Puisto-asahin lyhytkurssi, kesä 2019

Asa­hi on rau­hal­lis­ta ter­veys­lii­kun­taa, joka on saa­nut vai­kut­tei­ta kii­na­lai­sis­ta puis­tois­sa har­joi­te­tuis­ta aamu­voi­mis­te­lu­la­jeis­ta Qigong ja Tai­jiquan. Tavoit­tee­na on ennal­taeh­käis­tä ja hoi­taa ylei­sim­piä ter­vey­son­gel­mia, kuten selän ja har­tia­seu­dun vai­vo­ja. Kurs­sil­la tutus­tum­me asa­hin seis­ten teh­tä­viin lii­ke­sar­joi­hin sekä lii­ke­pe­ri­aat­tei­siin ja lii­ke­tie­toi­suu­teen. Pyrim­me pitä­mään tun­nit ulko­na, mut­ta sisä­ti­la on varat­tu­na satei­sil­le päi­vil­le.

Kat­so esit­te­ly­vi­deo.


Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Anne­li Mes­ka­nen

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Puis­to-asa­hi A:
Tors­tai­sin 2.–23.5., 4 ker­taa
Hin­ta: 25 €
Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le A on päät­ty­nyt.

Puis­to-asa­hi B:
Tors­tai­sin 1.–29.8., 5 ker­taa
Hin­ta: 31 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.