vit­taes­sa annan kor­vaa­via liik­kei­tä.

Kurs­seil­le­ni kan­nat­taa tul­la, sil­lä asiak­kaat oppi­vat uut­ta tai kehit­ty­vät liik­kei­tä teh­des­sään, oman kehon tun­te­mus kas­vaa ja onnis­tu­mi­sen het­ket ovat tun­neil­la­ni läs­nä. Tun­nit anta­vat muka­vaa yhdes­sä­oloa ja onnis­tu­mi­sen rie­mua!

Lue lisää Jyvä­län lii­kun­ta­kurs­seis­ta. Syk­syn kurs­sie­si­te jul­kais­taan 8.8. ja ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa tiis­tai­na 21.8.